دپارتمان کیفری

مشاوره حقوقی شهادت سارق در تهران ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکیل ومشاوره حقوقی شهادت سارق در تهران
آدرس: تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه۶ واحد ۶۰۹

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

وکیل مشاوره حقوقی

شهادت :
گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت می گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‌اند.
معنای تحمل شهادت
به قول مشهور تحمل شهادت- به معنای شاهد و گواهِ رخدادی بودن- بر کسی که شرایط و شایستگی آن را دارد با درخواست مشهود له (ذی نفع در شهادت) یا مشهود علیه (کسی که شهادت به زیان او است) در صورت عدم بیم ضرر، واجب است. برخی حکم به استحباب کرده و ترک آن را مکروه دانسته‌اند.
بنابر قول به وجوب، در اینکه واجب عینی است یا کفایی اختلاف می باشد .

احکام شهادت

حکم ادای شهادت
تحمل شهادت شاهد یا با درخواست مشهودله است و یا بدون درخواست وی. در صورت نخست، ادای شهادت واجب کفایی است و در صورت دوم، چنانچه ترک شهادت موجب ضایع شدن حق مشهودله نگردد، در وجوب آن اختلاف است

حرمت کتمان شهادت
کتمان شهادت از گناهان بزرگ است.
و در قرآن کریم از آن با صراحت، نهی و قلب کتمان کننده گنهکار شمرده شده است،
مگر آنکه شهادت دادن برای شهادت دهنده یا کسی دیگر که سزاوار ضرر نیست، زیان آور باشد که در این صورت ترک آن جایز است.

شرایط شاهد
پذیرش شهادت شاهد نزد قاضی منوط به برخورداری وی از شرایط زیر است:

← بلوغ
بدون تردید شهادت نابالغ غیر ممیز (ناتوان از تشخیص خوب و بد) صحیح و پذیرفته نیست. همچنین شهادت نابالغ ممیز در غیر قتل و جراحت؛ هرچند قبول شهادت نابالغ ده ساله ممیز حتی در غیر قتل و جراحت، از بعضی نقل شده است؛ لیکن قائلی برای آن شناخته نشده است.

← عقل
شهادت دیوانه، حتی ادواری در زمان دیوانگی صحیح نیست؛ لیکن در زمان سلامت بعد از بررسی حال وی توسط قاضی و روشن شدن وضعیت هوشیاری و حضور ذهن او، صحیح است. همچنین است شهادت کسی که فراموشی، زیاد بر او چیره می‌شود، پس از آنکه حاکم شرع، حال او را نسبت به آنچه شهادت می‌دهد با دقت بررسی کرده و مطمئن شود که در آنچه وی شهادت داده، غفلتی عارض نشده است؛ هرچند منشأ آن آشکار و علنی بودن مورد شهادت باشد؛ به گونه‌ای که امکان اشتباه و سهو در آن راه نداشته باشد.

← ایمان
از شرایط صحّت شهادت، مؤمن (شیعه دوازده امامی) بودن شاهد است. ایمان شاهد با علم قاضی یا بینه و یا اقرار خود شاهد ثابت می‌گردد. بنابر این، شهادت غیر شیعه دوازده امامی- اعم از مسلمان و کافر- علیه مسلمان یا غیر مسلمان پذیرفته نیست، مگر شهادت کافر ذمی که تنها درباره وصیت مسلمان- به شرط عدم وجود مسلمان عادل- صحیح است؛ هرچند در اینکه غریب بودن وصیت کننده در پذیرش شهادت کافر ذمّی شرط است یا نه، اختلاف می‌باشد. به قول مشهور، شهادت ذمّی علیه ذمّی‌ای دیگر نیز صحیح نیست.

← عدالت
بنابر این، شهادت فاسق پذیرفته نیست. عدالت با ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره زایل می‌شود. به قول مشهور،ارتکاب گناه صغیره- بدون اصرار بر آن- مانع پذیرش شهادت نیست؛ چنان که ترک مستحبات موجب زوال عدالت نخواهد بود، مگر آنکه به مرز بی اعتنایی و استخفاف به آنها برسد.
هرچند برخی در زیان رسانیدن آن به عدالت شخص اشکال کرده‌اند

← متهم نبودن
مراد از آن مطلق تهمت نیست؛ بلکه تهمت خاص است که تفصیل آن به شرح ذیل می‌باشد.

←← جلب منفعت برای شاهد
بنابر این، شهادت شخص برای شریک خود بر مال شراکتی، طلبکار برای محجور بر مال متعلق طلب او، مالک برده برای برده و به قول مشهور، شهادت وصی و وکیل نسبت به آنچه بر آن ولایت دارند، پذیرفته نیست.

←← دفع ضرر از شاهد
بر این اساس، شهادت عاقله بر عدم عدالت شهود جنایت و شهادت وصی و وکیل بر عدم عدالت شهود مدّعی که علیه وصیت کننده و موکّل طرح دعوا کرده است، پذیرفته نخواهد بود.

←← دشمنی دنیوی
خواه دشمنی دنیوی به حدی برسد که موجب فسق و زوال عدالت گردد یا به این حد نرسد، مگر آنکه شاهد به نفع دشمن شهادت دهد یا منشأ دشمنی دین باشد. بنابر این، شهادت مسلمان علیه کافر صحیح است.
برخی گفته‌اند: تحقق دشمنی دنیوی به این است که از ناراحتی یکی، دیگری خوشحال و از خوشحالی او ناراحت گردد یا اینکه دو طرف به یکدیگر نسبت ناروا، همچون زنا بدهند.
به قول مشهور، گواهی دادن برخی اعضای کاروان به نفع برخی دیگر علیه راهزنان قافله به انگیزه دشمنی دنیوی پذیرفته نیست؛ لیکن به گفته برخی، چنانچه از شاهدان چیزی به سرقت نرفته باشد یا در صورت سرقت متعرض آن نشوند، شهادتشان پذیرفته است.

←← تبرع به شهادت
مراد از آن پیشی گرفتن به ادای شهادت قبل از درخواست حاکم است که از اسباب تهمت به شمار می‌رود و موجب پذیرفته نشدن شهادت می‌شود. البته به قول مشهور، عدم پذیرش شهادت تبرعی اختصاص به حقوق الناس دارد.

←← خویشاوندی
خویشاوندی؛ اعم از نسبی و سببی، هرچند نزدیک باشد، مانند پدر و برادر از اسباب تهمت به شمار نمی‌رود؛ از این رو، شهادت خویشاوندان به نفع یا زیان یکدیگر پذیرفته است؛ لیکن به قول مشهور، شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست.
بنابر قول مشهور، شهادت شوهر، علیه یا له همسرش صحیح است و نیازی به ضمیمه شاهد دیگر نیست؛ لیکن در صحّت عکس آن بدون ضمیمه شاهدی دیگر اختلاف است.

←← دوستی
دوستی هرچند استوار و صمیمی باشد از اسباب تهمت به شمار نمی‌رود؛ از این رو، شهادت دوست علیه یا له دوست خود پذیرفته است.

←← گدایی
گدایی در صورتی که شغل فرد باشد از اسباب تهمت است و مانع قبول شهادت گدا می‌شود؛ لیکن اگر مقطعی و از روی ضرورت باشد، به تصریح گروهی، مانع پذیرش شهادت نیست.

←← مهمان بودن
مهمان کسی بودن از اسباب تهمت به شمار نمی‌آید و در نتیجه شهادت او علیه یا له میزبان پذیرفته است.

←← اجیر بودن
دراینکه اجیر بودن از اسباب تهمت است و در نتیجه شهادت اجیر به نفع یا ضرر کارفرما پذیرفته نیست یا از اسباب آن به شمار نمی‌رود، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به قول دوم‌اند. قول نخست از اکثر قدما نقل شده است.

← پاکی ولادت
به قول مشهور، شهادت زنازاده مطلقا پذیرفته نیست.
برخی قدما گفته‌اند: در صورتی که موضوع دعوا ناچیز و کم ارزش باشد، شهادت او پذیرفته می‌شود.

شرایط شهادت

← همسویی شهادت با دعوا
از شرایط قبول شهادت، مطابقت داشتن شهادت با ادعای مدعی است. بنابر این، اگر کلّیت یا جزئیات شهادت با دعوای مدّعی مطابقت نداشته باشد، پذیرفته نخواهد شد، مانند اینکه مدّعی ادعا کند: از طرف مقابل بابت کالایی که به او فروخته صد هزار تومان طلبکار است؛ لیکن گواهان به صد هزار تومان طلبکاری وی بابت اجاره خانه گواهی دهند.

← وحدت مفاد هر دو شهادت
شرط دیگر شهادت آن است که مفاد شهادت هر دو شاهد یکی باشد؛ هرچند با الفاظ متفاوت، مانند اینکه یکی شهادت دهد فلانی مال را از دیگری غصب کرده و دومی شهادت دهد آن را به ستم از دیگری گرفته است. چون مفاد هر دو شهادت یکی است، شهادت پذیرفته و غصب ثابت می‌شود.
۳. عدم تکاذب: در قبول شهادت شرط است که شاهدان یکدیگر را تکذیب نکنند و توافق مفاد دو شهادت باهم ممکن باشد. بنا بر این، چنانچه یکی به قتل زید در پنج شنبه یا در خیابان و دیگری به قتل او در جمعه یا در خانه شهادت دهد، پذیرفته نخواهد شد. البته تکاذب در فرضی تحقق می‌یابد که حادثه قابل تکرار نباشد، مانند قتل. بنابر این، در صورت امکان تکرار آن، تکاذب محقق نمی‌شود، لیکن ثبوت مدعای مدّعی متوقف بر شهادت شاهدی دیگر یا قسم در موارد ثبوت دعوا با یک شاهد و قسم است، مانند اینکه یکی به سرقت مالی معین در روز پنج شنبه و دیگری در روز جمعه شهادت دهد، با امکان سرقت آن در دو بار (بازگرداندن بعد از سرقت اول و سرقت دوباره آن در روز جمعه).

← ورود دو شهادت بر یک فعل
شرط پذیرش دو شهادت آن است که موضوع هر دو یک فعل باشد. بنابر این اگر موضوع یکی فعلی و دیگری، فعلی دیگر باشد- مانند اینکه یکی به بیع و دیگری به اقرار به بیع شهادت دهد- چیزی ثابت نمی‌گردد.

← شهادت ندادن بر نفی محض
بنابر این، اگر کسی شهادت دهد که زید از عمرو قرض نگرفته، شهادتش پذیرفته نیست؛ مگر در دو مورد: یکی شهادت به اعسار، به شرط آگاهی شاهد از موقعیت مُعسِر به دلیل معاشرت داشتن با وی و دومی شهادت به نبود وارث برای میت به شرط یاد شده.

← شهادت دادن از روی علم و یقین نه ظن
شهادت دادن از روی علم و یقین نه ظن

مستندشهادت
سخن از مستند شهادت یا به شهادت شاهد بر می‌گردد که در چه صورتی عنوان شاهد بر آن صادق است و به این عنوان می‌تواند شهادت دهد و یا به حاکم شرع که چه نوع شهادتی می‌تواند مستند حکم وی گردد.

← مستند شهادت برای شاهد
مستندات شهادت که شاهد با استناد به آنها می‌تواند شهادت دهد، عبارتند از:

←← علم قطعی
به نظر بسیاری از فقها، علمی که بر پایه آن شهادت داده می‌شود، باید از راه حواس ظاهر حاصل گردد. بنابر این، در شهادت بر افعال، از قبیل غصب، سرقت، قتل، ولادت و زنا، مشاهده آنها توسط شاهد، و در شهادت بر گفتار، همچون عقود، ایقاعات و قذف، شنیدن اقوال توسط شاهد، شرط پذیرش شهادت او است.
آیا علم قطعی به دست آمده از غیر راه حواس، مانند تواتر یا خبری که قراین قطعی بر درستی آن وجود دارد، می‌تواند مستند شهادت شاهد قرار گیرد و او بر اساس آن شهادت دهد یا نه؟ مسئله اختلافی است.
بنابر قول نخست، آیا باید علم از راههای عادی، همچون تواتر به دست آید یا علم قطعی مطلقا می‌تواند مستند شهادت قرار گیرد، هرچند از راههای غیر عادی، چون جفر و رمل حاصل شده باشد؟ به تصریح برخی، جواز شهادت بر پایه علمِ حاصل از راه غیر عادی محل اشکال است.

← مستند شهادت برای قاضی
مراد از آن این است که چه شهادتی برای قاضی معتبر است و وی می‌تواند به استناد آن حکم کند؟ آیا شهادت مطلق؛ بدون ذکر مستند و سبب آن- اعم از حس، استفاضه، ید، تصرف و مانند آن- برای صدور حکم کفایت می‌کند یا در شهادت شرط است که همراه با مستند و سبب آن باشد تا قاضی با توجه به آن و بررسی جوانب آن حکم صادر نماید؟ برخی به احتمال دوم تصریح کرده‌اند. [۱۲۸]

حقوق ثابت با شهادت
حقوقی که با شهادت گواهان اثبات می‌شود به لحاظ تعداد و نیز مرد یا زن بودن شاهد دارای اقسامی است که مجموع آنها تحت دو قسم کلی حق اللَّه و حق الناس قرار می‌گیرد.

شهادت تبرّعی
مراد از آن، شهادت دادن بدون درخواست حاکم شرع است. شهادت تبرعی بنابر قول مشهور در حق اللَّه پذیرفته است نه در حق الناس. در حقوق مشترک اختلاف است.

فسق شهود
چنانچه هر دو شاهد عادل، پس از شهادت نزد حاکم، فاسق شوند، در صورتی که عروض فسق بعد از صدور حکم باشد، حکم به قوت خود باقی است ونقض نمی‌شود؛ اما اگر قبل از صدور حکم باشد، در صورتی که متعلق شهادت حق اللَّه باشد، شهادت رد می‌شود و اگر حق الناس باشد، در رد یا قبول شهادت، اختلاف است.
مرگ، بیهوشی و یا دیوانگی شهود قبل از حکم: هر گاه گواهان در فاصله بین شهادت نزد حاکم و صدور حکم، بمیرند یا دیوانه و یا بیهوش شوند، حاکم بر پایه شهادت آنان حکم را صادر می‌کند و مرگ، بیهوشی یا دیوانگی گواهان موجب رد شهادتشان نمی‌شود.

بازگشت گواهان از شهادت
هرگاه هر دو یا یکی از دو شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود بر گردند، صدور حکم بر پایه شهادت آنان منتفی می‌گردد؛ لیکن اگر رجوع پس از صدور و اجرای حکم و تلف شدن محکوم باشد، حکم نقض نمی‌شود؛ اما شاهدان، ضامن مثل یا قیمت یا قصاص یا دیه و یا مانند آن که بر اثر شهادت آنان تلف شده، می‌باشند.

← بازگشت شاهدان بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن
اگر بازگشت شاهدان بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن باشد،

←← متعلق شهادت حدود باشد
در صورتی که متعلق شهادت از حدود باشد، به قول مشهور، حکم نقض می‌شود.

←← متعلق شهادت غیر حدود باشد
در نقض حکم نسبت به سایر حقوق اختلاف است
اگر متعلق شهادت مال باشد و آن مال پس از صدور حکم به محکوم له (کسی که به نفع او حکم شده) تحویل شده باشد و شهود قبل از تلف شدن آن مال از شهادتشان برگردند، آیا حکم نقض و مال به صاحبش بازگردانده می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قائل به عدم نقض حکم‌اند. بنابر این، مال از محکوم له گرفته نمی‌شود و در نتیجه، شهود ضامن آن برای محکوم علیه‌اند و باید مثل یا قیمت آن را به او بپردازند؛ لیکن بنابر قول نخست، مال به صاحبش برگردانده می‌شود و شهود ضامن چیزی نیستند.
اگر متعلق شهادت، قتل یا جراحت باشد و شهود پس از اجرای حکم از شهادتشان برگشته و بگویند: ما به عمد شهادت خلاف واقع دادیم، با امکان قصاص، قصاص بر آنان ثابت می‌شود و اگر بگویند از روی خطا شهادت داده‌ایم، بر آنان دیه ثابت می‌گردد، و اگر برخی به عمد و برخی به خطا بودن شهادت خود اقرار داشته باشند، بر عامد، قصاص و بر خطا کار، به مقدار سهمش دیه ثابت خواهد بود.
اگر متعلق شهادت بُضع باشد، مانند آنکه به طلاق شهادت دهند و سپس از آن برگردند، در صورتی که رجوع پس از صدور حکم طلاق و حصول جدایی باشد، حکم نقض نمی‌گردد. دراین صورت، اگر شهادت آنان پس از نزدیکی زوج با زوجه باشد،گواهان ضامن مهر نیستند؛ اما اگر قبل از آن باشد، ضامن نصف مهراند که باید به زوج بپردازند؛
لیکن برخی گفته‌اند: اگر گواهان به طلاق زنی شهادت دهند و وی بر پایه شهادت آنان با مردی دیگر ازدواج کند، و پس از آن از شهادتشان بازگردند، زن پس از عدّه نگه داشتن از همسر دوم، به همسر اول خود بر می‌گردد و گواهان ضامن تمامی یا نصف مهر برای شوهر دوم‌اند که باید به وی بپردازند.

شهادت به درو
شهادت دروغین از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است
که خداوند متعال آن را با شرک همسان دانسته است.

← وجوب تعزیر شاهد دروغگو
بر حاکم شرع، تعزیر و مجازات شاهدی که به دروغ شهادت داده واجب است. همچنین واجب است او را در شهر بگرداند، تا مردم او را بشناسند و به گفتار او اعتماد نکنند و شهادتش را نپذیرند.

← حکم قبول شهادت شاهد دروغگو بعد از توبه
هرگاه شاهدی که به دروغ شهادت داده، توبه کند و مدتی از توبه او بگذرد و صداقت او در توبه و عدالتش معلوم گردد، شهادتش پس از آن پذیرفته می‌شود.

← حکم معلوم شدن شهادت دروغ بعد از صدور حکم
چنانچه برای حاکم بعد از صدور حکم معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده‌اند، حکم نقض می‌شود. در این صورت، اگر متعلق شهادت مال باشد، به صاحبش بازگردانده می‌شود و با عدم امکان آن، گواهان، ضامن آن مال‌اند، و اگر متعلق شهادت قتل باشد، بر شهود قصاص ثابت می‌گردد


 • دستگیری سارقی که مامور پلیس در تعقیبش به شهادت رسید

  دستگیری سارقی که مامور پلیس در تعقیبش به شهادت رسید

  معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق و زورگیر سابقه‌داری که مامور پلیس حین تعقیب او به شهادت رسیده بود، خبر داد.


 • "احراز شهادت" محیط‌بانان در انتظار رأی دادگاه

  آخرین وضعیت پرونده محیط‌بانان در بنیادشهید

  “احراز شهادت” محیط‌بانان در انتظار رأی دادگاه

  مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران اظهارکرد: تا زمانی که رأی دادگاه در مورد ضاربین محیط‌بانان صادر نشود نمی‌توانیم نسبت به احراز شهادت آنها اعلام نظر کنیم.

  …: تا زمانی که بررسی‌های اولیه انجام و مراحل لازم طی نشود هر حادثه‌ای را نمی‌توانیم به عنوان شهادت تلقی وتأیید کنیم، بنابراین… در صورت بررسی مدارک و مستندات حادثه و تطبیق آن با آیین‌نامه و در صورت تأیید و احراز شهادت، فرد به عنوان شهید تأیید و بنیاد…

  وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی ,جهت ,شهادت سارق ,تلفن


 • عوامل سرقت مسلحانه سرپل‌ذهاب خارج از نوبت محاکمه می‌شوند

  رییس کل دادگستری کرمانشاه:

  عوامل سرقت مسلحانه سرپل‌ذهاب خارج از نوبت محاکمه می‌شوند

  رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: عوامل سرقت مسلحانه سرپل‌ذهاب خارج از نوبت محاکمه خواهند شد.

  … در خیابان امام(ره) شهرستان سرپل ذهاب توسط سه نفر سارق مسلح نقابدار که متأسفانه منجر به قتل یک مامور نیروی انتظامی و نیز مجروحیت… را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

  چهار نفر در این رابطه دستگیر شده‌‎اند که یک نفر آنان زن است.

  انتهای پیام


 • جزییات دستگیری سارقان مسلح طلافروشی سرپل‌ذهاب

  جزییات دستگیری سارقان مسلح طلافروشی سرپل‌ذهاب

  …، احمد محمدی مامور وظیفه شناس نیروی انتظامی را با شلیک گلوله به شهادت رسانده بودند.

  انتهای پیام


 • سارقین مسلح طلافروشی سرپل‌ذهاب دستگیر شدند

  سارقین مسلح طلافروشی سرپل‌ذهاب دستگیر شدند

  دو نفر از سارقین مسلح طلافروشی سرپل ذهاب استان کرمانشاه دستگیر شدند.

  … انتظامی را با شلیک گلوله به شهادت رسانده بودند.

  انتهای پیام


 • ضرورت کاهش تعداد سلاح‌های شکاری در کشور

  فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تاکید کرد

  ضرورت کاهش تعداد سلاح‌های شکاری در کشور

  فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ضمن رد صدور فرم‌های خارج از عرف برای محیط‌بانان و ممانعت از بکارگیری سلاح توسط آنها، بر ضرورت کنترل تعداد سلاح‌های شکاری به منظور کاهش تهدیدات محیط‌بانان تاکید کرد.

  … یا سارق عنف درگیر می‌شود، متفاوت است. بخاطر این موقعیت کاری شهروندان می‌توانند به نفع نیروی انتظامی شهادت دهند ولی کار… بود و اگر مقصر نبود احتیاج به دادن دیه و کسب رضایت نداشت.

  لزوم درک تفاوت مسئولیت‌های محیط‌بانان

  خیلدار با تاکید…


 • بیش از 50 فیلم برای پایان هفته تلویزیون

  بیش از ۵۰ فیلم برای پایان هفته تلویزیون

  … پیما»، «استالینگراد»، «فروشنده»، «راز پنهان»، «سفر کارول» و «آتش در کوهستان» در روزهای پایانی هفته و سالروز شهادت امام جعفر… که کارگران مزرعه را دعوت به اعتصاب کنند. او شوراهایی را در بین کارگران تشکیل داده و اقدام به دادن وام می کند به این ترتیب کارگران…


 • تمام فیلم‌های نوروزی تلویزیون

  تمام فیلم‌های نوروزی تلویزیون

  تلویزیون برای پخش در ایام نوروز، ۷۱ فیلم سینمایی و تلویزیونی را در نظر گرفته که از این تعداد سهم فیلم‌های ایرانی کمتر و حدود ۳۵ درصد است.

  … است: یک کارآگاه الکلی به نام مت اسکادر در تعقیب چند سارق آنها را به ضرب گلوله می کشد. در این بین دختر بچه ای که بصورت اتفاقی… اخراج از محل کارش است. او در همین حین متوجه می شود اتفاقات خطرناکی در حال رخ دادن است و به طور پنهانی در شرکت می ماند…

  وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی ,جهت ,شهادت سارق ,تلفن


 • محدودیت‌های ترافیکی سنگین در انتظار اصفهان است

  محدودیت‌های ترافیکی سنگین در انتظار اصفهان است

  فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: از این پس رانندگان خودروهای فاقد برگ معاینه فنی و یا دودزا با جرائم سخت پلیس مواجه می‌شوند.

  … امروز در محل شهادت نیروهای یگان امداد ناجا در جمع مردم متدین، انقلابی و مقاوم این شهرستان به دار مجازات آویخته… در گلپایگان، انهدام دو باند سرقت خودرو با شیوه سند نمره کار و یافتن ۴۳ دستگاه خودروی مدل بالا و دستگیری ۱۸ سارق و مال‌خر…

 • سه سارق بانک سپه کرمانشاه اعدام شدند

  …سه سارق بانک سپه کرمانشاه، در میدان آزادی این شهر به دار مجازات آویخته شدند.
  به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری… دانشجویان ایران(ایسنا) سه سارق (علیرضا احمدی ۴۸ ساله، صادق اسکندری ۳۳ ساله و ساسان بسامی ۳۶ ساله) اصلی سرقت مسلحانه از خودروی…


 • آخرین اخبار حمله مسلحانه افراد ناشناس به خودروی حمل 9 زندانی؛ 
فرمانده انتظامی کرج: تمام متهمان به زندان بازگردانده شده‌اند

  آخرین اخبار حمله مسلحانه افراد ناشناس به خودروی حمل ۹ زندانی؛
  فرمانده انتظامی کرج: تمام متهمان به زندان بازگردانده شده‌اند

  … و ۷۸۲ نفر به علت ارتکاب جرم‌های مختلف در کرج دستگیر شده‌اند که از این تعداد ۹۵۶ نفر سارق بودند که در زمینه‌های مختلف نظیر… اموال مسروقه در دوماه گذشته در کرج کشف شده است.

  فرمانده انتظامی شهرستان کرج با اشاره به حادثه روز گذشته در کرج و شهادت یک…

 • در تعقیب و گریز سارقان مسلح؛
  یک مامور پلیس در رباط کریم به شهادت رسید

  …تعقیب و گریز سارقان مسلح در رباط کریم منجر به شهادت یک مامور پلیس شد.
  به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران… تعقیب و گریز ماموران با خودرو مظنونان، افراد موردنظر به جاده‌های منتهی به بیان‌های اطراف شهر رسیدند، افزود: علی‌رغم دادن


 • /گزارش-ایسنا/ 
نهم اوت، سالروز کناره‌گیری نیکسون از مقام ریاست جمهوری آمریکا در پی رسوایی واترگیت

  /گزارش-ایسنا/
  نهم اوت، سالروز کناره‌گیری نیکسون از مقام ریاست جمهوری آمریکا در پی رسوایی واترگیت

  … به این پرونده در جایگاه شهود حاضر شد و به دادن شهادت دروغ به هیات منصفه‌ی دادگاه اذعان کرد. وی هم چنین نام “جان میچل” را به فهرست… شلیک گاز اشک آور و تعدادی دستگاه شنود و ضبط صدا را از سارقین کشف و ضبط کند. ۵ سارق واترگیت و دو تن ازهمدستانشان در سپتامبر…


 • سردار زارعی با تشریح حوادث یکماهه خبر داد:
هولناکترین جنایت خانوادگی سال در رباط‌ کریم
ضبط نیم میلیون حلقه سی‌دی مستهجن
کشف بزرگترین سرقت تجهیزات برق کشور

  سردار زارعی با تشریح حوادث یکماهه خبر داد:
  هولناکترین جنایت خانوادگی سال در رباط‌ کریم
  ضبط نیم میلیون حلقه سی‌دی مستهجن
  کشف بزرگترین سرقت تجهیزات برق کشور

  … کردن ذهن کارآگاهان را داشت، سرانجام با شهادت اعضای خانواده‌اش مبنی بر کذب بودن اظهارات وی، مشخص شد: وی از سه سال قبل… شدند.

  این در حالی بود که ماموران در بررسی‌های اولیه متوجه شدند که پدر این دختربچه نیز پس از خودزنی شدید با چاقو آشپزخانه قصد پایان دادن

  وکیل, برای ,تهران, مشاوره حقوقی ,جهت ,شهادت سارق ,تلفن


 • آیت‌الله حائری:
نیروی‌انتظامی آرزو دارد که روزی قوه‌قضائیه با مجرمین برخورد قاطع کند
تلاش اجانب این‌است که انقلاب ما را به جریانی کور،تعصب‌آلود و...متهم کنند

  آیت‌الله حائری:
  نیروی‌انتظامی آرزو دارد که روزی قوه‌قضائیه با مجرمین برخورد قاطع کند
  تلاش اجانب این‌است که انقلاب ما را به جریانی کور،تعصب‌آلود و…متهم کنند

  … نیروی انتظامی مستقر در فارس در سخنانی با تسلیت و گرامیداشت ایام شهادت حضرت امام صادق (ع) گفت: شیعیان هرچه دارند از امام صادق… خود برای تبهکاران و سارقان، بیمه عمر و بیکاری و تامین مایحتاج کردند اما سارق مسلح از این کار لذت می‌برد و دست از کار خود نمی‌کشد…

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن