دپارتمان ملکی

موارد فسخ قرارداد اجاره اماکن تجاری

قانون مدنی در ماده ۴۶۶ در تعریف عقد اجاره می گوید، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر به…

بیشتر بخوانید »
دپارتمان ملکی

موارد فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی

قانون مدنی در ماده ۴۶۶ در تعریف عقد اجاره می گوید، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر به…

بیشتر بخوانید »
دپارتمان ملکی

تعمیرات کلی و جزئی مورد اجاره بر عهده کیست؟

مال مورد اجاره باید به نحوی باشد که مستأجر بتواند به نحو مطلوب در طول مدت اجاره از آن بهره…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

تکالیف و حقوق مستاجر در قرارداد اجاره

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختبار دیگری می…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

تکالیف و حقوق موجر در قرارداد اجاره

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختبار دیگری می…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

نحوه پرداخت اجاره بها در اجاره نامه

نحوه پرداخت اجاره بها در اجاره نامه هایی که تاریخ انعقاد آن قبل از ۱/۷/۱۳۷۶ است: قانون مدنی در ماده…

بیشتر بخوانید »
دپارتمان ملکی

موارد قابل توجه در قراردادهای اجاره

عقد اجاره[۱] یکی از رایج ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می شود از این رو قانون گذار در…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

عقد اجاره

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختبار دیگری می…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

تفاوت عقد معاوضی با عقد غیر معاوضی

عقد معاوضی جزء عقود لازم[۱] و تملیکی[۲] است. عقد معوض به عقودی اطلاق دارد که دو عوض داشته و قصد…

بیشتر بخوانید »
قراردادها

خیارات مختص عقد بیع

خیار اسم مصدر از باب اختیار بوده و در اصطلاح به معنای اختیار فسخ در عقد و قرارداد می باشد.…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن