توقیف و رفع توقیف

توقیف اموال شرکت ها و سهامداران

توقیف اموال شرکت ها و سهامداران

شخصیت شرکتهای تجاری مستقل از شخصیت سهامداران آن است  لذا نه می توان بابت بدهی سهامداران اموال شرکت را توقیف کرد و نه به واسطه بدهی شرکت، سهام سهامداران را توقیف کرد. در چنین مواردی، چنانچه سهامداری بدهکار باشد، می توان درخواست توقیف سهام او را نمود و واحد اجرا، ضمن مکاتبه با اداره ثبت شرکتها جهت توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال سهام یا سرمایه مزبور، به علاوه، طی شرحی به شرکت ذی ربط، مراتب توقیف سهم او را به شرکت منعکس تا در دفتر ثبت سهام یا سرمایه نیز منعکس گردد و، در این ارتباط، نمی توان اموال شرکت را توقیف نمود. برعکس، با بدهی شرکت نمی توان سهام سهامداران را توقیف کرد. اما بابت بدهی شرکت، توقیف اموال شرکت بلامانع است.

 در این خصوص، نظریه شماره ۷٫۴۱۰۰ مورخ ۷۳٫۷٫۵

اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی است:

” چون شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام است لذا سهام شرکتهای سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد و در مورد شرکت با مسئولیت محدود، موضوع سهام منتفی است ”

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در کلیه اموال خود حتی اموال شخصی و اموالی که ممکن است پس از صدور حکم ورشکستگی (به عنوان مثال از طریق ارث) به او برسد، ممنوع و مدیر تصفیه یا نماینده‌ اداره‌ تصفیه در تمام اختیارات و حقوق مالی تاجر، جانشین وی می گردد.

دلیل این حکم این است که ممکن است تاجر ورشکسته در اموال خود تصرفاتی کندد که به ضرر طلبکارها باشد و اموال چنین تاجری نیز وسیله پرداخت بدهی‌های او می باشد؛ لذا قانون، تاجر ورشکسته را از مداخله در اموال خود ممنوع کرده است.

آثار و نتایج ممنوعیت مداخله و تصرف تاجر ورشکسته در اموال

۱- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قرارداد در مورد اموال خود را نداشته است ، مثلا نمی‌تواند یکی از اموال خودش را وثیقه‌ بدهی‌اش قرار دهد.

۲- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرگونه پرداختی به طلبکاران یا اشخاص دیگر ممنوع و درصورتی که پرداختی صورت گیرد، مبلغ پرداخت شده قابل استرداد است.

۳- هرگاه یکی از طلبکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر بدهکار شود، بدهکار باید بدهی خود را به مدیر تصفیه دهد و برای دریافت طلب خود از تاجر ورشکسته مانند سایر طلبکاران خواهد بود و در صف طلبکاران قرار می‌گیرد.

۴- تاجر ورشکسته حق انعقاد قرارداد داوری را نداشته ؛ زیرا شخصی که اهلیت اقامه‌ی دعوا ندارند نمی‌تواند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهد.

بنابراین اثر منع مداخله تاجر ورشکسته این می باشد که او نمی‌تواند عملی انجام دهد که موجب تغییر در دارایی او ‌شود یعنی نمی‌تواند اموال خود را بفروشد یا نسبت به پرداخت بدهی و وصول طلب‌هایش اقدام نماید. این امور باید توسط مدیر تصفیه صورت گیرد.

ضمانت اجرای منع مداخله‌ تاجر در اموالش

قانونگذار برای حفظ اموال تاجر ورشکسته و جلوگیری از ضرر و زیان طلبکاران، انجام برخی معاملات را در مورد اموال او ممنوع نموده است. معاملات تاجر ورشکسته در مورد اموالش ممکن است در سه زمان انجام گیرد:

الف) معاملات قبل از توقف

در صورت حصول شرایط زیر معاملات تاجر در مورد اموالش قبل از توقف قابل فسخ می‌باشد:

۱- وقوع معامله قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته باشد.

۲- معامله به قصد فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکارها باشد.

۳- معامله موجب ضرری بیش از یک چهارم قیمت مال در زمان انجام آن معامله باشد.

۴- طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله تفاوت قیمت را نپرداخته باشد.

۵- از تاریخ وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد.

البته در صورتی که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله، تفاوت قیمت را بپردازد معامله قابل فسخ نخواهد بود.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

ب) معاملات بین تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف، تاجر باید از انجام کلیه‌ معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید. هرگاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این‌که راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد.

۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

۳- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

البته معاملات معوض تاجر در دوران بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل نیست و برای بطلان این معاملات شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران می باشد .

ج) معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی

کلیه‌ معاملات تاجر که پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است باطل خواهد بود. زیرا تاجر ورشکسته از مداخله در اموالش ممنوع است لذا معامله‌ تاجر در اموالش پس از صدور حکم باطل است .

 

مهر و موم اموال تاجر ورشکسته

دادگاه دستور به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته را در حکم ورشکستگی می‌دهد. البته مهر و موم اموال تاجر ورشکسته امری استثنایی و در صورتی اجرا می‌شود که دادگاه در حکم ورشکستگی، دستور به مهر و موم داده باشد.

هم‌چنین در صورتی که تاجر بدهکار، تمام یا قسمتی از اموال خود را مخفی نموده باشد دادرس دادگاه می‌تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فورا اقدام به مهر و موم اموال او بنماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به دادستان اطلاع دهد.

اموال در اختیار تاجر ورشکسته

برخی از اموال تاجر ورشکسته در اختیار او قرار دارد و او می‌تواند در آن‌ها مداخله و تصرف نماید. ‌اموالی که جزو مستثنیات دین می‌باشد و قسمتی از حقوق ماهانه‌ شخص که بازداشت آن قانونا ممکن نیست در اختیار تاجر ورشکسته باقی می‌ماند.

مستثنیات دین عبارتند از:

۱- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

۲- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانواده‌ او لازم است.

۳- آذوقه به قدر احتیاج‌یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب النفقه‌ی او.

۴- اسناد تاجر به استثنای کاغذ‌های قیمتی و سهام شرکت‌ها.

۵- اسباب و وسایلی که برای شغل غیر تجاری تاجر ضروری باشد.

۶- سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد. مانند حقوق کارمندان که بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوقشان توقیف نخواهد شد.

توقیف اموال محکوم علیه

سرنوشت محکومی می باشد  که به اختیار خود حکم را اجرا نمی کند.

توقیف اموال محکوم علیه، یعنی بازداشت دارایی های شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است.

توقیف اموال منقول مال منقول مالی است که می توان، آن را از محلی به محل دیگر انتقال داد.

توقیف اموال غیرمنقول اموال غیرمنقول برخلاف اموال منقول قابل حمل و جابه جایی نیست

میزان اموال توقیفی

تمامی اموال محکوم توقیف نمی شود. فقط اموالی که معادل محکومیت وی و هزینه های اجرایی است، توقیف می شود. البته در شرایطی ممکن است مالی توقیف شود که ارزش آن بیشتر از محکومیت است

اقسام توقیف اموال محکوم علیه

توقیف تامینی

توقیف اجرایی

منبع : آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی “غلامرضا موحدیان”

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

حتما بخوانید :

رفع توقیف اموال

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن