دپارتمان خانواده

مهر المثل چیست

 

مهر المثل چیست

 

مهر المثل :

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشوئی بین زوجین رخ داده ، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین می‌شود که به این نوع مهریه مهرالمثل می گویند.
مهرالمسمی: به مهریه ای که طرفین در زمان عقد نکاح تعیین نموده اند یا تعیین آن را بر عهده ثالث گذاشته اند، مهرالمسمی گفته می شود.

مهرالمثل: «اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.» «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.» به عبارت دیگر مهرالمثل با توجه به وضعیت زن تعیین می شود.
مهرالمتعه: اگر مهر تعیین نشده باشد و پیش از نزدیکی، زن و مرد از یکدیگر جدا شوند، زن مستحق مهرالمتعه است. بر خلاف مهرالمثل، مهرالمتعه با توجه به وضعیت مرد تعیین می گردد. …

آنجا که مهریه به مهرالمثل برمی‌گردد؛ جاهای فراوانی هم هست و بحثش چندین مرتبه آمده است.

دو معنا از نظر روایات برای آن نمودند و یا فقهاء دو معنا کردند که تقریباً برمی‌گردد به یک معنا و آن اینست که باید ببینیم که مهریۀ یک خانم در عرف چقدر است. به این مهرالمثل می‌گویند. گاهی زمانها و مکانها تفاوت می‌کند. گاهی زن پیر است و گاهی جوان است، گاهی باکره و گاهی صیّبه است. لذا یک قاعدۀ کلی اینکه مهریۀ این خانم از نظر عرف چه مقدار است. به این مهرالمثل می‌گویند. از این جهت بحث نداریم و ولو اینکه معنای مختلفی برای آن کرده شده است، اما بالاخره هم از نظر روایات و هم از نظر اقوال فقهاء همین است که عرض کردم.

اما یک مسئلۀ مشکلی جلو آمده است، که تا به حال نفرموده بودند و در اینجا مرحوم محقق بکرهً فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم نسبت به اجماع و شهرت دادند و یک مسئلۀ بکری است. فرمودند اینکه می‌گوییم مهرالمثل و به زنها نگاه کنند و ببینند که در میان عرف مهریۀ این زن چقدر است؛ تا وقتی است که از مهرالسنه بیشتر نشود. و الاّ اگر بیش از مهرالسنه باشد،‌ نه؛ بلکه مهرالمثل او مهرالسنه است.
مهریه انواع مختلفی دارد که یکی از آنها مهرالمثل است. از نظر حقوقی مهرالمثل، به مهری گفته می‌شود که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه مقدار آن بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات و همچنین موقعیت خانوادگی و اجتماعی وی تعیین می‌شود. به موجب ماده «۱۰۹۱» قانون مدنی برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 

الف) به موجب ماده «۱۱۰۰» قانون مدنی، در صورتی که مهرالمسمی (مهری که زن و مرد در هنگام عقد ازدواج با تراضی تعیین می‌کنند) مجهول باشد، مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه و تنفیذ کند. این ماده شامل دو بخش است:

۱- به موجب این ماده اگر مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد و مثل آن نیز معلوم نباشد، در این صورت زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

۲- اگر مهر المسمی، مال غیر باشد و صاحب مال آن را اجازه (تنفیذ) نکند در این صورت زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، چراکه تعیین مهر از مال دیگری یک معامله فضولی و غیرنافذ است که مالک می‌تواند آن را رد یا تنفیذ کند که در صورت تنفیذ، مهر صحیح و در صورت رد، مهر باطل خواهد بود و زن می‌تواند مثل یا قیمت آن را از مرد مطالبه کند.

ب) به موجب ماده «۱۰۸۷» قانون مدنی اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده است یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود؛ با این توضیح که گاهی مقصود آن است که نکاح بدون مهرالمسمی باشد نه اینکه هیچ‌گونه مهری در آن وجود نداشته باشد، این‌گونه شرط صحیح است و بعد از نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

گاهی مقصود آن می باشد که زن هیچ‌گونه مهری نداشته باشد که این شرط باطل است زیرا مخالف مقصود قانون‌گذار برای حمایت از زن است اما لطمه‌ای به اساس عقد نکاح نخواهد زد زیرا مهریه یک امر تبعی می باشد و به اساس عقد نکاح خدشه‌ای وارد نخواهد کرد؛ ضمن اینکه به موجب ماده «۱۰۸۸» قانون مدنی اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق هیچ‌گونه مهری نخواهد بود.

ج) مورد دیگری که زن مستحق مهرالمثل خواهد بود به موجب ماده «۱۰۹۹» قانون مدنی است که می‌گوید: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است؛ یعنی اگر نکاح باطل باشد ولی زن از این امر بی‌اطلاع بوده و آن را درست می‌پنداشته چنانچه در این مورد بین آنان نزدیکی واقع شود، زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد.

د) مورد بعدی که زن را مستحق گرفتن مهرالمثل می‌نماید، مستند به ماده «۱۰۹۳» قانون مدنی است که می‌گوید: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از نزدیکی با زن، وی را طلاق دهد، در این صورت زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

سوالی که ممکن است مطرح شود، آن است که در صورت استحقاق زن به تعیین مهرالمثل، چه زمانی را باید در نظر گرفت، زمان عقد یا زمان نزدیکی؟ جواب آن است که تعیین میزان مهرالمثل باید به قیمت زمان نزدیکی باشد و با توجه به ارزش‌های آن زمان تعیین شود، چراکه در آن روز است که مهرالمثل بر ذمه شوهر ثابت و واجب می‌شود.
با عنایت به مقررات قانون مدنی به طور کلی مهرالمثل در مواردی پرداخت می‌گردد، که نزدیکی صورت گرفته باشد و مهر هم نامعلوم یا باطل باشد. موارد زیر را می‌توان از جمله مصادیق نامعلوم بودن مهر دانست، که اگر نزدیکی هم صورت گرفته باشد، مهرالمثل پرداخت می‌گردد:
– مهر در عقد ذکر نشده و یا عدم مهر شرط شده باشد و طرفین بر مهر معین تراضی ننموده باشند. (ماده ‌ ۱۰۸۷ و ۱۰۹۳ قانون مدنی)
۱- مهرالمسمی مجهول و یا باطل باشد. (ماده ‌ ۱۱۰۰ قانون مدنی)
۲- مهرالمسمی مالیت نداشته باشد. (ماده ‌ ۱۱۰۰ قانون مدنی)
۳- عقد باطل باشد و زوجه نسبت به فساد عقد جاهل باشد. (ماده ‌ ۱۰۹۹ قانون مدنی)
ولی بر اساس ماده ۱۰۹۳ قانونی مدنی مهرالمتعه زمانی پرداخت می‌گردد که مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد. لذا مهرالمتعه تنها در یک مورد و با وجود سه شرط زیر پرداخت می‌گردد:
۱- در عقد مهر مشخص نشده باشد.
۲- بین زوجین طلاق واقع شود.
۳- نزدیکی صورت نگرفته باشد.
لازم به ذکر است که در تعیین مهرالمثل وضعیت زن و اماثل و اقران و اقارب و همچنین ‌معمول محل و غیره در نظر گرفته میی‌شود (ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی) ولی در تعیین مهرالمتعه وضعیت مرد از حیث فقر و غنا لحاظ می‌گردد. (ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی)

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

 

وکیل مشاوره حقوقی

 

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد

تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

صفحه مرتبط :

مشاوره حقوقی مهریه

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن