تعزیرات حکومتیمقالات حقوقی

تخلفات و تعزیرات مربوط به عرضه و فروش دارودر داروخانه

از آن جایی که داروخانه داری یکی از شغل های مهم محسوب شده که ارتباط مستقیم با سلامت افراد دارد بسیار مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. از این رو قانونگذار در خصوص قوانین مربوط به فعالیت داروخانه ها قوانینی تحت عنوان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و قانون تعزیرات حکومتی راجع به امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ را تدوین کرده است. مقنن در قوانین فوق الذکر تخلفات و ضمانت اجراهای امتناع از مقررات توسط داروخانه داران را که ممکن است در حیطه انجام وظایفشان رخ دهد پیش بینی کرده است.

در پژوهش پیش رو تنها به تخلفاتی اشاره می کنیم که در قانون تعزیرات حکومتی راجع به عرضه و فروش دارو در داروخانه ها ذکر شده و رسیدگی به آن ها نیز در صلاحیت این سازمان می باشد.

* عرضه و فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه :

این جرم از جمله جرای غیرمالی داروخانه ها محسوب شده و به طور مستقیم با سلامت بیماران سروکار دارد. به موجب ماده ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی عرضه و فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه جرم محسوب و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود :

مرتبه اول : جمع آوری داروهای غیرمجاز

مرتبه دوم : جریمه نقدی تا مبلغ یکصدهزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده

مرتبه سوم : قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه

مرتبه چهارم : تعطیل داروخانه تا مدت یک سال

* تاسیس داروخانه بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت و درمان و عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی و عدم حضور مسئول فنی داروخانه در ساعات مقرر

براساس مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی جرایم فوق از جمله جرایم غیر مالی بوده و منجر به تعطیلی داروخانه می شود.

همچنین به موجب ماده ۱۶ همین قانون مسئول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و عدم حضور وی در داروخانه تخلف محسوب شده و مسئول فنی متخلف با عنایت به دفعات تکرار در هر سال حسب مورد به جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزارریال و لغو پروانه تا مدت سه ماه محکوم خواهد شد.

 تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز توسط داروخانه:

ماده ۱۷ قانون اخیر الذکر داروخانه ها را موظف کرده است که دارو را از شبکه های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه نمایند. در غیر این صورت مرتکب جرم شده و با عنایت به دفعات تکرار در هرسال به جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال، قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه و تعطیلی داروخانه تا مدت یک سال محکوم می شوند.

ارائه دارو بدون نسخه پزشک توسط داروخانه:

به جز داروهایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه آن ها را بدون نسخه پزشک مجاز اعلام کرده است، ارائه سایر داروها تنها در مقابل نسخه پزشم مجاز بوده و عدم رعایت از این مورد به موجب ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی جرم محسوب می شود. متخلف با عنایت به دفعات تکرار در هرسال حسب مورد به جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی محکوم خواهد شد.

 گرانفروشی دارو و عدم درج قیمت دارو روی نسخه و ممهور نمودن آن توسط داروخانه:

وفق ماده ۱۹ قانون اخیر الذکر علاوه بر اینکه دارو باید طبق قیمت رسمی به مصرف کننده ارائه شود ، لازم است قیمت هرقلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد. و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه ( نسخه دوم ) نیز پس از درج قیمت مهر گردد.

– جریمهگرانفروشی دارو در داروخانه عبارت است از :

 مرتبه اول : جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال

مرتبه دوم : جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم : جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهیه دارویی به مدت یک ماه

مرتبه چهارم : تعطیلی داروخانه تا مدت یک سال

–  مجازات عدم درج قیمت روی نسخه و ممهور ننمودن آن  با عنایت به دفعات تکرار در هرسال حسب مورد جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال می باشد.

 نگهداری، عرضه یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته در داروخانه:

ماده ۲۰ قانون تعزیرات حکومتی اشعار می دارد عرضه و نگداری و فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که باید معدوم شوند در داروخانه جرم بوده و متخلف به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

– جریمه عرضه و نگهداری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که باید معدوم شوند در داروخانه عبارت است از :

مرتبه اول : جمع آوری داروهای فاسد یا تاریخ گذشته

مرتبه دوم : جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته

مرتبه سوم : قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه

مرتبه چهارم : تعطیل موقت تا شش ماه

– اما فروش داروهای فاسد توسط داروخانه جرمی مجزا بوده و چنانچه در سایر قوانین مجازات های شدیدتری برای آن پیش بینی نشده باشد متخف علاوه بر جبران خسارت به بیمار به ترتیب زیر مجازات می شود :

مرتبه اول : جریمه نقدی تا مبلغ یکصدهزار ریال و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته

مرتبه دوم : جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه

مرتبه سوم : تعطیل داروخانه تا مدت یک سال

 عرضه و فروش اقلام غیرمتعارف در داروخانه:

داروخانه ها به استناد ماده ۲۱ قانون تعزیرات حکومتی نباید غیر از دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز، کالای دیگری به فروش برسانند. عرضه و فروش اقلام غیرمتعارف در داروخانه جرم محسوب شده و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در هر سال حسب مورد به جریمه نقدی تا مبلغ یک صد هزار ریال و ضبط کالاهای غیرمجاز به نفع دولت محکوم می شود.

 گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیر خشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز توسط داروخانه:

وفق ماده ۲۲ قانون اخیر گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی توسط داروخانه ها جرم بوده و متخلف به ترتیب زیر مجازات می شود :

– گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال

مرتبه اول : جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال

مرتبه دوم : جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش

– گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا پانصد هزار ریال

مرتبه اول : جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی

مرتبه دوم : جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم : جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش

– گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال

مرتبه اول : جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی

مرتبه دوم : جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی

مرتبه سوم : جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش

– گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال

مرتبه اول : جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی

مرتبه دوم : و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم : جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش

 امتناع از عرضه کالا تا اتمام موجودی توسط داروخانه:

اروخانه با توجه به ماده ۲۳ قانون مذکور موظف است کلیه کالاهای خریداری شده را مستمرا تا اتمام موجودی عرضه نماید، لذا امتناع از عرضه کالا تا پیش از اتمام موجودی توسط داروخانه جرم بوده و متخلفین مطابق مراتب زیر جریمه می شوند :

مرتبه اول : الزام به عرضه کالاها با قیمت تعیین شده

مرتبه دوم : جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال

مرتبه سوم : قطع سهمیه تا مدت سه ماه

مرتبه چهارم : تعطیل موقت تا مدت یک سال

 تعطیلی غیرمجاز داروخانه:

مطابق ماده ۲۴ قانون تعزیرات داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات دارویی مربوطه را ارائه نماید،

–  مگر با دلیل موجه

– و با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان محل

در غیر این صورت در خصوص داروخانه های عادی با عنایت به دفعات تکرار درهر سال به جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال و داروخانه های شبانه روزی علاوه بر جریمه نقدی به تعطیلی تا یک سال محکوم خواهند شد.

همچنین چنانچه داروخانه ای قبل از پایان ساعات تعیین شده از ارائه خدمات دارویی خودداری نماید با عنایت به دفعات تکرار در هرسال حسب مورد به جریمه نقدی تا یک صد هزار ریال محکوم می شود.

* لازم به توضیح است با عنایت به ماده ۲۵ قانون تعزیرات حکومتی راجه به امور بهداشتی و درمانی، در مناطقی که داروخانه منحصر باشد و طبق مواد این قانون تا ک سال به تعطیل موقت تعزیر شود، پروانه تاسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می شود. ضمناً متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تاسیس مجدد داروخانه را نخواهد داشت.

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن