خدمات حقوقی

وکیل حکم رشد

وکیل حکم رشد

یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش معاینات بالینی کارشناسی در موضوع رشادت و تعیین سن برای متقاضیان است.
این خدمت نیز مانند دیگر خدمات این سازمان تنها با ارائه نامه از مرجع قضایی ارائه می شود به این معنا که فرد برای تعیین سن خود و نیز در خصوص موضوع رشادت باید با در دست داشتن نامه مرجع قضایی به یکی از مراکز معاینات پزشکی قانونی مراجعه کند. البته در خصوص تعیین سن به استعلام مراجع ذیربط غیر قضایی نیز پاسخ داده می شود.

در خصوص کارشناسی موضوع رشادت، فرد از نظر رشد عقلی و جسمی معاینه و در نهایت حکم رشد توسط محاکم قضایی صادر می شود.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ق.م. صغیری که به سن بلوغ رسیده است برای تصرف خود در امور مالی باید رشد خود را اثبات کند، چراکه امور غیرمالی به رشد مربوط نمی شود و برای تصرف در امور غیرمالی نیازی به اثبات رشد نخواهد بود و به صرف رسیدن به سن بلوغ، وجود اهلیت او برای امور غیر مالی محرز می شود.(ماده ۱۲۱۰ق.م.) در این صورت صغیری که به سن بلوغ رسیده است برای تصرف در امور و حقوق مالی و همچنین اموال خود نیاز به اثبات رشد خود دارد که باید به دادگاه خانواده، درخواست صدور حکم رشد بدهد و ادعای مزبور به موجب انجام تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس تخصصی در این موضوع بررسی و در صورت اثبات،صدور حکم رشد انجام می شود. درخواست صدور حکم رشد، به دادگاه محل سکونت مدعی رشد تقدیم می شود.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

مدارک مورد نیاز جهت طرح درخواست صدور حکم رشد

جهت درخواست صدور حکم رشد، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در تهران و مراکز استانها، مراجعه و با تنظیم درخواست صدور حکم رشد و پیوست مدارک و مستنداتی از قبیل:

  • شناسنامه وکارت ملی.
  • مدرک ثابت کننده ادعای درخواست صدور حکم رشد (مانند استشهاد محلی).
  • فرم درخواست صدور حکم رشد.
  • پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی جهت درخواست صدور حکم رشد.

اقدام به طرح درخواست صدور حکم رشدنمایید.

سوال: دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟
پاسخ: در صورت وجود ولی به طرفیت ولی و در صورت نبودن ولی به طرفیت قیم و در صورتی که نه ولی و نه قیم باشد به طرفیت مدعی العموم.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

وکیل مشاوره حقوقی

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن