خدمات حقوقی

مشاوره حقوقی وفای به عهد در تهران ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه۶ واحد ۶۰۹
لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

وکیل ومشاوره حقوقی وفای به عهد در تهران

وکیل مشاوره حقوقی

وفای به عهد

یکی از مفاهیم بیان کننده ارتباط انسان با انسان های دیگر و ارزش های اخلاق اسلامی در قرآن وفای به عهد است

وفا بیشتر همراه با قید عهد و پیمان ذکر می شود. وفا عبارت از انجام اعمالی است انسان تعهد کرده باشد و عبارت از وقوف به امر الهی است و نیز عبارت از عنایت ازلی است… وفا غایت وفاقت است و غایت میثاق است و وفا دستگاه مشتاق است و پایگاه عشاق و مایه اخلاص و پیرایه اهل اختصاص است و سرخویش نهفتن است و سردوست باگفتن است.

تفاوت قول با پیمان و قرارداد
البته قول و قرار با عقد و عهد پیمان و مانند آن تفاوت دارد؛ زیرا قول و قرار بیشتر جنبه اخلاقی دارد، درحالی که عقد و عهد و پیمان، جنبه حقوقی دارد

بر این اساس، مخالفت و عدم وفا به قول و قرار تنها به عنوان یک رذیلت اخلاقی شناخته می شود و کسی که به قول و قرارهایش پایبند می باشد، به عنوان انسانی با فضیلت و بااخلاق شناخته می شود

اما مخالفت با عقد و عهد، افزون بر اینکه تبعات اخلاقی دارد، تبعات حقوقی نیز بر آن بار می شود و مجازات های قانونی برای آن در نظر گرفته شده و شخص ملتزم است تا پاسخ گوی تبعات و پیامدهای عدم وفای به عقود و عهود باشد

بنابراین، میان اصطلاحاتی چون قول و قرار از یک طرف و عقد و عهد و پیمان از طرف دیگر، تفاوت جدی وجود دارد و عواقب و پیامدهای هر یک با دیگری متفاوت است
بدقولی، از نظر اخلاقی رفتاری نابهنجار و ضدارزشی است که به عنوان یک رذیلت ناپسند اخلاقی معرفی شده است

جامعه ای که از سرمایه اخلاقی و اعتماد عمومی در سطح بالایی برخوردار می باشد افزون بر اینکه متعهد به عقود و عهود می باشد، به قول و قرارهای خود نیز پایبند است

زیرا این سطح از اعتماد عمومی موجب افزایش انسجام و همدلی اجتماعی و همگرایی و همکاری میان افراد جامعه می شود و روند معاملات و تعاملات و ارتباطات اجتماعی را تسهیل می کند

بدقولی؛ آثار و پیامدهای آن

اعتماد متقابل انسان ها، بزرگ ترین سرمایه اجتماعی است

هر جامعه ای که افراد آن به یکدیگر اعتماد داشته باشند، به همان میزان از آرامش و آسایش بیشتری برخوردار خواهند بود؛ زیرا اعتماد، همانند سیمان، عامل نگه داری مواد سخت درکنار هم و موجب چسبندگی آنهاست

اعتماد متقابل انسان ها درجامعه موجب می شود تا ضمن دست یابی به آرامش و امنیت، از فرصت های متقابل برای آسایش و امکانات یکدیگر بهره مند شوند

از طرف دیگر هر عاملی این اعتماد اجتماعی را با خطر مواجه سازد، عامل بحران و نابودی آسایش و آرامش جامعه خواهد بود

از جمله این عوامل می توان به بدقولی و خلف وعده اشاره کرد

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

۱٫ تعریف و ماهیت وجه التزام

الف ) التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی ( دلالت ) می باشد .

در اصطلاح نیز التزام ( وجه التزام ) از آن جهت که معمولا طرفین در ضمن عقد معین می کنند ، و به همراه عقد می باشد نزدیک معنی لغوی ان میباشد . وجه التزام (= شرط جزا ، شرط جزایی ، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب ) مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق ( خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد ، خواه به موجب موافقت مستقل ، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد ، از تعهد باشد ) به عنوان میزان خسارت ( مادی یا معنوی ) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد ، پیش بینی کرده و بر ان توافق کنند ( ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران و ۱۸۸۹ ق.مدنی و ماده ۱۲۲۶ ق.م فرانسه ) . چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد : شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است .

ب ) ماهیت وجه التزام

در اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده ، یا این مبلغ ( وجه التزام ) ، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهد له وارد میشود ، جای بحث و تامل است . در برخی از کشورهای اروپایی ، از جمله فرانسه چنین شرطی را ( شرط کیفری ) یا ( clause penal ) مینامند که از اثار و بقایای حقوق رومی است . در رم قدیم ، این شرط واقعا جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته میشدو هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد . رومی ها به بدهکاری که بدهی خود را نمی پرداخت ، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می گرفتند.

در حال حاضر حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت میدانند ، خسارتی که به توافق طرفین قبلاًُ معین شده است آ ن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می دانند که دو طرف در باره میزان آن توافق کرده اند . ماده ۲۳۰ ق.م ایران مؤید این معناست . نکته ای که قابل ذکر است اینکه در حقوق فرانسه در نهم ژوئیه ۱۹۷۵ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن ، به قاضی اجازه داده شده شرظ کیفری ( وجه التزام ) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد ، تعدیل کند . بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده نسبت به اصل قرارداد ، گزاف و سنگین باشد ، آن را به نفع متعهد ، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد و به نفع متعهد له ، افزایش دهد .

درحالی که در حقوق ایران از ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین امری استنباط نمی شود و به هر میزانی که مقرر شده باشد با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و با توحه به تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی فی مابین طرفین نافذ خواهد بود . هر چند در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی ( مصوب ۱۳۱۸ ) توافق طرفین در خصوص و جه التزام بیش از دوازده در صد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرامی دانست .

۲-خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

اساساً مسؤولیت قراردادها که معمولاً در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی فی مابین طرفین مقرر میشود با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین فی مابین اصحاب قرارداد نافذ است . در خصوص خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد ۲۲۶ به بعد ق.م و قوانین دیگر همچون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در بعضی مواقع هم قانونگزار خسارت ناشی از تأ خیر در انجام تعهد را بدون حاکمیت اراده طرفین رأساً انتخاب میکند .

. نظرات مربوط به وجه التزام :

الف ) نظرات موجود در فقه :

در فقه گفته اند که وجه التزام از سنخ ضمانات است ، و مسایل ضمانات حکم است ( قانون امری است ) نه حق ، لذا اراده ‌افراد درباره وجه التزام بی اثر است . به نظر استاد جعفری لنگرودی صغری و کبری در این استدلال محل منع است . صاحب جواهر گفته اند که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است .
ب) نظرات علمای حقوق : علمای حقوق وجه التزام در عقود و قراردادها را مورد پذیرش قرار داده اند . النهایه آنچه که مورد مناقشه است این که آیا وجه التزام مقرر شده در هر حال قابل مطالبه است یا فقط در بعضی مواقع قابل مطالبه است به عبارت دیگر آیا فقط خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیز قابل مطالبه می باشد .

استاد کاتوزیان در ای زمینه فرموده اند : در موادر ۷۲۷ و ۷۲۸ ق.آ.د .م

مصوب ۱۳۱۸ ( که در حال حاضر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در این زمینه وجود دارد ) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نهاده شده است . منبع این دو خسارت یکی است : هر دو ناشی از عهد شکنی است با این تفاوت که در یکی انجام تعهد به طور قاطع منتفی شده و در دیگری به هنگام انجام نشده و بخشی از مطلوب از دست رفته است . هر دو خسارت نیز قابل مطالبه است و امتیازی بر یکدیگر ندارد .

لاریجانی:نظام ایران وفای به عهد را رکن سیاست می‌داند

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه راه و مشی امام(ره) این بود که سیاست باید در خدمت اخلاق و معنویت باشد، گفت: نظام ایران وفای به عهد را رکن سیاست می‌داند.

…: نظام ایران وفای به عهد را رکن سیاست می‌داند.

به گزارش گروه دریافت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی لاریجانی…


 • نامه 12تشکل دانشجویی به رئیس جمهور

  نامه ۱۲تشکل دانشجویی به رئیس جمهور

  دفتر انجمن‌های اسلامی با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کردند:ملّت ایران هرگاه در زمینه‌های علمی پیشرو بوده است، این علم را سخاوتمندانه در اختیار ملّت‌های دیگر گذاشته است، امّا در دنیای امروز کسانی که به ناحق بر جایگاه پیشتازان علم و فناوری تکیه زده‌اند، بی آنکه کمترین بویی از اخلاق برده باشند، علم را وسیله ای برای تسلط و استضعاف ملّت‌ها قرار داده‌اند و نیک می‌دانند که شکستن انحصار علمی آن‌ها در عرصه فناوری‌های پیشرفته، اتّحاد شوم‌شان برای ظلم به محرومان و مستضعفان جهان و سرکیسه کردن آن‌ها را بی‌ثمر خواهد کرد و علم را به جایگاه حقیقی اش که خدمت به بشریت است بازگردانده و دیگر ابزار دست آن‌ها برای ثروت‌اندوزی و سلطه‌گری نخواهد بود.

  … در صورت وفای به عهد طرف مقابل، باز ممکن است به همان شکل تحت عناوینی مثل حقوق بشر، حمایت از تروریسم و امثال آن تجدید…


 • پیام آیت‌الله جوادی‌آملی به مراسم بزرگداشت آیت‌الله بهجت(ره)

  پیام آیت‌الله جوادی‌آملی به مراسم بزرگداشت آیت‌الله بهجت(ره)

  آیت‌الله جوادی‌آملی علت بقای عالمان دینی را عمل به سوره مبارکه نحل دانست و ادامه داد: در این سوره آمده است؛ انسانی که عبدالله و عندالله باشد و به لقاء‌الله بیاندیشد سهمی از بقا خواهد داشت.

  … هستند و از سهم بقا برخوردارند.

  این مفسر قرآن کریم با بیان این‌که «رمز موفقیت چنین عالمانی وفای به عهد الهی… است» خاطرنشان کرد: حضرت علی(ع) خود را مصداق این اصل دانستند و فرمودند: عالمان موظفند به عهد الهی وفا کنند؛ چرا که امیر خود به عهد

  وفاداری به عهد و پیمان از نقش‌های سازنده زیارت است

  کارشناس تشکل‌های دینی اردبیل گفت: یکی از نقش‌های سازنده و پر ارزش زیارت، وفاداری انسان به عهد و پیمان ولایت و امامت است.

  …) می‌فرماید: برای هر امامی عهد و پیمانی برگردن دوستان و شیعیان اوست و به یقین از تمام وفای به آن عهد و پیمان و نیکو ادا کردن…

  کارشناس تشکل‌های دینی اردبیل گفت: یکی از نقش‌های سازنده و پر ارزش زیارت، وفاداری انسان به عهد و پیمان ولایت و امامت…


 • محمد جواد لاریجانی: سند ژنو پایه‌ حقوقی ندارد اما معتبر است

  محمد جواد لاریجانی: سند ژنو پایه‌ حقوقی ندارد اما معتبر است

  دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: سند ژنو پایه‌ حقوقی ندارد اما معتبر است و اعتبارش هم بر اساس اصل عام وفای به عهد… پس بدهند، و با حسن نیت با ما مذاکره کنند؛ لذا در هر موردی که آمریکا دارد تهدید می‌کند، تخلف و نقض عهد

  امام حسین(ع)، با وفای به عهد خود در دفاع از دین، در تاریخ زنده ماند

  یکی از اساتید حوزه و دانشگاه عنوان کرد: اگر امام حسین(ع) و نهضت او در تاریخ زنده ماند به دلیل وفای به عهد او با خدای متعال در حفظ و دفاع از دین بود.

  یکی از اساتید حوزه و دانشگاه عنوان کرد: اگر امام حسین(ع) و نهضت او در تاریخ زنده ماند به دلیل وفای به عهد او با خدای… روابط بشر به مسائل سیاسی، اخلاقی و اجتماعی مبتنی بر اصل وفای به عهد است.

  وی با بیان اینکه اصل ایمان، امانت داری…


 • همکاری ایران با آژانس؛ دست‌گرمی برای برگرداندن اعتماد و تلطیف فضا میان دو طرف

  رییس سازمان انرژی اتمی مطرح کرد

  همکاری ایران با آژانس؛ دست‌گرمی برای برگرداندن اعتماد و تلطیف فضا میان دو طرف

  رییس سازمان انرژی اتمی گفت: امیدواریم ساخت دومین نیروگاه اتمی کشور را در ابتدای سال ۱۳۹۳ توسط روس‌ها شاهد باشیم.

  … اعتمادسازی شود اما دو سال و نیم این روند طول کشید ولی آنها وفای به عهد نکردند. بنابراین به دستور مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی…


 • تقدیر فرجی دانا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

  تقدیر فرجی دانا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

  دکتررضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال پیامی از رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وی تقدیر و تشکر کرد.

  … آن است که با استعانت از الطاف بیکران الهی و همراهی و همدلی نمایندگان محترم، توفیق ادای امانت، ایفای مسئولیت و وفای به عهد فراهم گردد…

  با آغاز فعالیت دولت یازدهم؛

  مردم در انتظار وفای به عهد در وعده‌های اقتصادی نشسته‌اند

  دولت یازدهم کارش را آغاز کرد آن هم در شرایطی که در یک سو اقتصادی ناآرام همراه با شاخص‌های نامتعادل اقتصادی در مقابلش قرار گرفته و در سویی دیگر سطح توقعات مردمی که پس از اعلام نتایج انتخابات تاکنون هر روزبر آن افزوده شده است.

  … کرد که مردم منتظر وفای به عهد روحانی و تیم او هستند که این بار نوبت ادای دین دولتی‌ها به مردم است.

  انتهای پیام

 • تبریک کانون اندیشه دانشجوی مسلمان دانشگاه صنعتی به رییس جمهور

  کانون اندیشه دانشجوی مسلمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با صدور بیانیه‌ای آغاز ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی را به وی تبریک گفت.

  … پارسا و فداکار نگهدار باشند تا در نهایت آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارند. و چه زیبا مولایمان علی (ع) از وفای به عهد سخن… از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست که همه مردم جهان با تمام اختلافاتی که در افکار و تمایلات دارند، در آن اتفاق نظر دارند…

 • نوشته های مشابه

  همچنین ببینید

  بستن
  بستن
  بستن