نظام وظیفه وسربازی

معافیت کفالت سربازی

معافیت کفالت سربازی انواع معافیت کفالت سربازی شرایط احراز کفالت سربازی پدر بالای ۷۰سال سن تمام باشد. تنها فرزند پسر…

وکالت نظام وظیفه

  ماده ۵۶-شورای عالی دفاع میتواند یک یاچندطبقه افسران ودرجه داران و افراد وظیفه خدمت دوره ضرورت راانجام داده اندو…

کسر از خدمت

کسر از خدمت شرط استفاده از کسرخدمت‌های قدیمی سربازی برای متولدین سال ۷۲ و قبل از آن سردار کمالی :…

وکیل مشکلات نظام وظیفه

وکیل آشنا به پرونده های نظام وظیفه ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
بستن
بستن