ارش البکاره

ارش البکاره

تعریف ارش: ارش، مقدار مالی  که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی که در شریعت برای آن اندازه‌ای مشخص…
بستن
بستن