شرب خمر

وکیل شرب خمر

وکیل شرب خمر

شرب خمر چیست؟

مجازات شرب خمر چیست؟

باب ششم قانون مجازات اسلامی به حد مسکر اختصاص یافته است .

حد بموجب ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی از مجازاتهای مقرر در آن قانون شناخته شده است ،مجازات همان عکس العمل اجتماعی به صورت رنج وتبعی است که بر بزهکار اعمال می شود حد از مجازاتهای اصلی است که ماه ۱۳ قانون مجازات اسلامی آنرا تعریف کرده است .

 

ماده۱۳-حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

 

مسکر و خمر و شراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد.

 

ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی-خوردن مسکر موجب حد است.اعم از آنکه کم باشد یا زیاد،مست کند یا نکند ،خالص یا مخلوط باشدبه حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند.

 

تبصره یک-آب جو درحکم شراب است ،گر چه مست کننده نباشد وخوردن آن موجب حد است.

 

تبصره دو-خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی باشد.

 

باید دانست مایع از هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر می باشد (نظریه شماره۶۰۵۳/۷۶-۱-۷۳اداره حقوقی قوه قضائیه)

 

خوردن مسکر چه کم باشد یا زیاد ،خالص باشد یا ناخالص یا مخلوط  که مشمول شرایط این ماده گردد مشمول حد است.

آیا تزریق مسکر هم موجب حد است؟

بین فقها عالی قدر در این باره اختلاف است گروهی خوردن را فقط در معنی مصطلح آن می دانند ومعتقد هستند تزریق موجب حد نمی شودلکن بنظر حقوقدان بر جسته معاصرچنانچه در اینباره یقین نباشد از موارد شبه می باشد که حد را ساقط می کند چرا که معتقد می باشند بر مبنای اصل پذیرفته شده تفسیر به نفع متهم همین اقتضا را می کند.

 

اگر شراب خورده جاهل به حکم قانون یا موضوع باشد چه آیا بازهم حد بر او جاری می شود؟

 

بموجب تبصره ۱ ماده ۱۶۶قانون مجازات اسلامی اگر شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد وصحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.

 

اگر کسی مضطر شود و برای نجات خود از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت شراب بخورد چه؟ آیا مشمول حد می شود؟

 

بموجب ماده ۱۶۷ قانون مجازت اسلامی هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

 وکیل مشاوره حقوقی

حد شرب خمر چیست؟

 

حد شرب خمر بمجب ماده ۱۷۴قانون مجازات اسلامی برای زن و مرد هشتاد ضربه تازیانه است .

 

غیر مسلمان چه؟آیا اگر غیر مسلمان هم مشروب بخورد حد بر او جاری می شود؟

 

خیر بموجب تبصره ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی غیر مسلمان فقط در صورت تجاهر به شرب مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می شود.

 

آیا حد مسکر ساقط می شود؟ شرایط آن چیست؟

 

ماده ۱۸۱قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شودولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.

 

آیا بعد از خوردن مسکر واقرار نزد قاضی می تواند توبه کند؟

 

بله بموجب ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

 

راههای ثبوت حد شرب خمر چیست؟

 

برای اثبات واستقرار حد شرب خمر باید شرب خمر از طرق پیش بینی شده از سوی قانونگذار محترم به اثبات برسد.

 

ماده ۱۶۸ و۱۷۰قانون مجازات اسلامی این طرق را در مورد شرب خمر دوبار اقرار کردن شراب خورده وشهادت دو مرد عادل می داند.البته از آنجائیکه بر مبنای ۱۰۵ و۱۲۰قانون مجازات اسلامی علم قاضی بطور مطلق دلیل قرار داده شده است این امر ادله اثبات شرب خمر را منحصر نمی سازد وعلم دادگاه نیز می تواند از ادله اثبات باشد.

 

بر اساس نظریه شماره ۳۱۲۹/۷-۲۲/۱/۶۹اداره حقوقی قوه قضائیه با یک بار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل متهم باید تبرعه شود.

 

اگر کسی چند بار مسکر بخورد چه؟برای هر بار شرب خمر یک حد بر او جاری می شود؟

 

خیر بر اساس ماده ۱۷۷قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.

 

آیا کسی که حد شرب خمر بر او جاری شد در مرتبه بعدی چه؟آیا باز هم بر اوحد جاری می شود؟

 

ماده۱۷۹قانون مجازات اسلامی پاسخ را کافی داده بر اساس این ماده هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید وبعد از هر بار حد بر او جاری شوددرمرتبه سوم کشته می شود.

 

باید دانست دیوانه یا مرتد شدن محکوم به حد ،حد را از او ساقط نمی کند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

می شود در خصوص شرب خمر توضیحات بیشتری بدهید؟

 

فصل بیست وهشتم قانون مجازات  اسلامی در باب تجاهر به استعمال مشروبات الکی قرارداده شده بر این اساس ماده ۷۰۱ آن قانون بیان داشته هرکس متجاهراً و بحو علن در اماکن ومعابر ومجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود .

 

باید دانست خریدن وحمل یا نگهداری مشروبات الکلی نیز جرم است وبموجب ماده ۷۰۲قانون مجازات اسلامی مرتکب به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود البته قصد مرتکب که به قصد کسب منفعت باشد یا نباشد تاثیری در این جرم ندارد.

