دعاوی بانکی و موسسات مالی اعتباریمقالات حقوقی

ضمانت نامه های بانکی

یکی از خدمات مهم بانک ها به مشتریان خود ارائه انواع ضمانت نامه های بانکی است.

ضمانت نامه بانکی قراردادی مشروط و یا عندالمطالبه است که بانک صادرکننده ضمانت نامه به عنوان ضامن متعهد می شود که پس از تحقق موضوع ضمانت نامه و به درخواست ذی نفع در طول سررسید و یا به صورت عندالمطالبه مبالغی را به ذی نفع پرداخت کند.

بر این اساس در تعریف ضمانت نامه های بانکی می توان گفت، ضمانت نامه بانکی قراردادی معتبر است که فی ما بین بانک صادرکننده ضمانت نامه( ضامن ) و ذی نفع ( مضمون له ) منعقد می شود که به موجب آن  بانک صادرکننده تعهد می دهد هرگاه متقاضی صدور ضمانت نامه در خواست کرد بدون هیچ قید و شرطی به صورت عندالمطالبه و یا در تاریخی معین، مبلغ معینی وجه نقد حسب موضوع مورد درخواست متقاضی به ذی نفع یا به حواله کرد او پرداخت کند.

هر ضمانت نامه بانکی شامل مضمون عنه ( متقاضی ضمانت نامه )، مضمون له ( ذی نفع )، ضامن ( بانک صادرکننده ضمانت نامه)، وجه الضمان ( مبلغ ضمانت نامه که توسط ذی نفع تقاضا می شود ) و سررسید ( روز پایان اعتبار ضمانت نامه ) می شود.

بهتر است بخوانید : مشاوره حقوقی چک ضمانت

انواع ضمانت نامه های بانکی:

ضمانت نامه های بانکی از نظر تضمین مندرج در آن، شرایط پرداخت و تعهد مندرج در آن انواع مختلفی دارد که در این مختصر صرفاً به بیان عناوین و در مقاله ی دیگری که تحت عنوان ( انواع ضمانت نامه های بانکی ) در سایت موسسه معراج قرار گرفته است به شرح آن پرداخته ایم.

انواع ضمانت نامه های بانکی از نظر تضمین مندرج در آن عبارتند از ضمانت نامه های ( شرکت در مناقصه، ارزی، انجام تعهدات، استردادحسن انجام کار، پیش پرداخت، گمرک، صندوق بیمه های اجتماعی و … )، از نظر شرایط پرداخت شامل ضمانت نامه های ( عندالمطالبه، اسنادی و با اولین درخواست موجه ) و ضمانت نامه های بانکی از نظر تعهد مندرج در آن شامل ضمانت نامه های ( قابل تمدید و غیرقابل تمدید، مشروط و بدون قید و شرط و موثر در آینده و عطف به ما سبق شونده ) می شود.

مراحل صدور ضمانت نامه های بانکی:

– اخذ تقاضا

– معرفی کتبی متقاضی توسط ذی نفع ضمانت نامه به بانک

– بررسی و شناخت کامل متقاضی صدور ضمانت نامه بانکی

– وثایق و تضمین ضمانت نامه

– تنظیم برگ قرارداد

– عملیات حسابدار ضمانت نامه های بانکی

موارد ابطال ضمانت نامه های بانکی:

– طبق مفاد نامه شماره م- ب ۲۵۸۸ مورخ ۲۵/ ۶/ ۱۳۸۶ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه به هردلیلی اصل ضمانت نامه صادره برای ابطال به بانک ارائه نگردد در صورت تحقق هریک از شرایط ذیل ضمانت نامه های صادره بانکی باطل شده و آزادسازی وثائق نیازمند ارائه اصل ضمانت نامه نیست.

* اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر ابطال و خاتمه ضمانت نامه

* انقضای سررسید مدت اعتبار ضمانت نامه

* حصول شرایط خاص و مقرر در ضمانت نامه مبنی بر ارائه سند یا اسنادی که در متن ضمانت نامه به منظور انقضای ضمانت نامه مشخص می گردد.

فسخ ضمانت نامه های بانکی:

براساس قوانین متحدالشکل بین المللی اصل بر این است که کلیه ضمانت نامه های بانکی غیرقابل فسخ باشند مگر آنکه خلاف این اصل صراحتاً در ضمانت نامه قید شده باشد.

انتقال ضمانت نامه های بانکی:

بر اساس عرف بانکداری بین المللی اصل براین است که حق ذی نفع در مطالبه ضمانت نامه قابل انتقال به غیر نیست مگر آنکه خلاف این اصل صراحتاً در ضمانت نامه تصریح شده باشد. لذا ذی نفع می تواند به موجب تصریح در

ضمانت نامه یا اصلاحیه های بعدی قابل انتقال بودن ضمانت نامه را تا حدودی که مجاز می باشد به دیگری انتقال دهد.

شباهت و تفاوت ضمانت نامه های بانکی با اعتبارات اسنادی:

یکی از روش های پرداخت در تجارت بین المللی استفاده از اعتبارات اسنادی است. بر این اساس می توان گفت اعتبارات اسنادی نه تنها یک سند بانکی است، بلکه یک سند تجاری هم محسوب می شود. اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی به جهت اینکه هر دو توسط بانک صادر می شوند و هر دو دارای تاریخ هستند باهم شباهت دارند. بعلاوه باعنایت به بند ۱۰ ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور و آیین نامه های آن تفاوتی در صلاحیت بانک ها در صدور ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی وجود ندارد.

با این حال ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی با یکدیگر تفاوت هایی هم دارند که عبارت است از اینکه در اعتبارات اسنادی فروشنده ( ذی نفع ) پس از ایفای تعهد خود و ارائه اسناد به بانک گشاینده اعتبار مستحق دریافت وجه از بانک می شود اما در ضمانت نامه های بانکی فروشنده به منظور تضمین انجام خدمات پس از فروش درخواست گشایش اعتباری را به نفع خریدار می دهد تا در صدور امتناع از انجام تعهدات خریدار بتواند طبق شرایط توافق شده وجه اعتبار را به عنوان جبران خسارت دریافت کند.

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای مشاوره با وکیل مربوط به جرایم پولی و بانکی با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲ تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن