مقالات حقوقی

موارد فسخ قرارداد اجاره اماکن تجاری

قانون مدنی در ماده ۴۶۶ در تعریف عقد اجاره می گوید، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر به…

موارد فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی

قانون مدنی در ماده ۴۶۶ در تعریف عقد اجاره می گوید، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر به…

تعمیرات کلی و جزئی مورد اجاره بر عهده کیست؟

مال مورد اجاره باید به نحوی باشد که مستأجر بتواند به نحو مطلوب در طول مدت اجاره از آن بهره…

تکالیف و حقوق مستاجر در قرارداد اجاره

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختبار دیگری می…

تکالیف و حقوق موجر در قرارداد اجاره

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختبار دیگری می…

نحوه پرداخت اجاره بها در اجاره نامه

نحوه پرداخت اجاره بها در اجاره نامه هایی که تاریخ انعقاد آن قبل از ۱/۷/۱۳۷۶ است: قانون مدنی در ماده…

موارد قابل توجه در قراردادهای اجاره

عقد اجاره[۱] یکی از رایج ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می شود از این رو قانون گذار در…

عقد اجاره

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختبار دیگری می…

تفاوت عقد معاوضی با عقد غیر معاوضی

عقد معاوضی جزء عقود لازم[۱] و تملیکی[۲] است. عقد معوض به عقودی اطلاق دارد که دو عوض داشته و قصد…

خیارات مختص عقد بیع

خیار اسم مصدر از باب اختیار بوده و در اصطلاح به معنای اختیار فسخ در عقد و قرارداد می باشد.…
بستن
بستن