 

آیا کسی که مشروب را می سازد ومی فروشد مشمول دو مجازات می شود؟

 

خیر

 

آیا حمل وخرید ونگهداری مشروبات الکلی از سوی غیر مسلمان هم جرم است؟

 

خیر و این مشروط بر این است که علنی نباشد چرا که به ایشان اجازه استعمال غیر علنی این ماده ممنوع داده شده است.

 

کسی که مشروب را ساخته یا بفروشد یا از خارج وارد کند چه آیا بازهم جرم است؟

 

بله بموجب مکاده ۷۰۳قانون مجازات اسلامی هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهدیا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماده تا یک سال حبس وتا ۷۴ضربه شلاق واز یک میلیون وپانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود.

 

آیا فروش مسکرغیر مسلمان به مسلمان هم جرم است؟

 

بله باز هم مشمول این ماده است.

 

باید دانست دایر کردن محل برای شرب خمر یا دعوت مردم به این اماکن هم بموجب ماده ۷۰۴قانون مجازات اسلامی جرم است و مرتکب به سه ماه تا دو سال حبس و۷۴ضربه شلاق ویا از یک میلیون وپانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

 

دایر کردن یعنی راه اندازی واین ماده مشمول کلیه مصادیقی که بتوان آنها را دایر کردن نامید می شود.

 

این را هم بدانید بموجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۵-۹/۱۲/۱۳۷۳هیات عمومی دیوان عالی کشوربموجب ماده ۱قانون مجازات مرتکبین قاچاق تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع است ودر وصورت مشمول عنوان مجرمانه قاچاق شدن مقررات خاص قاچاق هم بر مرتکب جاری می گردد بر این اساس مرتکبین علاوه بر تحمل کیفر قانونی به پرداخت جریمه هم بعنوان مجازات محکوم خواهند شداینکه مشروب مال نیست و مالیت ندارد تا بتوان جریمه از آن اخذ کرد نیز مرتکب را از این مجازات رها نمی سازد.

  وکیل مشاوره حقوقی

  در باب قبح مسکرات اینکه مشهور فقها اعلام آنرا نجاست عینی می دانندوآیات متعددی از قرآن کریم بر حرمت این ماده دلالت دارد من جمله:

 

آیه شریفه ۶۷ سوره نحل و۲۱۹سوره مبارکه بقره وآیه شریفه۴۳سوره نساء وآیات ۹۰ و۹۱ سوره مائده.

 

در منابع شرعی معاشرت با شارب خمر مکروه دانسه شده است.

معمولا افرادی که مشروبات الکلی مصرف می کنند اختیاری بر اعمال خود نداشته و می توانند فاجعه های غیر قابل جبران را رقم بزنند به همین دلیل در قانون مجازات هایی برای این افراد در نظر گرفته شده است.

جرم مصرف مشروبات الکلی  مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد و حد برای آن در نظر گرفته شده البته قانون مجازات اسلامی نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است.

پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی مطابق قانون اقرار کند مجازات حد بر او جاری می‌شود  البته در پرونده زیر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده است و در  « توبه بعد از اقرار» قانون  قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد که در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بر فرد اقرار‌کننده بوده است.

 بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، خوردن مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

نظر به اقرار و اعتراف صریح متهم دعوای کیفری با توجه به مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون جدید مجازات اسلامی در تمامی مراحل دادرسی نیز اقرار عندالحاکم، وقوع بزه انتسابی محرز و مسلم است. متهم پرونده حاضر حداقل دو بار به این موضوع اقرار و اعتراف کرده است و به ‌طبع محکوم به مجازات حد شده است.

همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف موادالکلی وضع شد.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۳ این قانون دادگاه محترم تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی بدهد.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

اگر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کند چه شرایطی بر او حاکم می شود؟

در این شرایط  قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد. در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بوده است، به این ترتیب حکم صادره کاملا صحیح و معتبر است. مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌سری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد.

گفتنی است که به موجب ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات حد خوردن مواد الکلی و مست‌کننده برای مرد و یا زن‌، هشتاد تازیانه است‌. البته غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود. مقصود از تازیانه همان شلاق است. مطابق قانون مجازات اسلامی هم حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است‌. به این ترتیب قاضی دادگاه، مجازات درستی را برای متهم پرونده اخیر در نظر گرفته است.

 یکی دیگر از نکات مندرج در قانون این است که مجازات حد نوشیدن مواد مست‌کننده بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد. در صورتی که شراب‌خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد، محکوم به مجازات حد نخواهد شد.

 البته هر گاه کسی بداند که خوردن شراب و مواد الکلی مست‌کننده حرام است و با این حال آن را بخورد، محکوم به مجازات حد خواهد شد، گرچه نداند که خوردن آن مستوجب مجازات حد می‌شود.

چگونگی اجرای مجازات شرب خمر

بر اساس قانون مجازات اسلامی شلاق را نباید به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتی اجرا می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد. علاوه بر این هر زمان کسی چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاری نشود برای همه‌ آنها فقط اجرای یک مجازات از نوع حد کافی است‌. البته باید دانست که هر زمانی که کسی چند بار مبادرت به مصرف مواد الکلی کند و بعد از هر بار مصرف این مواد، پرونده‌ای کیفری برای وی تشکیل شده و درنهایت مجازات حدی بر او جاری شود، در مرتبه سوم اعدام خواهد شد.

حتما بخوانید :

وکیل شرب خمر

 وکیل مشاوره حقوقی

وکالت و مشاوره تخصصی  شرب خمر درتهران و مشهد

تماس:۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن