خدمات حقوقی

وکیل مطالبه اجاره معوقه

وکیل مطالبه اجاره معوقه

 

اجاره معوقه :

قانون مدنی عنوان داشته؛ «عقد اجاره به محض انقضاء انقضاء آن مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفا منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاهدارد وقتی باید اجرتالمثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید»، بنابراین مستفاد از مضامین قانونی مذکور، مقصود از تعیین اجرتالمثل که فی الواقع ارزیابی ارزش مالی و مثلی محل تحت تصرف متصرف است که چون فاقد هرگونه قراردادی مستأجر سابق به تصرفات خود در ملک غیرادامه داده، باید ارزش و بهای استفاده از منافع ملک مزبور در خلال مدتی که منتفع بوده برای حل و فصل اختلافات مالی طرفین توسط فرد آگاه و خبره بیطرف برآورد شود.

و اما این سوال پیش می آید که چه تفاوتی بین عناوین حقوقی اجرت المثل و اجاره بها و اجرت المسمّ ٰی در رابطه طرفین و دعاوی مطروحه راجع به این خواسته ها وجود دارد. ا- اجرت المثل در مواردی است که اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده میشود، خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او، در صورت اخیر اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد و درصورتی که بهای دقیق استفاده از منافع ملک در عقد اجاره معین و ذکر گردد به آن اجرت المسمی گویند یعنی این اجرت در عقد اجاره طرفین اسم برده شده و مذکور در عقد است.

۲- در طرح دعاوی مطالبه اجورمعوقه یا اجرت المثل، در اولی مدعی با استناد به قرارداد عقد اجاره فی مابین عیناً همان میزان معین در قرارداد را به عنوان اجاره بهای معوقه و پرداخت نشده در یک ماه یا چند ماه به طور مجموع تحت عنوان اجورمعوقه و پرداخت نشده که مستأجر تأخیر در پرداخت آنها در مواعد معینه داشته درخواست مینماید و چون میزان این اجور دریافت نشده بین طرفین معلوم و معهود است دیگر نیازی به جلب نظر کارشناس برای تعیین اجرت استفاده از مورد اجاره نمیباشد زیرا آنچه که مستأجر متعهد به پرداخت گردیده در عقد اجاره که ذیل آنرا امضاء نموده مأخوذه به این تعهد در قالب قرارداد منعقده میباشد، لیکن در مواردی که مدت عقد اجاره منتفی و باطل گردیده و مستأجر بدون اجازه موجر به تصرفات خود در مورد اجاره ادامه داده، رسیدگی به دعاوی مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ایام تصرف ۱۶ برای تعیین اجاره بهای ایام تصرفات بدون رضایت و فاقد قرارداد، مدعی که موجر است در دعوی مطروحه، مطالبه طلب ناشی از تصرفات مستأجر را در قالب تقاضای اجرت المثل با رجوع به نظریه کارشناسی برای تعیین میزان آن استناد مینماید، همچنین در مواردی نیز که شخصی ملک غیر را بدون اذن مالک تصرف نماید و بی آنکه مسبوق به قرارداد اجاره قبلی باشند چون استفاده از ملک دیگری مجانی نمیباشد، مالک حق دارد از فرد متصرف که تصرفاتش بدون اجازه مالک بوده و از مصادیق غصب وغاصبانه محسوب میشود تقاضای تعیین اجرتالمثل به عمل آورد از طرفی هرگاه مستأجر حتی بعد از مطابق مفهوم مخالف ماده ۴۹۴ و منطوق ماده ۵۰۱ قانون مدنی انقضاء مدت اجاره با اجازه مالک به تصرفات خود در مورد اجاره ادامه دهد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده کند اما اگرمستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در نظر طرفین در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله یعنی رضایتی که علی الظاهر از سکوت موجر استنباط و احراز میگردد که تمایل قلبی داشته مستأجر همچنان متصرف ملکش باشد و تخلیه او را درخواست نکرده است، برای بقیه مدتهای تصرف وی و نسبت به زمان این تصرفات موجر تنها مستحق اجرت مذکوره قبلی بین طرفین است نه اجرت المثل که صرفاً در مواقعی مطالبه میشود که مستأجر بدون اجازه مالک ادامه تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره داشته باشد.

وکیل مشاوره حقوقی تهران

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری  در تهران ومشهد

تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

صفحه مرتبط:

مطالبه اجاره بها

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن