چکسفته و برات

سفته چیست و تفاوت آن با چک چه می‌باشد ؟

سفته چیست و تفاوت آن با چک چه می‌باشد ؟

یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود استفاده می‌کنند سفته می‌باشد. سفته یک سند تعهد پرداخت می‌باشد که امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا در صورت عندالمطالبه بودن سفته هر زمان که شخص دارنده سفته طلب کند مبلغ را پرداخت کند. هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهد کردن دارد که در بالای آن نوشته شده است. سفته را می‌توان از باجه‌های بانک تهیه کرد.

⇐برای مشاهده مقاله چطور سفته تنظیم کنیم اینجا کلیک کنید⇒

قانون سفته

دارنده سفته باید سررسید را مطالبه کند. در صورت عدم پرداخت ، دارنده سفته ۱۰ روز از تاریخ سررسید مهلت دارد تا در واخواست سفته بکند واخواست در برگه‌های چاپی و از طرف وزارت دادگستری به شخص صادر می‌شود. واخواست نامه در ۳ برگه مشابه ( ۱ برگ اصلی و ۲ برگ رونوشت ) صادر می‌شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می‌شود و نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او داده می‌شود.

برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.

در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد

⇐برای مشاهده مقاله راه های وصول سفته اینجا کلیک کنید 

تفاوت‌های چک و سفته

  • چک و سفته هر دو سند تجاری می‌باشند اما چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی می‌باشد.
  • صدور چک بلامحل با شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سررسید مطلقاً «جرم» به معنی کیفری نیست و تنها در دادگاه حقوقی می‌توان موضوع را پیگیری کرد.
  • صدور گواهی عدم پرداخت چک رایگان است ولی واخواست سفته هزینه دارد. دریافت دسته چک هزینه ندارد ولی سفته هزینه دارد. در مورد چک نیازی به واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری نیست ولی در سفته حتماً باید واخواست کنید.
  • امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. مدیر عامل و نماینده صاحب حساب در امضای چک و در پرداخت آن مسئولیت دارد ولی در سفته مدیر عامل شرکت مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است.
  • صدور چک در وجه خود صادرکننده میسر است ولی در سفته چنین چیزی ممکن نیست. دریافتچک محدودیت دارد ولی تهیه سفته بدون محدودیت است.
  • درج مبلغ در چک نامحدود است ولی در سفته محدود به میزان مبلغ چاپ شده در سفته است. خسارت تأخیر تأدیه در چک ازتاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود ولی در سفته با شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوی از تاریخ واخواست سفته محاسبه می‌شود.
  • مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت در چک ۱۵ روز از تاریخ سررسید است، ولی در سفته ۱۰ روز از تاریخ سررسید می‌باشد. امضای پشت چک ظهرنویسی است ولی در سفته ضمانت است.
  • چک باید دارای محل باشد ولی در سفته چنین نیست. تفاوت در تاریخ صدور در چک ایجاد اشکال نمی‌کند ولی در سفته حکم رسید در کاغذ عادی را دارد. در صورت مفقودی چک، صادرکننده می‌تواند شکایت کند ولی در سفته چنین امکانی دیده نشده است
  • چک وسیله پرداخت است. صادرکننده چک ممکن است قرض دهنده باشد ولی در سفته صادرکننده قرض گیرنده است. چک قابلیت طرح هم از طریق دادگاه و اجرای اسناد رسمی ثبت را دارد ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل طرح است.
  • انتقال اموال صادرکننده سفته بعد از تاریخ سررسید باعث تحقق جرم فرار از دین نیست ولی در چک موجب تحقق جرم فرار از دین است.
برای کسب مشاوره با وکلای سفته و چک   با وکلای رهنمای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن