خدمات حقوقی

وظایف دادسرای انتظامی کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه

وظایف دادسرای انتظامی کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه

کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یکی از با سابقه‌ترین نهاد‌های صنفی در ایران هستند که تصدی امور مربوط به وکلای دادگستری و نظارت بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان وکالت را به عهده دارند.

کانون‌های وکلای دادگستری از قسمت‌هــای زیر تشــکیل می‌شوند:

۱. هیات عمومی

۲. هیات مدیره

۳. دادسرای انتظامی وکلا

۴. دادگاه انتظامی وکلا

وظایف کانون وکلا به قرار زیر است:

۱ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.

۲ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا.

۳ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.

۴ـ معاضدت قضایی.

۵ـ فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.

دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی مقدماتی به تخلفات وکلای دادگستری و تعقیب آنان است .

بعد از صدور کیفرخواست در دادسرای انتظامی وکلا، رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است. این دادگاه از سه نفر وکیل که به انتخاب هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌شوند تشکیل می‌شود .

دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد؛ کیفرخواست صادر می‌کند. در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.

رسیدگی به تخلفات وکلا پس از رسیدگی مقدماتی در دادسرای انتظامی وکلا به عهده دادگاه انتظامی وکلا است.

شکایت‌هایی که به صورت کتبی یا شفاهی به دادسرای انتظامی وکلا می‌رسد ثبت و رسید داده می‌شود. پرونده پس از تشکیل تحت رسیدگی دادیاران دادسرای انتظامی کانون قرار می‌گیرد.

 

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص حقوقی و کیفری  با وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

‌ماده ۱:

کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.

در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته‌ باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.

ماده ۲:

کانون وکلای هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره کانون وکلا مرکز از دوازده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. هیأت مدیره عهده‌دار ‌امور مربوط به کانون بوده و رییس هیأت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداری ‌و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

تبصره:  بقاء عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.

ماده ۳:

هیأت عمومی کانون وکلا هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو‌سال یک بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون‌ شرکت نمایند:

‌الف ـ وکلا پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که:

۱. محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند

۲. در حال تعلیق از وکالت نباشند

ماده ۴:

اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا از بین وکلا پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:

‌الف ـ لااقل ۳۵ سال داشته باشند.

ب ـ لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.

ج ـ وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند در صورتی می‌توانند انتخاب شوند که دارای مدت ۲۰ سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت‌ و قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.

‌د ـ محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند.

ه ـ سوء شهرت نداشته باشند.

ماده ۵:

هیأت مدیره کانون وکلا مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب‌ رئیس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیأت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب‌ رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.

ماده ۶:

وظایف کانون وکلا به قرار زیر است:

‌الف ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.

ب ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان

ج ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا

‌د ـ معاضدت قضایی

ه ـ فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا

ماده ۹:

کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شود.

ماده ۱۵:

در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد ‌باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور‌ کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.

ماده ۱۶:

هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی‌نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.

⇐برای مطلب مرتبط تخلفات انتظامی وکلای دادگستری کلیک کنید ⇒

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص حقوقی و کیفری  با وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن