تعزیرات حکومتیمقالات حقوقی

تخلفات و تعزیرات مربوط به امور درمانی

باتوجه به نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۲۷۹/۷-۳/۳/۱۳۸۴ و ماده ۴ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی ۱۳۹۲ که صنوف را با توجه به نوع فعالیت خود به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم کرده است امور درمانی از موارد احصا شده در ماده ۴ نبوده تا بتوانیم امور بهداشتی و درمانی را مشمول این قانون بدانیم.  هم چنین با عنایت به تبصره ماده ۲ این قانون[۱] که اشعار می دارد صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند و از آن جایی که برای رسیدگی به تخلفات امور درمانی و بهداشتی قانون خاص تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، لذا  امور درمانی و بهداشتی از شمول قانون نظام صنفی اخیرالتصویب خارج و مطابق قانون تعزیرات حکومتی به تخلفات مربوط به امور درمانی رسیدگی می شود.

بهتر است بخوانید : نداشتن پروانه کسب واحد های صنفی

تخلفات و تعزیرات مربوط به امور درمانی در قانون تعزیرات حکومتی به موجب مواد ۱ الی ۸  :

* ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت

مرتبه اول : تعطیلی موسسه و ضبط کلیه ملزومات موسسه به نفع دولت

مرتبه دوم : علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید

مرتبه سوم : علاوه بر مجازات های مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال

*  ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه کار

مرتبه اول : تعطیلی موسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی

مرتبه دوم : علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال

مرتبه سوم : علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت

لازم به ذکر چنانچه موسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شود که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده اند مشمول ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب (دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی) قرار می گیرد. به موجب این ماده هرکس بدون داشتن پروانه رسمی اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی نماید، بلافاصله محل کار آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل ( پلمپ ) و به علاوه به مجازات حبس و جریمه نقدی نیز محکوم خواهد شد.

* خودداری بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی

مرتبه اول : جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی

مرتبه دوم : جریمه نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی موسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی

مرتبه سوم : جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی موسسه، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی

*  ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورت حساب و دریافت اضافه از نرخ های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرتبه اول : جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی

مرتبه دوم : جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی

مرتبه سوم : جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ

کتبی و درج در پرونده پزشکی

*  به کارگیری متخصصین و صاحبان حرفه پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانون کار

مرتبه اول : جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی

مرتبه دوم : علاوه بر مجازات های مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی

مرتبه سوم : علاوه بر مجازات های مرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فنی

*  به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی

مرتبه اول : جریمه نقدی به میزان پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی

مرتبه دوم : علاوه بر مجازات های مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی

مرتبه سوم : علاوه بر مجازات های مرتبه دوم، لغو پروانه تاسیس

 پزشکی که شخص فاقد صلاحیت حرفه ای را در موسسه پزشکی  به کار گرفته است مطابق قانون تعزیرات مجازات شده و رسیدگی به تخلفات وی نیز به موجب همین قانون خواهد بود.

اما انجام امور پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی مداخله در امور پزشکی محسوب شده و شخص مداخله کننده مشمول مواد ۱ و ۳  قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. ضمن اینکه رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه های کیفری است، شخص مداخله کننده علاوه بر تحمل  مجازات کیفری، مسئول پرداخت دیه و ارش به مجنی علیه در صورت ورود صدمه به وی خواهد بود.

*  ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی، پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر، تعطیل غیرموجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی و نپذیرفتن بیماران بیمه ای

مرتبه اول : توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی

مرتبه دوم : علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال

مرتبه سوم : علاوه بر مجازات های مرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فنی

در ادامه بخوانید : تخلفات و تعزیرات مربوط به عرضه و فروش دارو در داروخانه 

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب 

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

[۱] . صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوزفعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود. ( اصلاحی ۱۲/۰۶/۹۲ )

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن