ممنوع الخروجی

مراحل ممنوع الخروجی

ممنوعیت خروج افراد از کشور از جمله قرارهایی که در پرونده‌های کیفری صادر می‌شود. پس از صدور این قرار، متهم…

رفع ممنوع الخروجی

  رفع ممنوع الخروجی ممنوع الخروجی و برداشتن آن : ممنوعیت خروج افراد از کشور از جمله قرارهایی می باشد…

شرایط ممنوع الخروجی

ممنوع الخروجی و شرایط آن : ممنوع الخروج شدن افراد دارای ۵ علت است و تنها ۵ گروه از افراد…
بستن
بستن