تصادف

مسؤلیت مدنی و تصادفات رانندگی

مسؤلیت مدنی و تصادفات رانندگی

مقدمه

بیشتر تصادفات رانندگی ناشی از بی دقتی و عدم رعایت موارد ایمنی در رانندگی است اما در بحث جبران خسارت این گونه تصادفات رانندگی بحث مسولیت مدنی باز می شود.

منظور از مسولیت مدنی تکلیف شخص به جبران ضرر و زیانی است که در اثر عمل او وارد شده است.

مسولیت مدنی می تواند جرم یا شبه جرم باشد.

منظور از جرم در مسولیت مدنی عمل نامشروع زیان آور عمدی است و اگر عمل نامشروع زیان آور غیر عمدی باشد و ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی باشد؛ مثل تصادفات و تخلفات رانندگی.

تصادفات و تخلفات رانندگی از مهم ترین مصادیق مسولیت مدنی است. تقصیر و عدم تقصیر در تصادفات رانندگی مورد توجه قرار می گیرد؛ تقصیر یعنی رفتار نامتعارف که ممکن است عمدی باشد یا غیر عمد و نتیجه هم می تواند عمد باشد یاغیر عمد.

نتیجه قصد ضرر رساندن است و حال آن که در تصادفات مقصود ضرر رساندن و یا کشتن افراد دیگر نیست پس فعل ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی است ؛ پس غیر عمدی محسوب می شوند.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص تصادفات رانندگی با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

مبنای مسولیت مدنی در قوانین

در قانون مدنی ماده۲۳۸: هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن قیمت آن مال است .

بنابراین ماده حتی اگر کسی در بیهوشی یا در خواب ضرری به دیگری رساند ، باید آن را جبران کند ؛ حتی اگر عمدی نبوده است. هم چنین اگر کسی دقت لازم در رانندگی را نداشته باشد یا بی مبالاتی کند مثلا حرکات مارپیچ در بزرگراه ها یا یک طرفه در خیابانی رفتن و یا سرعت و سبقت غیر مجاز که همگی منجر به تصادف و ورود ضرر و خسارت مادی و یا جانی به دیگران می شود ؛ هرچند قصد وی از آن اعمال تصادف نبوده است.

در قانون مجازات اسلامی ماده۴۹۲ : «جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود.»

و ماده ۱۴۵ : تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.
تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها،حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

نتیجه تصادفات رانندگی ضرر جسمی و بدنی و در مواردی قتل غیر عمد است.

ضرر بدنی که سلامت افراد را مخدوش می کند و باعث از کارافتادگی و رنج و زحمت آنها می شود. هزینه های درمان و معالجه و پزشکی و جراحی و… نیز مطرح است.

همچنین ممکن است فرد صدمه دیده بواسطه این تصادف از کسب درآمد باز بماند و یا قدرت و توانایی کار کردن را از دست بدهد.

از طرفی ضرر وارده بر روح و روان نیز به مراتب سنگین تر از ضرر جسمی است؛ علاوه بر این ها دیه عضو صدمه دیده بر طبق قانون مشخص خواهد شد.

و همچنین فصل بیست ونهم قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است که دو ماده را برای تفهیم بهتر بیان میکنیم:

ماده ۷۱۴ – هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود .

ماده ۷۱۵ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ( ۷۱۴ ) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی ازحواس یااز کارافتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

نتیجه

در نتیجه ی فراوانی وسایل نقلیه و همچنین ترافیک و ازدحام تصادفات رانندگی شهری از اتفاقات رایج به شمار می آید.

این اتفاق می تواند در اثر یک لحظه غفلت و یا بی احتیاطی و عدم دقت و به دلیل عدم مهارت و تجربه در رانندگی و سرعت غیر مجاز و یا در اثر بی مبالاتی پیش بیاید. مسولیت مدنی در بحث تصادفات رانندگی و عواقب آن نقش بنیادینی دارد و برطبق این اصل اگر ضرری وارد شود ، مسئول باید جبران خسارت کند حتی اگر عمدی در کار نبوده باشد؛ زیرا که ضرر در اثر عمل او به دیگری وارد شده است و جبران خسارت وی یا بر طبق بیمه و یا بر طبق مواد قانونی باید انجام شود.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص تصادفات رانندگی با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن