اخاذی و زورگیری وتهدید

مجازات زورگیری

منظور از جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟ زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می…
بستن
بستن