تعزیرات حکومتیمقالات حقوقی

عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق

به موجب ماده ۶۲  قانون نظام صنفی کشور اصلاحی ۱۳۹۲ ، تبصره های یک و چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۳۹۴ و قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، نگهداری، عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهای صنفی تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات ذکر شده در قانون محکوم می شود.

مجازات عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق

در قانون نظام صنفی :

مقنن در ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور عرضه و فروش کالای قاچاق را جرم انگاری کرده و جریمه این جرم را علاوه بر جبران خسارت اشخاص ثالث زیان دیده به شرح زیر مقرر کرده است :

* مرتبه اول : جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت

* مرتبه دوم : جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه

* مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت شش ماه

بهتر است بخوانید : وکیل قاچاق کالا و ارز

قانونگذار در تبصره ذیل این ماده متذکر می شود، چنانچه در قوانین دیگر مجازات شدیدتری برای جرم عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق پیش بینی شده بود، همان مجازات برای مرتکبین اعمال خواهد شد.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز :

براساس ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۳۹۴ نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می شود :

* مرتبه اول : جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

* مرتبه دوم : جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

* مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه

* و با عنایت به ماده ۵۸ این قانون چنانچه عین کالا یا ارز قاچاق موجود نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازاتهای مقرر به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می شود البته اعمال مجازات مقرر در این ماده مشروط بر آن است که تلف کالا و ارز به خواست و اراده مرتکب صورت گرفته باشد.

* همچنین با توجه به صدر ماده ۶۷ این قانون اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم می شود.

مجازات قاچاق کالای غیرممنوع و ارز غیر سازمان یافته و حرفه ای توسط اشخاص حقوقی به قرار زیر می باشد :

در مرتبه اول : ممانعت از فعالت شخص حقوقی از یک تا دو سال

و برای بار دوم : انحلال شخص حقوقی

مرجع رسیدگی به جرم عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق :

براساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز، نگهداری،  عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق تخلف محسوب شده و رسیدگی به این جرم در غیر مواردی که دادسرا و دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است[۱]، برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

نحوه رسیدگی به جرم عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی:

به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۳۹۴  از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نحوه رسیدگی به جرم عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی به موجب این قانون بوده و قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز نسخ شده است.

–  سازمان تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آن موظفند جز در مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری دارد با ذکر علت تاخیر به مقام مافوق به صورت کتبی ظرف یک ماه از زمان دریافت پرونده رسیدگی و رای نهایی را صادر نمایند. ( م ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز )

تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی راجع به عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق :

– آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارزکه ارزش آن ها کمتر از بیست میلیون ریال باشد به موجب ماده ۵۰  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قطعی و در سایر موارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه در شعب عالی تجدیدنظر[۲] سازمان تعزیرات قابل تجدیدنظر خواهی[۳] است، رای صادره از شعب تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا می باشد.

یک نکته قابل توجه برای مرتکبین جرم قاچاق کالا و ارز :

 به موجب ماده ۵۲ قانون اخیر متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی[۴] استناد می کنند مکلفند ظرف ۱۰ روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده اصل سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر موجه و به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یکبار دیگر قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود.

در ادامه بخوانید : جرایم ارزی واردکنندگان قاچاق کالا

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب 

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

 

[۱] .  – قاچاق کالا و ارز سازمان یافته ( جرم سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحف شده است صورت می گیرد. بند س ماده ۱ ق.مبارزه با قاچاق کالا و ارز )

– قاچاق کالا و ارز حرفه ای ( قاچاقچی حرفه ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون ریال باشد. بند ش ماده ۱ قانون اخیر )

– قاچاق کالاهای ممنوع ( مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اخیر )

– قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس ( مانند موضوع مواد ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳ و ۷۰۴ کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی )

– قاچاق کالا و ارز مستلزم انفصال از خدمات دولتی ( مانند موضوع تبصره ۲ ماده ۷۰۳ کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی )

[۲] . آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بر خلاف سایر آراء صادر شده راجع به تخلفات دیگر غیر از قاچاق کالا و ارز از این سازمان قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

[۳] . جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح فوق می باشد. ( ادعای عدم اعتبار ادله یا مدرک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رای با قانون ، ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی )

[۴] . اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتملی قاچاق می توان به آن ها استناد نمود عبارتند از : پروانه ورود گمرکی، پروانه عبور، پروانه مرجوعی، پروانه موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پروانه کران بری، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت، پته گمرکی، پته عبور، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، قبض خرد کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند تکمیل و تایید شده توسط گمرک

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن