دپارتمان کیفری

وکیل جرائم کیفری

 

وکیل جرائم کیفری

جرم های مختلف خیانت در امانت، کلاهبرداری و جعل از جمله جرائم کیفری می باشند که امروزه تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گرفته و مجرم با ترفند های مختلف و استفاده از آنها اقدام به فریب افراد می نمایند. هم چنین بین جرم و عوامل جرم زای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد. کلاهبرداری،خیانت در امانت و جعلنیز از مهمترین جرایم علیه اموال هستند که گاه در تفکیک آنها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از این جرایم اختلاف پیش می آید.

جرم پدیده ای انسانی اجتماعی ا ست. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است.

لذا بین جرم و عوامل جرم زای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد، به نحوی که تغییرات پیوسته شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شنا سی واجد اهمیت ا ست.

از دیدگاه عمومی دروغ از بدترین معایب، زشت ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد است و بالطبع از کارهای زشت و ناپسندو عادت به آن از رذایل اخلاقی و از گناهان کبیره ا ست و تا ضرورت و م صلحت مهمی در میان نبا شد، دروغ گفتن جایز نمی باشد در واقع دروغ در دنیا و آخرت انسان را از رحمت الهی محروم می کند و در میان مردم بی اعتبار می نماید و اعتماد عمومی را سلب و جامعه را به بیماری نفاق دچار می سازد و از آفات زبان و خراب کننده ایمان ا ست علت ا صلی دروغ ، عقده حقارت و خود کم بینی ان سان دروغگو ا ست و این یکی از نکات روانی ا ست که به عنوان روان شنا سی اخلاقی در کلمات مع صومین به آن ا شاره شده ا ست (اترک، ۱۳۸۸ ).

ازدیدگاه جرم شنا سی نیز فریب و دروغ از دیدگاه حوزه حقوقی حائز اهمیت ا ست از این رو ارتباط بین مفاهیم دروغ و فریب از منظر حقوقی و عمومی از جمله مسائلی است که در این بخش مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
از سوی دیگر پیشرفتهای اخیر در زندگی روزمره انسان اندیشه های مجرمانه تبهکاران را نیز بی نصیب نگذاشته و جامعه هر روز نظاره گر ابداع روش نوین در تعرضبه اموال دیگری می باشد.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

اگر چه در گذشته سارقانبرای تصاحب اموال دیگران زحمات طاقت فرسایی را متحمل می شدند و برای تصاحب درهمی ناچیز دست به کشتار قربانیان می زدند اما امروزه کلاهبرداران به مدد بهره گیری از هوش و فراست فکری خود اموالهنگفت به جیب زده بدون اینکه کوس رسوایی آنان در جامعه طنین انداز گردد(رضایی، ۱۳۸۴ ). جرایم مختلف کلاهبرداری، جعل و تزویر نیز از جمله این جرایم هستند که مجرم با بهره گیری از فریب و دروغ سعی دراغفال دیگران و اقدام به غارت اموال غیر می نمایند.
به عقیده انریکوفری استاد حقوق، وکیل دادگستری و جامعه شناس ایتالیایی تمدن معاصر با این خصیصه همراه است که بزه کاری بیش از پیش از اشکال خشونت آمیز یعنی جرایم مبتنی بر اعمال زور یا یدی یا فیزیکی به اشکال حیله آمیز جرایم مبتنی بر تفکر و محاسبه تبدیل می شود.
اصولاً کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر همانند سارقین معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردارند و چه ب سا منا صب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه دا شته با شند. آنان از این هوش و
ذکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیتهای اجتماعی و علی الخصوص چرب زبانی را به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند.
هر چند برای این که جرم وقوع شود شرایط خاص آن نیاز هت در واقع هر جرمی برای واقع شدن، نیازمند سه رکن اساسی است. اولین رکن قانونی تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد.

قسمت اول این اصل، اصل قانونی بودن جرم است که مقرر میداند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قبلا به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده با شد.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱قانون ت شدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به انضمام دو تبصره آن می باشد. عنصر دوم، عنصر مادی است. درجرمکلاهبرداری عنصر مادی عبارت است از این که اولا مرتکب (کلاهبردار )مرتکب توسل به وسایل متقلبانه شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد (مدارک وعناوینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه اندازی کند مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بتر ساندو…) به بردن دوم اینکه شخصمقابل (بزه دیده یا مال باخته ) فریب بخورد و به او اعتماد کند.

سوم اینکه کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد. مجموع این شرایط، عن صر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد به نحوی که می توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و به تبع آن جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. مثلا اگر مرتکب، مانور متقلبانه ندا شته با شد و صرفا به دروغ ساده ای موفق شودکه دیگری را بفریبد وحتی مال او را هم ببرد، رخ نداده است. یا اگرمرتکب، مانور متقلبانه بکار نبرد و دیگری « مانور متقلبانه » کلاهبرداری به دلیل عدم وجود را بفریبد ولی نهایتا موفق به بردن مال او نشود و مثلا در همین مرحله دستگیر شود، جرم کلاهبرداری رخ نداده قابل تعقیب و مجازات می باشد . « شروع کلاهبرداری » است (اگرجه تا همین مرحله تحت عنوان سوءنیت » عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان نیز یاد می شود. برای این مرتکب اعمال پیش گفته، کلاهبردار قلمداد می شود، باید در ارتکاب آن اعمال، «سوءنیت داشته باشد.

سوءنیت، خود بر دو قسم است :

۱- سوءنیت عام

۲-سوء نیت خاص.
جرم های مختلف خیانت در امانت، کلاهبرداری و جعل از جمله جرائم کیفری هستند که امروزه تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گرفته و مجرم با ترفند های مختلف و استفاده از آنها اقدام به فریب افراد می نمایند در این پژوهش بر آن هستیم تا نقش عنصر فریب و دروغ را در هر کدام از جرم های ذکر شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
شایان ذکر است که با رشد سریع تکنولوژی نیز جرایم روز به روز پیشرفت نموده و از قالب سنتی خود خارج شده است. جرم های کلاهبرداری، خیانت در امانت ، و جعل نیز بدون تأثیر از این فناوری ها نیستند و عوامل فناوری تاثیر گسترده ای در آنها داشته است. همچنین نقش عناصر دیگری چون فریب و دروغ در آنها از جمله مسائلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

در خصوص جرم جعل نیز سوء نیت خاص آن است که فرد با سند و نوشته جعلی قصدفریب دادن مردم را داشته باشد و موجب ضرر به دیگران شود بنابر این اگر کسی به نیت شوخی سندی را جعل کند جاعل محسوب نمی شود چون سوء نیت خاص متزلزل است

در موارد مختلف نیز به دلیل تشابهات زیاد میان جرم ممکن است قضاوت را سخت نماید که تبیین این مسئله نیز کمک شایسته ای در شناخت بهتر هر کدام از جرایم مورد بررسی فی نفسه و عناصر آنها خواهد نمود. از سوی دیگر اگر بخواهیم مقایسه ای مختصر در باره هر کدام از جرم های مورد بررسی داشته باشیم، جرم کلاهبرداری بر خلاف جرائم دیگر که در اکثر این جرائم مال بدون رضایت صاحب آن و حتی در بعضی مواقع با اعمال زور و خشونت مال از دست آنها خارج می شود ولی در کلاهبرداری افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب می شوند.و اما درمورد جرم جعل میتوان گفت که هیچ یک از مورد بالا خصوصاً فرضیه اعمال زور و خشونت به هیچ وجه صحت ندارد و مرتکب این جرم با هوش و ذکاوت دست به این عمل مجرمانه می زند.خیانت در امانت نیز بر طبق نظربرخی از حقوقدانان، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

وکیل مشاوره حقوقی

حتما بخوانید :

وکیل کیفری و جزایی

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن