خدمات حقوقی

مشاوره حقوقی اقرار کتبی در تهران ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

وکیل ومشاوره حقوقی اقرار کتبی در تهران
آدرس: تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه۶ واحد ۶۰۹

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

وکیل مشاوره حقوقی

اقسام اقرار

اقرار را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی نمود. از حیث نوع بیان، به اقرار صریح و اقرار ضمنی و از حیث مداخله مقرله به اقرار ابتدایی و اقرار به پاسخ دعوی و از حیث وسعت، اقرار جزئی و اقرار کلی و از حیث قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه و دیگر تقسیم بندیها می توان اشاره نمود.

اقرار صریح:
اقراری است که آشکارا بدون شک و تردید و با عبارتی خالی از ابهام و صراحتآ دلالت بر حقی برای دیگری ادا شود.
چنین اقراری اگر در دادگاه صورت بگیرد و ‏قاطع دعوی نیز باشد براساس آن حکم صادر می نماید.
ماده ٣٢٩ ‏آیین دادرسی کیفری؛ اشاره ای به این نوع از اقرار دار‏د و با برتری آن بر اقرار ضمنی یاد کرده است. دلالت اقرار صریح می تواند از نوع مطابقتی یا ضمنی باشد.

اقرار ضمنی:
عبارت از اقراری که به دلالت تضمنی و نه به صورت صراحت به وجود حقی برای دیگری و به ضرر مقر باشد. در این اقرار مجموع الفاظ و عبارات و کلماتی که کسی به کار برده، وجود حقی به زیان او و به نفع غیر، استنباط می شود. در این اقرار نوع و دلالت در آن التزامی می باشد.
با اینکه اقرار ضمنی قدرت اقرار صریح را از حیث قالب ندارد، ولی هرگاه به عنوان اقرار شناخته شد، همان آثار اقرار صریح را دارد.

اقرار کتبی:
اگر اقرار با نوشته تحقق یابد، اقرار کتبی است. براساس ما ده ٢٠۴ ‏قانون آیین دادرسی مدنی اقرار کتبی، اقراری است که د‏ر یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود اظهار شده باشد. در خارج از دادگاه نیز امکان دارد اقرار کتبی در ضمن یک سند رسمی و به طور خاص اقرارنامه رسمی به عمل آید و یا طی یک سند عادی این اقرار صورت پذیرد. همچنین قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

اقرار شفاهی:
اقراری است که به صورت لفظ و اشاره واقع می گردد و هرچند ممکن است بعد از ادا به صورت نوشته درآمده ثبت شود. براساس ماده ٢٠۴ ‏قانون آیین دادرسی مدنی، اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آ ید. دراقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف د‏یگر استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.

تعریف اقرار کتبی

اقرار در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده می شود، اظهار شده باشد کتبی است و در صورتی که در هنگام مذاکره در دادگاه به عمل آید شفاهی می باشد . در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.
شرایط اقرار کتبی

شیوه ی اخباری: اخباری که بر پایه تعریف ارائه شده اقرار شمرده شود ، در صورتی صحیح است که بوسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود. با این اخبار می تواند صریح باشد، مانند اینکه شخص اخبار به انعقاد عقد بیعی نماید و یا ضمنی باشد و ان در صورتی است که مدلول التزامی امری باشد که شخص می پذیرد ؛ مانند اینکه شخص در برابر ادعای طرف مقابل مبنی بر وقوع عقد بیع ، بگوید عقد خیاری بوده است. اقرار باید منجّز باشد. بنابراین هرگاه اخبار معلق بر امر دیگر قرار داده شود صحیح نمی باشد؛ مانند اینکه شخص بگوید : اگر فلان شخص بگوید وجه را گرفته ام خواهم گفت گرفته ام همچنین اخباری که از روی تردید باشد پیامد اقرار را ندارد، مانند اینکه شخص بگوید شاید پول را گرفته باشم. بررسی پیامد تصدیق مقرٌ له: تصدیق مقرٌ له (شخصی که اقرار به نفع اوست) علی الاصول شرایط صحت اقرار نمی باشد؛ اما اگر مقرٌ له مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مذبور در حق او پیامدی ندارد. بررسی پیامد اختلاف در سبب اقرار: « اختلاف مقّر و مقرٌ له در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست». (ماده ۱۲۷۴ ق. م. ) ؛ مانند مقّر بگوید « مال را به او صلح کرده ام» اما مقرٌ له «مال را به من هبه کرده است» این ماده که احتمالاً از فقه گرفته شده نیز باید با لحاظ ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی تفسیر شود بنابراین اگر اختلاف مقر و مقرٌ له در سبب اقرار نشان دهنده این باشد که مقرٌ له مفاد اقرار را تکذیب کرده است اقرار ، بر پایه این ماده در حق مقرٌ له پیامدی ندارد . از سوی دیگر ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی را می توان را ناظر به اقرار خارج از دادگاه تا زمانی دانست که اقرار مذبور به عنوان دلیل در دادرسی مورد استثنا قرار نگرفته باشد. زیرا برخلاف آنچه در فقه گفته می شود، مدعی باید سبب دعوی خود را در دادخواست مشخص و اعلام نماید که برای نمونه سبب استحقاق او در مطالبه مبلغ خواسته شده، وجه پرداخت شده به خوانده (عقد قرض) ، بهای کالای فروخته شده (عقد بیع) ، اجاره بهای ملک(عقد اجاره) یا … است.
نتیجه

روشن است که اگر سبب ادعای خواهان در دعوا اثبات نگردید به همین علت در این دعوی محکوم به بی حقی می شود، حتی اگر در خلال رسیدگی و با اقرار خوانده ، دادگاه به وجود سبب دیگری (برای نمونه عقد قرض) پی ببرد. زیرا اگرچه این اقرار می تواند در صورت وجود شرایط، در دعوی دیگری مورد استناد قرار گیرد ، اما در دعوی اقاهه شده که سبب آن «فروش کالا» قرار داده شده، دلیل شمرده نمی شود. در نتیجه اختلاف مقر و مقرٌ له در سبب اقراری که در دادگاه رسیدگی کند به دعوی انجام می شود یا مورد استناد قرار می گیرد می تواند پیامد اقرار را در این دعوی از بین ببرد.
اقرار در دادگاه:
عبارت از اقراری است که به هنگام مذاکره و در جلسه رسمی در دادگاه توسط یکی از اصحاب دعوی بیان شده یا در یکی از لوایح تقدیمی به داد‏گا‏ه اظهار شده باشد. اگر اقرار شفاهی باشد در جلسه رسمی دادگاه و در حضور دادرس بیان و در صورت مجلس ثبت می گردد. اگر کتبی است در برگه های قانونی مربوط به دادگاه منعکس می شود.
هر اقراری که قبل یا بعد از جلسه دادرسی و خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، اقرار خارج از دادگاه می گویند. اثبات این اقرار لازم می باشد و اگر این اقرار ثبت شو‌د ارزش آن برابر با اقرار در دادگاه محسوب می شود.
پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اقرار خارج از دادگاه را می توان با ادله ظنیه مثل امارات ثابت کرد؛
به نظر می رسد از آنجا که اقرار از ادله قطعیه می باشد، نمی توان آن را با ادله ظنی اثبات کرد. بنابراین نمی توان اقرار را به عنوان مثال با نوار ضبط صوت اثبات نمود هرچند که ممکن است این امر از امارات قضایی محسوب گردد، ولی به هیچ وجه اقرار محسوب نشده و ارزش اقرار را نخواهد داشت.

/ پارلمانی/
اعلمی خبر داد:
مسلمان بودن و اقرار کتبی به وفاداری به قانون اساسی، جزو شرایط کاندیداها در انتخابات خواهد بود

… در ماده‌ی ۲۸ این لایحه معتقد بودند که درباره‌ی التزام عملی به اسلام، اقرار به لسان کفایت می‌کند و به این دلیل تنها شرط مسلمان…

*سومین جلسه‌ی دادگاه متهمان آزمون دستیاری سال ۸۲*
برخی متهمان:
اقرارهای کتبی تحت فشار بازجو و کارشناس پرونده بوده است

… نیز در پاسخ به سوالات مکرر قاضی حسینیان در ارتباط با صحت مطالب عنوان شده در اقرار کتبی وی که با خط خود او نیز بوده، اعلام…

وکیل ,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, اقرار کتبی, تلفن


 • تمام آثار به‌جا مانده از سیدحسن حسینی برای چاپ آماده است 
درد دل‌های همسر خالق ”گنجشک و جبرئیل“ از تناقض‌های فاحش

  تمام آثار به‌جا مانده از سیدحسن حسینی برای چاپ آماده است
  درد دل‌های همسر خالق ”گنجشک و جبرئیل“ از تناقض‌های فاحش

  … این است که آهنگساز اگر شاعر در قید حیات نباشد، از خانواده او اجازه کتبی بگیرد و بعد کار را شروع کند.
  فاطمه راکعی – مدیر عامل خانه شاعران… چند چیز در کنار هم قرار می‌گیرد، تاسف‌آور می‌شود؛ جامعه ادبی ما به ارزشمند بودن حسینی اقرار کرده و بعد از درگذشت او سران…


 • تمام آثار به‌جا مانده از سیدحسین حسینی برای چاپ آماده است 
درد دل‌های همسر خالق ”گنجشک و جبرئیل“ از تناقض‌های فاحش

  تمام آثار به‌جا مانده از سیدحسین حسینی برای چاپ آماده است
  درد دل‌های همسر خالق ”گنجشک و جبرئیل“ از تناقض‌های فاحش

  … این است که آهنگساز اگر شاعر در قید حیات نباشد، از خانواده او اجازه کتبی بگیرد و بعد کار را شروع کند.
  فاطمه راکعی – مدیر عامل خانه شاعران… چند چیز در کنار هم قرار می‌گیرد، تاسف‌آور می‌شود؛ جامعه ادبی ما به ارزشمند بودن حسینی اقرار کرده و بعد از درگذشت او سران…

 • گاردین:
  بی.بی.سی به دلیل عدم سانسور گفت‌وگوی وانونو عذرخواهی کرد

  …روزنامه‌ی گاردین امروز (شنبه) نوشت، شبکه‌ی خبری بی.بی.سی با درخواست رژیم صهیونیستی برای عذرخواهی کتبی معاون دفترش… اقرار کرده که اشتباه کرده است. در بیانیه‌ی بی.بی.سی آمده است: او تایید کرد پس از گفت‌وگو با وانونو سانسورگرها با او تماس…

 • اف.بی.آی:
  مظنون آمریکایی دستگیر شده در عربستان، به همکاری با القاعده برای کشتن بوش اعتراف کرد

  … و حمایت از القاعده زندانی شود یا خیر، گفتند که ابوعلی بارها در اقرار نامه‌های کتبی به جرم خود اعتراف کرده است.
  مامور بازجویی…


 • آل‌اسحاق:تشخیص قرارصادره برای متهم دراختیارقاضی است
دادسرای انتظامی قضات می‌تواندبراساس شنیده‌هاواردرسیدگی شود
بامشخص بودن مقصر،دیه ازبیت‌المال پرداخت نمی‌شود

  آل‌اسحاق:تشخیص قرارصادره برای متهم دراختیارقاضی است
  دادسرای انتظامی قضات می‌تواندبراساس شنیده‌هاواردرسیدگی شود
  بامشخص بودن مقصر،دیه ازبیت‌المال پرداخت نمی‌شود

  …- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت ۲ـ توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت ۳ـ کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه، ۴ـ… اسلامی است، آنجایی که کسی اقرار به قتل کسی می‌کند بعد شخص دیگری همین اقرار می‌کند و آن شخص اول از اقرارش برمی‌گردد…

  وکیل ,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, اقرار کتبی, تلفن

 • آل‌اسحاق:تشخیص قرارصادره برای متهم درختیارقاضی است
  دادسرای انتظامی قضات می‌تواندبراساس شنیده‌ها واردرسیدگی شود
  بامشخص بودن مقصر،دیه ازبیت‌المال پرداخت نمی‌شود

  …- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت ۲ـ توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت ۳ـ کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه، ۴ـ… اسلامی است، آنجایی که کسی اقرار به قتل کسی می‌کند بعد شخص دیگری همین اقرار می‌کند و آن شخص اول از اقرارش برمی‌گردد…

 • سوالات آزمون سراسری وکالت سال ۱۳۸۳

  اقرار مدیون در اثبات طلب مؤثر است؟
  ۱) در هر حال مؤثر است، هرچند مقرله آن را تکذیب کند.
  ۲) در صورتی مؤثر است که مقرله… آن را تصدیق کند.
  ۳) مؤثر است، لیکن اگر مقرله مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
  ۴) در صورتی مؤثر…


 • کروبی:
پرداختن به انتخابات ریاست‌جمهوری از وظایف خطیر آحاد ملت است
مجمع تنها تشکیلات سیاسی خط امامی مورد تصریح امام(ره) است

  کروبی:
  پرداختن به انتخابات ریاست‌جمهوری از وظایف خطیر آحاد ملت است
  مجمع تنها تشکیلات سیاسی خط امامی مورد تصریح امام(ره) است

  …، درباره‌ی اهمیت مجمع روحانیون مبارز با تاکید بر این که قصد اقرار ندارد خاطرنشان کرد که مجمع روحانیون مبارز یک تشکیلات سیاسی… و تشکیلات سیاسی و مذهبی شانزده ساله شده است،‌ با تایید کتبی و شفاهی حضرت امام خمینی(ره) بوجود آمده و حتی از نظر مالی نیز مورد…

 • کروبی:
  پرداختن به انتخابات ریاست جمهوری از وظایف خطیر آحاد ملت است
  تاکیدبرمردم‌سالاری دینی ومبارزه باهرگونه استبدادواستعمار از اهداف مجمع درسطح ملی وجهان است

  … مبارک رمضان، درباره‌ی اهمیت مجمع روحانیون مبارز با تاکید بر این که قصد اقرار ندارد خاطرنشان کرد که مجمع روحانیون مبارز یک… و تشکیلات سیاسی و مذهبی شانزده ساله شده است،‌ با تایید کتبی و شفاهی حضرت امام خمینی(ره) بوجود آمده و حتی از نظر مالی نیز مورد…

  قانون حقوق شهروندی و نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی/۵/
  تاکید بر لزوم وجود امنیت قضایی
  هیچ کس را نمی‌توان با اجبار یا شکنجه وادار به اقرار، شهادت یا سوگند کرد

  … است و بر اساس آن اتهام وارد بر هرکس با ذکر دلایل به طور کتبی و به زبانی که او قادر به درک آن است، باید در اسرع وقت به وی ابلاغ…) ؛ حداقل تضمینات دادرسی عادلانه

  ماده‌ی ۸۸ـ اتهام وارد بر هرکس با ذکر دلایل به طور کتبی و به زبانی که او قادر به درک…

  وکیل ,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, اقرار کتبی, تلفن

 • قانون حقوق شهروندی و تاسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی/۱/

  … از انجام آن کسب اطلاعات یا اقرار از فرد مورد شکنجه یا فردی ثالث، انجام تلافی علیه وی به سبب اعمالی که آن شخص یا فردی ثالث انجام…، اندیشه ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی،‌ هنری، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند می باشد.

  ماده‌ی ۳۱ـ…

 • متن قانون تاسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی:/۱/
  مکانیسم نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی تدوین شد

  … اطلاعات یا اقرار از فرد مورد شکنجه یا فردی ثالث، انجام تلافی علیه وی به سبب اعمالی که آن شخص یا فردی ثالث انجام داده، ترساندن… برخوردارند. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج، پخش و انتشار اطلاعات، اندیشه‌ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی،‌ هنری، الکترونیکی…

 • جوادی حصار:
  اگر ضایع شدن حق ثابت شود آیا توان تجدید انتخابات وجود دارد

  … دانشجویان ایران (ایسنا) مدعی شد: تجربه‌ی گذشته‌ی شورای نگهبان نشان می‌دهد که آنها در صورت اشتباه، هیچ‌گاه اقرار نمی‌کنند، در طول… دوران انتخابات هم وعده می‌دادند که دلایل ردصلاحیت‌ها را به صورت کتبی و رسمی اعلام می‌کنند اما هیچ‌کدام را علمی نکردند…

 • « قراردادهای اجتماعی»/۱/
  ادله‌ی اثبات دعوا ؛ اقرار

  …) بر طبق قانون مدنی، دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

  ۱- اقرار؛
  ۲-اسناد کتبی؛
  ۳- شهادت؛
  ۴- امارات؛
  ۵- قسم.

  *** اقرار… کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

  اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی…

 • علی‌رضا محجوب در جمع خبرنگاران:
  خانه‌ی کارگر از سلامت کاندیداهای خود مطمئن است
  مخالف یا موافق تحصن نیستیم
  سخنان مقامات بلندپایه باید فصل‌الخطاب باشد

  … کرد: التزام عبارت است از اقرار کتبی و اقرار کتبی کافی است، دیگر نباید به دنبال گزارش‌های دیگران بود.
  محجوب خاطرنشان کرد: باهمه… آن نیز گفت: در سالهای گذشته این میثاق نامه کتبی نبود اما برای این دوره میثاق‌نامه‌ای را کتبا با کاندیداها امضا می‌کنیم که در صورت…

 • مدیر مسوول روزنامه‌ی ایران صبح امروز در برابر شاکیان خصوصی از خود دفاع کرد /۱/
  وصال: راه برطرف کردن کاستی‌ها برخورد قضایی با مطبوعات نیست

  … اطلاعات و دادگستری‌ها برای روزنامه ارسال شده است.
  وصال در ادامه‌ی قرائت دفاعیه‌ی کتبی خود با بیان این که قصد دارد مقدمه‌ای… آن می‌پردازیم و می‌گوییم اشتباه کردیم بازهم تقاضای مجازات می‌کنند. مگر بهترین نتیجه اقرار به اشتباه نیست؟ مگر بهترین و نزدیکترین راه…

  وکیل ,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, اقرار کتبی, تلفن

 • قاضی محمد دهقان:
  حق زن برای اخذ نصف دارایی مردی که می‌خواهد او را بدون دلیل طلاق دهد، همواره قابل مطالبه است

  … خواهد بود که در مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی به عنوان دلیل موجه آمده است؛ این دلایل برای اثبات دعوی عبارت است از: اقرار…، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم.
  انتهای پیام…


 • بهمن کشاورز:
مصونیت مخابرات و گفت‌وگوهای تلفنی از حقوق مردم است
ضابطه‏ای برای عدم توجه قاضی به اطلاعات حاصله از شنود غیرقانونی وجود ندارد

  بهمن کشاورز:
  مصونیت مخابرات و گفت‌وگوهای تلفنی از حقوق مردم است
  ضابطه‏ای برای عدم توجه قاضی به اطلاعات حاصله از شنود غیرقانونی وجود ندارد

  … یا مراودات کتبی آنها تحت کنترل قرار داد، نتیجه‌ی حاصله از این گونه کنترل‏ها ممکن است دربردارنده بعضی اطلاعاتی که مربوط به زندگی… که در قانون اساسی آمده و اقرار ماخوذه از طریق شکنجه بی اساس دانسته شده و توجه به چنین اقاریری را ممنوع و تصریح کرده که توجه…

 • متن کامل بررسی‌ تحلیلی‌ ایرادات‌ شورای‌ نگهبان‌ به لایحه‌ی اصلاح‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ / ۲ /

  … به‌ ادله‌ «قانونی‌» باشد. شایان‌ ذکر است‌ که‌ مراجع‌ صالح‌ تایید و رد صلاحیت‌، از همان‌ ادله‌ شرعی‌ نظیربینه‌، اقرار و… کمک‌… موضوع‌ ماده‌ (۳۱) سی‌ نفر از معتمدان‌ محلی‌ واجد شرایط‌ را انتخاب‌ می‌کند و از آنها برای‌ همکاری‌ به‌ طور کتبی‌ دعوت‌…


 • /تاریخ شفاهی تئاتر/
 نصرت کریمی: چگونه بهترین چهره‌پرداز در دهه 20 شناخته شدم!/1/

  /تاریخ شفاهی تئاتر/
  نصرت کریمی: چگونه بهترین چهره‌پرداز در دهه ۲۰ شناخته شدم!/۱/

  …. در تئاتر فرهنگ هم که ناپلئون دکوراتور و گریمور بود. من دستیاری او را برعهده داشتم. باید اقرار کنم که بعد از نوشین که در فن بیان… یاد سرکیسیان کتاب گریم را طی شش ماه ترجمه کردیم. او مطالب را شفاهی ترجمه می‌کرد و من کتبی به زبان فارسی قابل فهم می‌نوشتم…

  وکیل ,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, اقرار کتبی, تلفن


 • /تاریخ شفاهی تئاتر/
وقتی می‌گویند استاد من نصرت کریمی بوده است، رضایت خاطر می‌یابم /2/

  /تاریخ شفاهی تئاتر/
  وقتی می‌گویند استاد من نصرت کریمی بوده است، رضایت خاطر می‌یابم /۲/

  … گریم کتبی است؟ طی یک سال تمام آنچه از کتاب آموخته بودم، روی چهره بازیگران به محک تجربه زدم، به طوری که کیفیت کارم از سایر… آرامش روح و سلامتی جسم است.
  در پایان باید اقرار کنم که اگر چه بیش از نیم قرن است که در هنر گریموری فعال نیستم ولی آتش عشق…


 • محسن رضایی: 
* انکار نقش ایران در منطقه آمریکا را متحمل هزینه‌های سنگینی می‌کند
* حضور آمریکا در منطقه برای ما هم تهدید و هم فرصت محسوب می‌شـود

  محسن رضایی:
  * انکار نقش ایران در منطقه آمریکا را متحمل هزینه‌های سنگینی می‌کند
  * حضور آمریکا در منطقه برای ما هم تهدید و هم فرصت محسوب می‌شـود

  … سال آمریکایی‌ها به این اشتباه خود اقرار می‌کنند که برای جبران آن باید به این دیکتاتور حمله می‌کردند.»

  رضایی با اشاره… در عراق تاکید کرد:« دولت آمریکا با پیام کتبی به ایران اعلام کرد که خود را عقب بکشد و این درحالی است که همه می‌دانند که دولت…

 • گزارش دادگاه گوشتهای آلوده /۳/
  ریاحی: اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی یک ادعاست
  تنها آزمایشگاه صلاحیت اظهارنظر بر روی این گوشتها را دارد

  … آلودگی گوشتها و خطرات ناشی از آن در جامعه انتشاریافته، بنا به اقرار کتبی مهندس مفید به عنوان مسوول نظارت بر مواد غذایی…

 • سلطانی راد: ارجاع پرونده به کارشناس در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده است

  …؛ این دلایل اقرار، دلیل کتبی، دلیل مبتنی بر شهادت، شناسایی شخص قاضی، دلیل ابرازی کارشناسان که مکمل دلایل قبلی باشد، است که علم…


 • نماینده‌ی حقوقی ایرنا خواستار صدور حکم برائت شد/‌4/
حسین‌آبادی: موقوفی تعقیب صادر کنید اتهام بورقانی مشمول مرور زمان شده است

  نماینده‌ی حقوقی ایرنا خواستار صدور حکم برائت شد/‌۴/
  حسین‌آبادی: موقوفی تعقیب صادر کنید اتهام بورقانی مشمول مرور زمان شده است

  … اجازه یا مجوزی کتبی یا شفاهی برای استفاده از این عناوین داده بودید یا خیر؟ بورقانی هم پاسخ داد: هیچ مجوزی نداده‌ام.
  دکتر….
  وی با استناد به ماده‌ی ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد: حتی اگر بورقانی این جرم را هم مرتکب شده بود و در دادگاه هم اقرار

  /حقوقی/
  قاضی حسینی، در بیست و پنجمین دادگاه جزایری؛
  روحانیون مرتبط با پرونده نیز موظف به بازپرداخت وجوهات اخذ شده از جزایری هستند

  … سابق حسین کربلایی درخصوص نحوه‌ی گرفتن اقرار از متهمان این پرونده، بحثی داشت که نماینده‌ی محترم مدعی‌العموم وارد صحنه… خواست که حسینی تقاضای ارایه‌ی تذکر کتبی از وی کرد.
  در ادامه‌ی دادگاه امروز، مهدی مقتدایی، متهم ردیف بیست و هشتم ، متهم…

  وکیل ,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, اقرار کتبی, تلفن


 • /گفت‌وگوی تفصیلی ایسناباامیر عابدینی پیرامون مسائل روز ورزش و باشگاه پرسپولیس/1/ 
آقای مهرعلیزاده بهتر ازهرکس می‌دانند که مدیریت فعلی باشگاه مبنای قانونی ندارد

  /گفت‌وگوی تفصیلی ایسناباامیر عابدینی پیرامون مسائل روز ورزش و باشگاه پرسپولیس/۱/
  آقای مهرعلیزاده بهتر ازهرکس می‌دانند که مدیریت فعلی باشگاه مبنای قانونی ندارد

  … را به اختیار گرفتم پیش نیامد و این باشگاه به استناد ۳ مدرک قانونی به ما واگذار شد از جمله این که مجوز کتبی آن که براساس ماده ۷٫٫٫: برو باشگاه را بفروش به مردم! من به دروغ این حرف را نمی‌زنم، چرا که اولا باید در پیشگاه خدا جواب پس بدهم، ثانیا سند کتبی

 • /حقوقی – گفت و گو/
  یک حقوقدان: تقاضای انحلال حزب باید از طرف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به عمل ‌آید

  … منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون اساسی معین می‌کند. به‌طور کلی جرم اشخاص حقیقی و حقوقی یا متصدیان شخصیت حقوقی یا با اقرار…، مرامنامه و اساسنامه‌ی گروه‌ها، دادن اخطار، تذکر کتبی، توقیف پروانه‌ی گروه‌ها و تقاضای انحلال از دادگاه‌ها در صورت ارتکاب تخلف…

 • /حقوقی/
  دادنامه‌ی فاجعه‌ی کوی دانشگاه/۲/
  رای دادگاه در رابطه با متهمان حادثه ۱۸ تیر

  … آمریت به ورود بوده است و در محضر دادگاه هیچگاه اقرار و اعتراف صریح به آمریت ندارد و نیز در پرونده و در مجموعه اوراق دلیل… توبیخ کتبی در پرونده ندارد و دارای سوابقی از قبیل سال‌ها حضور در مناطق عملیاتی و بحرانی یا مناطق محروم کشور و شرکت…

 • در نشست ادبیات ماندگار میراث فرهنگی در شاهنامه عنوان شد:
  مشوق بودن محمود غزنوی برای سرودن شاهنامه چیزی جز اتهام و دروغ نیست (۱)

  …، شیوه گفتار زمانه بوده و نمونه نثر مشابه با شاهنامه ابومنصوری، بعدها در کتبی همچون اسرار التوحید و تاریخ بیهقی نیز وجود… و قسمت‌های شاهنامه نیز وجود دارد که به اقرار صریح خالق شاهنامه، سرودن آن‌ها وی را خسته کرده و به طور مسلم برای ما نیز خسته‌اور…

 • ترقی : قوه قضاییه یا دستگاه‌های امنیتی پنج دانشجوی متخلف را دستگیر می‌کند، روزنامه‌ای تیتر می‌زند“ موج برخورد با دانشجویان ”

  … به اسلام در حد نوشتن و اقرار کتبی داشته باشد. شما به دنبال تحقیق نروید، پس باید این را در قانون حذف کنند. تفکیک و جدایی دین… مطبوعات و کتب ضداسلامی را از دیگر شاخص‌های رجعت فرهنگی دانست و افزود: شما ببینید حجم کتب، نشریات و مقالات و مطالب مبتذل…

 • /گفت‌وگو – حقوقی/
  ناصر زرافشان: مرجع احضارافراد باید قضایی باشد

  … داد: ثانیا ما به هیچ شکل در آئین دارسی کیفری، احضار تلفنی نداریم. احضار به وسیله ابلاغ احضاریه کتبی صورت می‌گیرد که تابع تشریفات….
  وی همچنین افزود: اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید اجبار شخصی به شهادت اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش…

 • / پارلمانی / گزارش تفصیلی دومین جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه حقیقت‌جو نماینده‌ی مردم تهران در مجلس / ۲ /

  …/ پارلمانی /
  به گزارش ایسنا، متن دفاعیه‌ی خانم حقیقت‌جو که به صورت کتبی امروز در اختیار دادگاه قرار گرفت، بدین شرح… در کدام دادگاه پیگیری شده است. آیا آموزه‌های امام اجازه می‌دهد که قوه‌ی قضاییه ما برای گرفتن اقرار آن هم به وضع شنیع فردی…

 • آخرین جلسه رسیدگی به شکایت سردار نظری از سلیمانی و کوهی برگزار شد

  … باقی مانده است.
  قاضی گفت: آقای احمدزاده گفته که دفاعیات تمام شده اما اگر مطلبی باقی مانده است، بصورت کتبی بفرمایید… از باب شاکی، اقرار در نزد قاضی بود.
  وی افزود: اتهامات جدیدی در فرمایشات ایشان مطرح شده که به نظر من برای اثبات آن باید دلایل…

 • هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید مصطفی تاج زاده برگزار شد /۱/

  … از آنها به وحدت قصد، بین خود و تاج زاده اقرار کرده‌اند؟ آیا اصولا از آنها سوال شده است که آیا تاج زاده را دیده‌اند یا از وی دستوری…: تاکنون چندین بار، به اطلاع مطلعین استناد شده است از جمله موکلم طی دو لایحه که در پرونده نیز موجود است به طور کتبی و چندین بار…

  وکیل ,برای, تهران ,مشاوره حقوقی, جهت, اقرار کتبی, تلفن

 • حجت‌الاسلام زم خواستار وساطت رییس جمهور جهت کاهش محرومیت بازیکنان تیم‌های استقلال و پیروزی شد

  … ورزش کشورمان اقرار و اذعان دارند. بنده هم فارغ‌ از این که مسوولیت یکی از دو رنگ درگیردر زمین چمن را عهده‌دار هستم… به دور باشد. وقتی به اقرار مسوولان سازمان صدا و سیما، جریان توجه به فوتبال در این رسانه غیر ملی حکایت از طرفدارای از یک رنگ…

 • نوشته های مشابه

  همچنین ببینید

  بستن
  بستن
  بستن