دادسرا

دادسرا جرائم کارکنان دولت

درتاریخ  ۱۹/۲/ ۱۳۳۴ «لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت »به تصویب…

وکیل دادسراهای عمومی و انقلاب

  ادرس : دادسرای عمومی و انقلاب تهران ( مرکز ) : تهران – نبش میدان ۱۵ خرداد   دادسرا…
بستن
بستن