اساتید حقوقی

دکتر جعفری لنگرودی

دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، از مفاخر و مشاهیر علم حقوق ایران، در سال ۱۳۰۲ (ش) در لنگرود به دنیا آمد.…
بستن
بستن