خدمات حقوقی

مشاوره حقوقی ید ضمانی در تهران ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکیل ومشاوره حقوقی ید ضمانی در تهران
آدرس: تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه۶ واحد ۶۰۹

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

وکیل مشاوره حقوقی

در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارتند از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد می باشد و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.

تعریف ضمان و اقسام آن

معنای ضمان:

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت می باشد و در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.

در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری می باشد ، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.

به این اعتبار ضمان بر ۲ نوع است؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.

انواع ضمان:

ضمان عقدی:این ضمان عبارتند از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست. (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدنی)

در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری می باشد و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده ۶۸۴ قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده ۷۲۴ همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده ۷۲۷ قانون مدنی)

ید در لغت به چند معنی آمده است که چه بسا بیشتر معانی مجازی کلمه است از قبیل : دست ( از منکب تا اطراف اصابع) نعمت احسان , قدرت , سلطان , تصرف و غیره.

مقصود از ید در اصطلاح فقها در این باب استیلا و تسلط خارجی می باشد نه مجرد تصرف چنانکه در زبان حقوقدانان شایع است بویژه آن که در تصرفات حقوقی را از قبیل تصرفات فضولی نیز شامل گردد چرا که عمده دلیل اعتبار قاعده ید چنانکه در آینده اشاره خواهد شد بنا عقلا است و ادله لفظی امضا همین بنا است عقلا چنانچه چنین استیلا و سلطنتی را دریابند مالکیت شخص مستولی را کشف می کنند اگر تصرف خارجی نقشی داشته باشد نقش کاشفیت و طریقیت از این استیلا است نه نقش موضوعیت و اصالت بنابراین مجرد تصرف اماره مالکیت نیست , تصرفی اماره مالکیت است که بر نحو تصرف مالکان باشد متصرف هر چه می خواهد بکند, این نوع تصرف است که از استیلا خارجی حکایت می کند نه هر تصرفی.
نیز منظور از استیلا تسلط فعلی است نه شانی , مجرد این که شخص می تواند چنین استیلایی داشته باشد برای صدق عنوان ید کافی نیست باید بالفعل چنین استیلایی داشته باشد , مثلا صرف اینکه مباحات اولیه را می تواند حیازت کند ولی هنوز حیازت نکرده است نسبت به آنها ذوالید محسوب نمی گردد باید بالفعل حیازت کرده باشد.

ضمان به معنای اخص و همین طور ضمان به معنای اعم از این جهت که امری می باشند قراردادی و در اثر تعهد ضامن و قبول مضمون له بوجود آمده و نیز از این جهت که عقد تابع قصد است ضمان عقدی یا قصدی نامیده می شود.

دلیل ضمان ید
مهمترین دلیل ضمان ید دو دلیل است
۱ _ روایت نبوی معروف (علی الید ما اخذت حتی تودی ) مستفاد از این حدیث این است که آن چیز, که در تصرف دیگری درآید بر عهده متصرف است تا آنرا پرداخت کند. مقتضای این معنی این است که چنانچه عین مال ماخوذه موجود است بر متصرف واجب است از آن رفع ید نموده و خود آنرا به مالک بپردازد و چنانچه تلف شده است بر عهده اوست که مثل یا قیمت آنرا به مالک بپردازد.

۲-بهترین دلیل بر ضمان ید سیره عملی مستمره مسلمین است بر عمل به قاعده ضمان ید و شارع مقدس هم از آن ردع نکرده است.

مال مغصوبی که از دسترس خارج شده باغشد و بدل آن به مالک داده شود بعد از یافت شدن، ید غاصب نسبت به آن ضمانی می باشد و ضامن عیب و نقص آن و نیز تفویت منافع از زمان غصب تا هنگام استرداد آن به مالک، می باشد. چنانچه اشاره شد ضمان غاصب از روز استیلاء بر حق غیر آغاز می شود و این ضمان ادامه دارد تا زمانی که عین مال یا بدل مال تالف به مالک تسلیم شود. اگر عین مغصوب از دسترس خارج شود چنانچه به سرقت رود یا مفقود شود، عین مال موجود است و گم شدن آن مسقط ضمان غاصب نیست این ضمان باید به حکم قانون یا شخص مالک ساقط شود غیر از این موارد، موجبی برای سلب مسئوولیت از غاصب وجود ندارد علاوه بر این، ضمان یقینی سابق با شک لاحق استصحاب می شود و نتیجه بقای ضمان غاصب نسبت به عین یافت شده می باشد. از طرفی قیاس این مورد به مال لقطه صحیح نیست زیرا مجهول بودن مالک از شرایط مال لقطه است اگر مالک مشخص باشد دیگر عنوان مال لقطه صادق نیست منتها اگر مال مغصوب به دست شخصی غیر غاصب برسد ید وی مسلما طبق ماده ۱۶۳ قانون مدنی امانی است از نوع قانونی آن… در نقد نظریه امانی بودن ید غاصب در شرح نظریه ضمانی بودن ید، اشاراتی شد با این اوضاع نگارنده بر این باور است که ید غاصب نسبت به مال مغصوب یافت شده ضمانی است چرا که با مفقود شدن مال مغصوب با عث سقوط ضمان غاصب نمی شود این ضمان با تسلیم عین به مالک ساقط می شود از طرفی ضمان غاصب از روز استیلا آغاز می گردد و هر ضرری که از این مال متوجه مالک شود مسئوول آن غاصب است هر چند مستند به فعل یا کردار او نباشد ونیز تقصیر و مباشرت نداشته باشد پس در مفقود شدن مال مغصوب خود غاصب ضامن و مسئوول است چنانچه مال بدست غاصب بازگردد ضمان او نیز موجود می باشد .


 • مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در گفت وگو با ایسنا:
در حالی که قطع درخت دراملاک شخصی بالای500متر نیازمند مجوزشهرداری است،چگونه شبانه هزاران درخت قطع می‌شوند

  مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در گفت وگو با ایسنا:
  در حالی که قطع درخت دراملاک شخصی بالای۵۰۰متر نیازمند مجوزشهرداری است،چگونه شبانه هزاران درخت قطع می‌شوند

  …» قانون حفاظت تبدیل به «ید ضمانی» شده و آثار ضمانت بر آن بار می‌شود و صحبتی با قاضی ایشان نیز نپذیرفتند که دستور صادره… شروع به تعدی کند، «ید امانی» به «ید ضمانی» تبدیل می‌شود لذا این رابطه نیز باید در چارچوب مفاد قرارداد صورت می‌گرفت و چون…

  مدیرعامل بانک مسکن:

  ویژگی اصلی ایجاد موسسات پس‌‎انداز، مصرف تسهیلات در شعاع جغرافیایی خاص است

  اخیرا در دو لایحه‌ای که از سوی دولت در حوزه عملیات بانکی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده ظرفیت‌هایی برای ایجاد نهادها و ابزارهای جدید در نظر گرفته شده است.

  … ندارد بانک مسکن ضمانت این اوراق را بر عهده گرفته است.

  بت‌شکن با بیان اینکه اوراق پشتوانه تسهیلات رهنی (NBS) اوراقی…

  وکیل, برای ,تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, ید ضمانی, تلفن


 • گفت‌وگو با وکیل شاکی پرونده احسان حدادی

  گفت‌وگو با وکیل شاکی پرونده احسان حدادی

  صمدخرمشاهی،‌ وکیل شاکی پرونده فساد اخلاقی حدادی، پرتابگر دیسک می‌گوید، اگر احسان به ایران نیاید، وثیقه‌اش را به اجرا می‌گذاریم.

  … باید زده شود. البته خود تبعید هم حکم سبکی نیست. احسان با ضمانت آزاد شده و دستور موقت گرفته‌اند که حکم اجرا نشود. به نظر من او…

 • معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان همدان خبر داد:

  خروج سالانه ۱۰ درصد از مددجویان همدانی از چرخه حمایتی

  معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان تصریح کرد: با ارائه خدمات حمایتی به مددجویان این نهاد، سالانه تقریبا ۱۰ درصد از مددجویان از چرخه حمایتی خارج می‌شوند.

  …: گذراندن دوره‌های آموزشی فنی‌وحرفه‌ای مرتبط، ارائه مجوزهای قانونی و توانایی ارائه ضمانت موردنظر از جمله شرایط لازم برای دریافت…


 • استراتژی تندروها تخریب دولت به هر قیمتی است

  الیاس حضرتی در ایسنا + فیلم

  استراتژی تندروها تخریب دولت به هر قیمتی است

  الیاس حضرتی که در دوره دهم انتخابات مجلس با لیست امید به صندلی سبز نمایندگی رسید و جزء ۵ نفر اول لیست ۳۰ نفره بود سابقه چندین دوره نمایندگی دارد .

  … اسلامی داریم؛ آن زمان برخی قوانین به واسطه ایجاد در یک حکومت ظلمه با اسلام مغایرت داشت اما در جمهوری اسلامی ضمانت اجرایی همه…


 • امام جمعه موقت قم:
تلاش برای تطهیر منافقین ثمره‌ای ندارد

  امام جمعه موقت قم:
  تلاش برای تطهیر منافقین ثمره‌ای ندارد

  امام جمعه موقت قم گفت: عده‌ای می خواهند با تطهیر منافقان، کارنامه سیاه آنها که ۱۷ هزار شهید ترور است را از ذهن ملت ایران پاک کنند.

  … و این واژه در ساختار نظام سیاسی اسلام نقش اساسی دارد.

  وی خاطرنشان کرد:امر به معروف در واقع نوعی نظارت و ضمانت اجرایی امور…

  وکیل, برای ,تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, ید ضمانی, تلفن


 • عصبانیت شرکت‌های آلمانی از تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا

  وال استریت ژورنال گزارش داد

  عصبانیت شرکت‌های آلمانی از تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا

  شرکتهای آلمانی امیدوار بودند گشایش اقتصاد ایران پس از لغو تحریمهای بین المللی در ژانویه، به آنها امکان دهد روابط بازرگانی خود را ازسرگرفته و در دوران پساتحریم به تجارتشان رونق بیشتری ببخشند.

  … ایران را از طریق گروه هرمس حل و فصل کرد و این گروه ضمانت صادرات برای شرکتهایی که با ایران تجارت می کنند را بازگشایی…


 • کی‌روش: اتفاقات پایان بازی طبیعی بود/ تکلیف افرادی که به تیم ملی آتش می‌زنند را مشخص کنید


 • صندوق ضمانت صادرات در ایران فاقد کارایی است

  صادرکننده سمنانی:

  صندوق ضمانت صادرات در ایران فاقد کارایی است

  یک صادرکننده محصولات معدنی در سمنان گفت: صندوق ضمانت صادرات در ایران فاقد کارایی است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

  ضمانت صادرات در ایران را فاقد کارایی لازم دانست و افزود: باید اتاق بازرگانی از صندوق ضمانت صادرات گزارش بخواهد که چه فرآیندی… کند و این رویکرد باید توسط صندوق ضمانت صادرات رعایت شود.

  این صادرکننده سمنانی در پایان خواستار همراهی و حمایت بیشتر از فعالان…


 • بازسازی 1000 باب منزل مسکونی روستایی در البرز

  بازسازی ۱۰۰۰ باب منزل مسکونی روستایی در البرز

  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز گفت: با ساخت و سازهای غیر مجاز درحاشیه رودخانه‌ها به شدت برخورد می‌شود.

  … کنند.

  وی یادآور شد: با رایزنی‌های صورت گرفته ضمانت برای این تسهیلات زنجیره‌ای صورت می‌گیرد و روستائیان می‌توانند با تائید دهیار یکدیگر…

  وکیل, برای ,تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, ید ضمانی, تلفن


 • انطباق محصولات بانکی با احکام شریعت در بانک دی

  انطباق محصولات بانکی با احکام شریعت در بانک دی

  سرپرست بانک دی با اعلام تشکیل کمیته فقهی در بانک از تطبیق ابزارهای پولی و بانکی و دستورالعمل‌های مربوطه با احکام و شریعت اسلامی زیر نظر متخصصان بانکداری اسلامی در بانک دی خبر داد.

  … در سال جاری تاکنون بیش از ۱۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات و ضمانت‌نامه با هدف توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط ارایه…


 • چرا «نفت» مانع توسعه ایران شد؟

  چرا «نفت» مانع توسعه ایران شد؟

  توسعه‌نیافتگی کشورهای دارای منابع نفتی و از جمله ایران، باعث شد این تفکر در این کشورها شکل بگیرد که وجود «منابع و مواهب» خدادادی دلیل «مشکلات و نابسامانی‌ها» قلمداد و «سوء‌مدیریت» در این کشورها به «نفرین منابع» تعبیر شود. تئوری که با توجه به تجربه کشورهای در حال توسعه دارای منابع غنی بیان می‌دارد درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی نه تنها به توسعه اقتصادی منجر نشده، بلکه اثرات سوء‌ اقتصادی نیز برجای گذاشته و منابع طبیعی خدادادی، «بلای طبیعی» انگاشته می‌شود.

  … از ضمانت‌های اجرایی را از برخی مدیران و کارشناسان دلسوز این دستگاه‌ها نیز می‌گیرد یا با ایجاد حس بی‌تفاوتی، آنها را نسبت به پیگیری…


 • هیاهوی 33 ساله در بانکداری بدون ربا

  به بهانه ۱۰شهریور؛ روز بانکداری اسلامی

  هیاهوی ۳۳ ساله در بانکداری بدون ربا

  در بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری اسلامی در ایران و در شرایطی که آمارها از ایستادن نظام بانکی در رتبه نخست در اختیار داشتن دارایی های اسلامی خبر می دهد و بانک های ایرانی در جایگاه ویژه ای بین رقبای خود در رده های بالای این رتبه بندی قرار دارند، هنوز قوانین موجود و روال فعالیت در شبکه بانکی نتوانسته برای خواسته ها در برابر اجرای کامل یک بانکداری اسلامی پاسخی راضی‌کننده داشته باشد.

  … جرم‌انگاری شده، احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها تغییر، قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری تبیین…


 • حمایت از حقوق کودکان قربانی جنگ بیشتر جنبه شعاری دارد

  حجتی:

  حمایت از حقوق کودکان قربانی جنگ بیشتر جنبه شعاری دارد

  یک وکیل دادگستری گفت: حمایت از حقوق کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه، بیشتر از آنکه جنبه عینی و حقیقی به خود گیرد، بیشتر جنبه شعاری دارد.

  … دارد.

  وی خاطرنشان کرد: اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید در زمینه حمایت از حقوق کودکان واجد ضمانت اجراهایی…

  وکیل, برای ,تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, ید ضمانی, تلفن


 • دانشگاه علم و فرهنگ، پارک علم و فناوری تاسیس می‌کند

  دانشگاه علم و فرهنگ، پارک علم و فناوری تاسیس می‌کند

  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ از پی‌گیری‌های این دانشگاه برای راه‌اندازی پارک علم و فناوری در حوزه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز خبر داد.

  … و فعالیت تشویق کند، ضمانت اجرایی ندارد و پیشنهاد ما به وزارت علوم این است که در نوشتن آیین‌نامه‌ها نگاه توسعه‌ای…


 • انصاری: از توهین کنندگان به رییس جمهور شکایت کردیم

  /دولت و ملت؛ امیدوار و استوار/

  انصاری: از توهین کنندگان به رییس جمهور شکایت کردیم

  معاون حقوقی رییس جمهور درباره توهین به رییس جمهور و دولت در رسانه‌ها اظهار کرد: هنجار شکنی، اهانت و توهین به مقامات جرم آشکار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین این جرم، مجازات تعیین کرده و دادستان‌ها موظف هستند با جرم آشکار برخورد کنند.

  … ویژه ای که رییس جمهور در حقوق شهروندی منصوب کرد به نظر می رسد اجرای این منشور ضمانت اجرای بیشتری پیدا کند و اگر در دستگاه… محقق شده

  وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرانجام منشور حقوق شهروندی و رسالت و ضمانت اجرایی آن اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی…


 • یونیسف بودجه و توان اجرایی لازم را برای حمایت از کودکان ندارد

  پوربابایی:

  یونیسف بودجه و توان اجرایی لازم را برای حمایت از کودکان ندارد

  … کند که در شرایط صلح آموزش دهند اما نه توان اجرا دارد و نه مامورین و نه بودجه و نه ضمانت اجرا.

  وی تصریح کرد: به نظر می رسد…


 • مصونیت دیپلماتیک تا کجا؟

  به بهانه خبر “بازداشت” سفیر ژاپن در تهران

  مصونیت دیپلماتیک تا کجا؟

  بیانیه سفارت ژاپن در مورد بازداشت سفیر این کشور در تهران!؛ این خبری بود که هفته قبل منتشر شد و واکنش‌هایی را برانگیخت. بیش‌تر رسانه‌های منتشرکننده نیز بدون توجه به واقعیت ماجرا، بحث مصونیت دیپلماتیک ماموران سیاسی را پیش کشیدند و روی این موضوع مانور دادند.

  … کنند.» البته این موضوع، به نظر می‌رسد صرفا جنبه توصیه‌ای دارد و در کنوانسیون، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نشده است؛ یعنی گفته…

  وکیل, برای ,تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, ید ضمانی, تلفن


 • لایحه قانون انتشار رسانه‌ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است

  کامبیز نوروزی:

  لایحه قانون انتشار رسانه‌ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است

  یک حقوق‌دان و فعال مدنی با انتقاد از لایحه قانون انتشار رسانه‌ها با تاکید بر اینکه تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی موکول به تحقق آزادی مطبوعات است، این لایحه را خلاف اصل آزادی مطبوعات عنوان کرد.

  … است. همچنین در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ حدود مطبوعات ضمانت کیفری نداشت. این لایحه این ۸ مورد را به ۱۷ مورد افزایش داده علاوه بر آن ضمانت اجرا…


 • ایرادات اساتید حقوق و ارتباطات به لایحه قانون انتشار رسانه‌ها

  ایرادات اساتید حقوق و ارتباطات به لایحه قانون انتشار رسانه‌ها

  باقر انصاری – حقوق‌دان – با اشاره به لایحه قانون انتشار رسانه‌ها با انتقاد از مواد این لایحه گفت: از صفر تا ۱۰۰، از عنوان آن تا نقشی که متوجه هیات نظارت بر مطبوعات است چیزی برای گفتن ندارد. این لایحه ارزش نقد ندارد، بسیار ضعیف است.

  … مطبوعات ۸ مورد بود ولی در این لایحه ۱۷ مورد است. همچنین در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ حدود مطبوعات ضمانت کیفری نداشت. این لایحه… این ۸ مورد را به ۱۷ مورد افزایش داده علاوه بر آن ضمانت اجرا را هم قائل شده است. از دیگر مشکلات آن افترا به نهادها…

  وکیل, برای ,تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, ید ضمانی, تلفن


 • تاکید ایران و لبنان بر برقراری تجارت ترجیحی

  تاکید ایران و لبنان بر برقراری تجارت ترجیحی

  نشست مشترک مقامات دولتی و تجار و بازرگانان ایرانی و لبنانی به ریاست قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر گسترش روابط تجاری، برقراری تجارت ترجیحی، توسعه حمل‌ونقل دریایی، از سرگیری روابط بانکی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک برگزار شد.

  … اقامت نیز تمدید خواهد شد.

  در ادامه این جلسه نمایندگان بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران گزارش‌هایی…

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن