نفقه

شرایط تحقق نفقه

شرایط تحقق نفقه

عقد دائم: ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. لذا در عقد نکاح منقطع (صیغه) شوهر الزامی به پرداخت نفقه ندارد؛ مگر اینکه در شرط ضمن عقد منقطع پرداخت نفقه شرط شده باشد .

تمکین زن از شوهر: حسب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه زن در عقد منقطع (موقت)

در عقد منقطع شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر اینکه شرط شده باشد یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

نفقه زن مطلقه

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد اما اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

مطالبه نفقه گذشته

در صورتی که زن درخواست پرداخت نفقه گذشته خود از سوی مرد را داشته باشد، باید دو نسخه دادخواست تنظیم نموده، درخواست خود را در آنها شرح داده و به میزان مبلغی که از نفقه مد نظرش است، تمبر ضمیمه درخواست نماید و به دادگاه خانواده ارائه دهد. در این مورد زن می تواند هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورتی که مرد توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، اموال منقول و غیر منقولی جهت واگذاری به زن نداشته باشد و یا در نهایت مجبور به پرداخت نفقه نگردد، زن حق طلاق دارد. در این خصوص، قانونگذار در ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی می‌گوید که زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ زمان گذشته خود اقامه دعوا کند و طلب او از بابت نفقه‌ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود اما اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ نفقه کنند ولیکن جنبه جزایی آن موکول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو یک روز ) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه کیفری ندارد .

نفقه زن مشروط به فقر یا تمکن مرد نیست. زن، اگر چه ثروتمند یا شاغل باشد، می‌تواند از شوهر نفقه بخواهد. در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه حسب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق کند.

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونى وکلای گروه معراج
تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه از تاریخ …………….. تا زمان اجرای حکم  علی الحساب مقوم به مبلغ ………….. ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی

دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق ۱٫ سند ازدواج ۲٫ شناسنامه ۳٫ ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ۴٫ شهادت شهود ۵٫ وکالتنامه وکیل
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ………………

با سلام

احتراماً به استحضار می رسانم:

۱٫ خانم …………. فرزند ………….. به موجب سند نکاحیه شماره ………. در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ………….. حوزه ثبتی ………….. به عقد دایم خوانده محترم آقای ………………… درآمده است. متاسفانه خوانده محترم از تاریخ …………………… تا به امروز از پرداخت هرگونه نفقه و تامین مایحتاج زندگی مشترک امتناع ورزیده است.

۲٫ نظر به اینکه طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، نفقه زوجه در صورت تمکین بر عهده زوج می باشد و از آنجا که زوجه در منزل مشترک و در تمکین زوج می باشد و علاوه بر آن طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، نفقه معوقه ( گذشته ) طلب ممتاز و بر عهده زوج می باشد.

لذا با تقدیم دادخواست و مستندات مربوطه به استناد مواد ۱۱۰۶، ۱۲۰۶ قانون مدنی از مقام محترم قضایی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام گذشته به انضمام کلیه خسارات دادرسی با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست.

                                                                                               محل امضاء مهر انگشت  

حتما بخوانید :

نفقه ایام گذشته

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن