خدمات حقوقی

تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

موکل باید در محدوده تعهدات قانونی و قراردادی از وکیل انتظار ارائه خدمات وکالت داشته باشد. یکی از انواع تخلفات وکلا، چشم‌بستن بر این تعهدات است. در این صورت تخلف قابل طرح در دادسرای انتظامی وکلا خواهد بود. بنابراین موکلان می‌توانند اعتراض‌های خود را نسبت به وکیلشان در دادسرای انتظامی وکلا مطرح کنند. دادسرای انتظامی وکلا، مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان محسوب می‌شود.

شاکی و رئیس کانون تا ۱۰روز می‌توانند به قرار منع تعقیب شکایت کنند. اگر قرار منع تعقیب از سوی دادگاه تایید شود آن را استوار می‌کند و اگر موضوع را قابل تعقیب دانست رسیدگی می‌کند و حکم می‌دهد. دادگاه عالی قضات‌، مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید‌نظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا محسوب می‌شود.

مطابق با ماده ۱۵ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، در صورتی که دادستان، تخلفی از وکیل مشاهده کند که قابل تعقیب باشد، مراتب را به صورت کتبی به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع می‌دهد.

ماده ۷۶:

مجازات‌های انتظامی عبارتست از:

۱. اخطار کتبی

۲. توبیخ یا درج در پرونده

۳.توبیخ یا درج در روزنامه رسمی و مجله کانون.

۴.تنزل درجه

۵.ممنوعیت از سه ماه تا سه سال.

۶.محرومیت دائم از شغل و وکالت.

تبصره – در موردی که برای قبول وکالت یا انتقال یا گرفتن سند مجازات انتظامی تعیین شده وکالت و انتقال مال و سندی که از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

 

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص حقوقی و کیفری  با وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

ماده ۷۷:

مجازات تخلف از انتظاماتی را که کانون برای وکلا دادگستری تعیین مینماید درجه ۱ و ۲ است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا میشود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ و ۲ نخواهد بود.

ماده ۷۸:

متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم خواهد شد:

۱. چنانچه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد ، باید حضور در دیان کیفر و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده است حاضر گردد.

۲. کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین زا که از طرف دادگاه‌ها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می‌شود به خوبی ویا علاقه‌مندی انجام دهد.

۳.کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حکم که بوسیله مامور یا پست فرستاده میشود به محض ارائه ،‌قبول و رویت کرده و رسید بدهد.

ماده ۷۹:

متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴محکوم خواهد شد:

۱. از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد اجتناب کند.

۲. در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می نماید رسید بدهد.

۳. در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت کند.

۴. در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد.

 

ماده ۸۰ :

در مواد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ۴محکوم می شود:

۱.در صورتی که بکار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر به این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است.

۲.در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفی کند.

۳. در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت کند.

۴. در صورتی که زائد بر حق الوکاله که بتراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه‌های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.

۵. در صورتی که استعفا خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.

۶. در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود.

۷. در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت کند.

۸.در صورتی که در یکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وکالت کند.

۹. در صورتی که برای تطویل دادرسی بوسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا‌ از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود.

۱۰.در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص بر خلاف احترام اظهاری بکند.

ماده۸۱ :

متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:

۱.در صورتی که دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر بنام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.

۲.در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.

۳.در صورت تخلف از قسم.

ماده ۸۲:

متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود:

۱.کسانی که بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجراء این آیین نامه کتباً به کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط شود باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقد شدن شرط، کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم کند.

۲.در صورتی که بعد از استعفا‌ یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر وکالت از موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول کند.

۳. در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع کند یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.

۴.در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا‌ اعلام کرده ثابت شود.

ماده ۸۳:

هیچ تخلفی را نمی‌شود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در مواردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می‌تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.

ماده۸۴:

هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.

ماده ۸۵:

استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.

ماده ۸۶:

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در موردی که تعقیب به عمل آمده دو سال از آخرین اقدام انتظامی است.

ماده۸۸:

کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آیین نامه خواهند بود.

ماده ۸۹:

تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص حقوقی و کیفری  با وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن