دپارتمان کیفری

منازعه

منازعه

منازعه جز زندگی است ، نیازمندیها، ارزش ها، اهداف و اعتقادات ما طبعا با دیگران یکسان نبوده گاهی اوقات درتصادم واقع میشود. تعداد کم منازعات وجود دارد که به آسانی قابل حل میباشد و یا از آن چشم پوشی صورت گرفته بتواند.
بیشتر منازعات با مفاهیم وسیع تر در سطوح مختلف تبارز مینمایند بناً حل موفقانه آن ها ایجاب یک استراتیژی را مینماید .
تیوری ها در مورد ماهیت منازعه و حل منازعه از تیوری ” سلسه مراتب نیاز ها ” منشأ گرفته است که توسط ماسلو در سال ۱۹۵۴ مطرح گردید. به اساس این تیوری، انگیزهء نیروی بشری ازنیازمندی های فیزیکی شروع الی نیازمندی های روانی مانند شناخته شدن توسط دیگران ، دست یابی به نیازمندیها و موفقیت درامور را دربرمیگیرد . بناً ناکامی در رفع این نیازمندیها منتج به یاس و نا امیدی گردیده که بالاخره باعث منازعه میگردد. هرگاه منازعه بطورمعقول ومنصفانه وبادرنظرداشت رضایت جوانب درگیر حل نگردد منجر به خشونت میگردد.
یکتعداد اشخاص فطرتا توانمندی حل منازعات را دارا هستند اما این هم یک حقیقت مسلم است که شیوه های حل منازعات کسبی هم بوده میتواند یعنی ازطریق آموزش کسب گردیده عملی میگردد و یا میتواند بهبود یابد.
تعریف منازعه : منازعه بروزن مفاعله بوده کلمهء عربی است که ازلحاظ لغوی نزع و ازهم کشیدن وکشمکش راگویند. منازعه درزیان چینایی، خطر وفرصت مساعد معنی گردیده ودرزبان لاتینی به مفهوم بهم ساییدن دو شی جهت حصول شی ثالث بکاررفته است چنانکه ازبهم سایدن دوسنگ چقماق آتش حصول میگردد.
منازعه ازلحاظ اصطلاحی دارای تعاریف متعدد بوده که چند نمونهء آن قرارذیل میباشد:
· منازعه عبارت ازتقابل دویا چند طرزدید متفاوت بوده که اهداف،عملکرد ها،طرزتفکر و ارزشهای متفاوت را دربرمیگیرد.
· عبارت ازتصادم منافع بین جوانب با هم بسته را گویند.
· عبارت ازعدم توافق خواسته ها واهداف طرفین میباشد.
· حالتی را گویند که طرفین اهداف ناسازگارمیداشته باشند.
· حالتی است که درآن نیروی انکشاف یک گروه توسط گروه دیگرمحدود میشود.
· عدم تطابق بین اهداف آشکارواهداف پنهان را گویند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید
منازعه میتواند آشکار و یا پنهان باشد این گرایشات میتواند تصادم درباطن خود شخص یا بین اشخاص مختلف و یا گروپ ها را به وجود آورد.
اگر این گرایشات باعث کشمکش درباطن ما گرددو و ما در خود احساس فشار برای حل آن نماییم پس این چنین منازعه، منازعهء باطنی است.
مثال : شما در یک روز در عین وقت به دو ملاقات مختلف و مهم دعوت شده اید و باید تصمیم بگیرید که کجا بروید. پس شما دریک کشمکش ذهنی قرارمیگیرید تا اینکه بالاخره تصمیم اتخاذ نمایید. هرگاه این کشمکش را بصورت درست ومعقول مهارکرده وبا درنظرداشت همه جوانب وعواقب مسله تصمیم اتخاذ نمایید بنا تصمیم شما منطقی ومعقول خواهد بود برعکس هر گاه بدون درنظرداشت جوانب وپیامد های مسله برمبنی احساسات وبا کم حوصلکی تصمیم اتخاذ نمایید مسلما تصمیم شما عاری ازنقیصه نخواهد بود ودرین منازعهء با طنی بازنده خواهید شد.
اگر منازعه با طنی نبا شد پس ذات البینی است که تصادم بین اشخاص مختلف و گروپ ها را باعث میگردد.
مثال : یک پست خالی بسیار خوب در اداره شما موجود است شما و همکاران تان همه تمایل دارید که آنرا اشغال نمائید. هرگاه اداره برمبنای شایسته سالاری عمل نماید بخش منابع بشری آن شخصی مناسبی را ارطریق رقابت آزاد تشخیص نموده وبا مشورت کارشناسان استخدام بعد ازطی مراحل معین به پست متذکره مقرر مینماید. برعکس هر گاه دراداره روابط بر ضوابط حکفرما باشد بگمان اغلب شخص نا مناسبی بدان پست انتصاب خواهد شد درینحالت منازعهء ذات البینی ایجاد گردیده اعتماد اداره نزد کارمندان آن خدشه دارمیگردد وشاید سروصدا های برعلیه مقامات اداری برپا گردد.
منازعات کمتر ممکن است جلوگیری شوند بخاطر یکه اگر جانب مقابل عمل متقابل نماید همیشه احتمال تصادم روی خواسته ها و اهداف مختلف ، تصورات ، خودبینی ها ، عنعنات ، احساسات، ادراک و مسائل دیگر موجود خواهد بود بناً گرایش روحی یا روانی ما میتواند بصوب منازعات مختلف سیر کند.
اگر منازعه را مثبت تلقی کنیم یا منفی ما میتوانیم درهردوصورت بین حل منازعه و اداره، منازعه فرق قایل شویم زمانیکه یک طرف یا هردو جناح ریشه های عمیق عوامل منازعه را تشخیص وازبین میبرند ازشدت منازعه کاسته میشود که این یگانه برخورد روشن با منابع منازعه میباشد . درشیوهء ادارهء منازعه سعی میگردد که در ساحهء عمل بر منازعه تسلط حاصل گردد تا منجر به خشونت نگردد. درشیوهء حل منازعه سعی میگردد که منابع قبلی منازعه راپیوسته حل نماید . البته این مسله، اساس آشتی و یا صلح باثبات را به ارمغان می آورد .
در ذیل یک تعداد فرضیه های ذکرگردیده که د رمورد منازعه به کار میرود:
۱٫ منازعات پروسهء مهم و اجتناب ناپذیر جامعهءبشری هستند .
۲٫ منازعات اکثراً هنگام تغییرات بروز مینمایند.
۳٫ منازعات میتوانند باعث خلاقیت و یا برعکس رکود گردند.
۴٫ اکثر مردم دید بسیار منفی در مورد کلمه منازعه دارند.
۵٫ اکثرا به این اندیشه هستند که منازعه نتیجه ناکامی ها است
۶٫ مقررات ویژه ای برای برخورد با منازعات وجود ندارد .
۷٫ تعیین مسیر سازنده و تنظیم دقیق منازعات میتواند برای نجات ازعواقب ناگوارو ایجاد خلاقیت کمک نماید .
۸٫ منازعات نه تنها فقط خواهشات و تمایلات اند بلکه ضرورت های انسانی نیز هستند .
منابع و انواع منازعه :
چرا لازم است که درشناخت منابع مختلف و انواع منازعات توجه نمائیم؟ اگر بدانیم که چرا منازعه بوجود مییاید میتوانیم توجه بیشتر به ساحات مرتبط به آن نمائیم و بهتر میتوانیم را ه های سازندهء حل را پیدا کنیم.

– رفتار فیزیکی

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت به شکل عملی ،و نه لفظی یا نظایر آن، میباشد.این جرم مقید به وسیله خاصی نیست و ممکن است صرفا با استفاده از ضربات دست و پا صورت پذیرد یا از وسایل ساده مثل چوب و سنگ ویا از سلاح گرم استفاده شود.(به نظر دکتر حسین میر محمد صادقی بعید بتوان استفاده یک گروه از حیوان دست آموز علیه دیگری را مشمول جرم منازعه دانست چرا که عرفا به این درگیری اطلاق منازعه نمیشود.)

مضافا بر اینکه عمل نزاع کنندگان باید در تقابل و در زمان و مکان واحد از لحاظ عرفی باشد. که شزط علنی بودن ، موجب خروج برخی از مصادیق جرم از شمول کلی آن میگردد لذا وجود چنین شرطی ، منوط به تصریح قانون میباشد و در متن ماده حاضر نیز چنین قیدی دیده نمیشود.

۲- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

علاوه بر لزوم تحقق جرم منازعه ضروری است مداخله عده ای در منازعه است واژه عده ای که در ماده ۶۱۵ اشاره شده به گفته قول اشهر حقوقدانان جزایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شامل سه نفر و بیشتر میشود.

آنچه مهم است ، اثبات اصل مداخله در نزاع است فارغ از اینکه مداخله وی منجرب به نتیجه خاص شده یا نشده باشد.

لازم به ذکر است که اگر یکی از شرکت کنندگان در نزاع ،دارای علل رافع مسولیت کیفری باشد ، تاثیری در کاهش تعداد منازعین و خروج امر از شمول ماده ۶۱۵ ندارد.

آنچه را که در مورد احتساب فرد برخوردار از یکی از عوامل رافع مسولیت در تعیین تعداد منازعه کنندگان گفتیم ،در علل موجهه جرم صادق نیست.پس هرگاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع باشد ، علاوه بر این که عمل خود وی به موجب تبصره ۱ ماده ۶۱۵ ،مشمول ماده نخواهد بود ، عمل دو نفر دیگر نیز به دلیل نرسیدن به حد نصاب ( سه نفر ) نمیتوان جرم منازعه دانست.

۳ – نتیجه حاصله

شرکت در قتل یک جرم مطلق نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول و مقید به نتیجه است.و این نتایج با عناوین قتل ، نقض عضو یا جرح و ضرب در ماده ۶۱۵ بیان شده است.

در صورت عدم تحقق این نتایج ، حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود ، مورد مشمول ماده ۶۱۵ نخواهد شد ،ولی ممکن است تحت شمول مواد دیگری مثل ۶۱۷ و ۶۱۸ ق م اسلامی شود.

– آیا جرم شروع به جرم در صورت عدم تحقق نتایج در منازعه قابل تحقق است؟

با توجه به ظابطه مقرر در ماده ۴۱ ق م اسلامی شروع به منازعه جرم تلقی نمیشود زیرا مقنن به جرم بودن آن تصریح نکرده است. ولی ممکن است تحت شمول مواد دیگری مثل ۶۱۷ و ۶۱۸ ق م اسلامی شود.

از نقایص ماده ۶۱۵ عدم توجه به نتایجی از جمله زوال عقل یا دیگر منافع و حواس انسان یا بیماری دایمی ناشی از منازعه است که با توجه به این که این نتایج ناشی از ضرب است به نظر استاد حسین میر محمد صادقی میتوان آنهارا مشمول بند ۳ ماده ۶۱۵ ق م اسلامی دانست. و صورت عمد و غیر عمد نتایج تاثیری در شمول این ماده ندارد.

و لازم به ذکر است که صرف تحقق یکی از نتایج سه گانه مذکور سه گانه مذکور در ماده ۶۱۵ کافی نیست ، بلکه این نتایج باید ناشی از منازعه باشد به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین منازعه و نتایج مذکور ضروری است.

نتایج مذکور باید در صحنه منازعه رخ دهند تا مشمول ماده ۶۱۵ ق م اسلامی شوند اما این که این نتایج علیه نزاع کنندگان یا علیه کسانی که ، بدون دخالت در نزاع وارد صحنه شدند اتفاقی بیفتد تفاوتی از ناحیه شمول ماده نمیکند که منطبق با رای دیوان عای کشور میباشد.(رای شماره ۳۱۴ مورخ ۲۲/۲/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور)

با توجه به عبارت «منتهی شود» در متن ماده میتوان گفت نتایج محدود به آنچه در صحنه درگیری به وجود امده نیست ، بلکه نتایجی هم که سبب آن ، حین نزاع ایجاد گشته ، به عنوان نتایج ناشی از منازعه تلقی خواهد شد.

– عنصر روانی

عنصر روانی متحقق در جرم منازعه وجود عنصر عمد از ناحیه منازعه کنندگان است.یعنی باید به صورت عمد وارد منازعه شوند که اگر در این حالت به طور غیر عمد یکی از نتایج مشمول ماده ۶۱۵ از ناحیه وی منتج شود باز مشمول ماده ۶۱۵ ق م اسلامی میشود.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 وکیل مشاوره حقوقی منازعه

حتما بخوانید:

جرم درگیری و منازعه

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن