تعزیرات حکومتیمقالات حقوقی

تخلفات مربوط به امور بهداشتی در تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

با توجه به تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی[۱] که اشعار می دارد صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند و با عنایت یه اینکه برای رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی در تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی قانون خاص تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی امور درمانی و بهداشتی وجود دارد، لذا به تخلفات بهداشتی واحدهای تولیدی در تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مطابق قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی رسیدگی می شود.

بهتر است بخوانید : عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع در تعزیرات حکومتی

لازم به ذکر است که پیش از تدوین و تصویب قانون تعزیرات حکومتی، قوانین دیگری راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و مواردی که تولیدکنندگان در این راستا موظف به رعایت آن هستند به تصویب قانون گذار رسیده بود[۲] که از ذکر آن ها در این مختصر صرف نظر می کنیم.

تعزیرات و تخلفات مربوط به امور بهداشتی در تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی:

* تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون پروانه ساخت

تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می گردد منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و تولید محصولات فوق بدون پروانه ساخت مطابق ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی جرم بوده و متخلف به ترتیب زیر مجازات می شود :

– تولید محصولات فوق در واحدهای تولیدی غیرمجاز فاقد پروانه ساخت

مرتبه اول : تعطیل واحد تولیدی غیرمجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت

مرتبه دوم : علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر مجاز

مرتبه سوم : علاوه بر مجازات های مرتبه دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت

– تولید محصولات فوق در واحدهای تولیدی مجاز فاقد پروانه ساخت

مرتبه اول : تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت

مرتبه دوم : علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید تعطیل واحد تولیدی

مرتبه سوم : علاوه بر مجازات های مرتبه دوم، تعطیل واحد تولیدی تا مدت شش ماه

* عدم حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اخیر حضور مسئول فنی انجام گیرد و عدم حضور در کلیه مراحل تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی الزامی بوده و امتناع از این ماده تخلف محسوب می شود. واحد تولیدی مزبور با عنایت به دفعات تکرار در هرسال حسب مورد به ضبط کالای تولیدی به نفع دولت، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و تعطیل واحد تولیدی تا یک سال جریمه می شود.

– علاوه بر این مسئول فنی می بایست در تمام مراحل تولید مواد فوق نظارت دائم وکافی داشته باشد در غیر این صورت حسب مورد به جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و تعلیق پروانه تا شش ماه محکوم می شود.

* عدم الصاق برچسب اطلاعات شامل مراحل تولید و مصرف و شماره پروانه های بهداشتی بر روی کالای تولیدی

براساس ماده ۳۴ قانون تعزیرات کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی، شماره پروانه ساخت و تاریخ مصرف را بر روی کلیه محصولات و فرآورده های تولیدی خود الصاق نمایند در غیر این صورت مرتکب جرم شده و با عنایت به دفعات تکرار در هرسال به جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال محکوم می شوند.

* عدم رعایت فرمول ساخت در تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مطابق با ماده ۳۵ قانون اخیر ملزم به رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت می باشند. عدم رعایت مفاد این ماده از مصادیق کم فروشی و گرانفروشی تلقی و متخلفین به قرار زیر مجازات می شوند :

– گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال

مرتبه اول : جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال

مرتبه دوم : جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم : جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش

– گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا پانصد هزار ریال

مرتبه اول : جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی

مرتبه دوم : جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم : جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش

– گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال

مرتبه اول : جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی

مرتبه دوم : جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی

مرتبه سوم : جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش

– گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال

مرتبه اول : جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی

مرتبه دوم : و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم : جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش

– چنانچه مواد اولیه به کار رفته در فرمول ساخت، از مواد غیرمجاز و یا سمی باشد متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود :

مرتبه اول : ضبط کالای تولیدی و در صورت سمی و یا زیان آور بودن معدوم نمودن آن

مرتبه دوم : علاوه بر مجازات مرتبه اول، جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال

مرتبه سوم : علاوه بر مجازات های مرتبه دوم، تعطیل واحد تولیدی تا یک سال

* فروش و عرضه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تولید داخل بدون پروانه ساخت و تولید مواد خارجی بدون مجوز ورود از وزارت بهداشت و درمان

به استناد ماده ۳۶ قانون اخیر شرکت های پخش، فروشگاه ها، سوپر مارکت ها، تعاونی ها و سایر اماکن در صورتی مجاز  به فروش و عرضه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تولید داخل تولید مواد خارجی هستند که از وزارت بهداشت و درمان پروانه ساخت و مجوز ورود داشته باشند. در غیر این صورت متخلف شناخته شده و به شرح زیر مجازات می شوند :

–  شرکت های پخش و تعاونی های بزرگ

مرتبه اول : ضبط کالا به نفع دولت

مرتبه دوم : ضبط کالا به نفع دولت، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا

مرتبه سوم : ضبط کالا به نفع دولت، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا و محکومیت مدیرعامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه

( در خصوص اجرای حکم تخلف فوق در مرتبه سوم مستفاد از بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. )

–  فروشگاه ها، سوپر مارکت ها و سایر اماکن

مرتبه اول : ضبط کالا به نفع دولت

مرتبه دوم : ضبط کالا به نفع دولت و جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال

مرتبه سوم : ضبط کالا به نفع دولت و جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار تعطیل واحد از یک تا شش ماه

* عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی

فروشگاه ها، سوپر مارکت ها، تعاونی ها و سایر اماکن به موجب ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی باید از عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی خودداری نمایند. لذا عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب و متخلف حسب مورد به ضبط کالا به نفع دولت، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا و تعطیلی واحد تا شش ماه محکوم می شود.

* عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیط حرفه ای توسط متصدیان و مسئولین کارخانه جات و کارگاه ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزش و پرورش، محل های نگهداری و پرورش دام و طیور کشتارگاه ها

متصدیان و مسئولین کارخانه جات و کارگاه ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی،

اماکن عمومی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزش و پرورش، محل های نگهداری و پرورش دام و طیور کشتارگاه ها به استناد ماده ۳۹ قانون تعزیرات ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند. در غیر این صورت مرتکب تخلف شده و با توجه به هر مورد نقص بهداشتی و با عنایت به دفعات تکرار در هرسال حسب مورد به پرداخت جریمه نقدر از یک هزار تا دویست هزار ریال و زندان از یک تا شش ماه محکوم می شوند.

همچنین در صورت عدم رفع نقایص بهداشتی در پایان مهلت مقرر، با لغو پروانه کسب متصدی و یا مسئولین، محل تعطیل و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می شود.

در ادامه بخوانید : تخلف و تعزیرات مربوط به امور درمانی 

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

 

 

[۱] . صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوزفعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود. ( اصلاحی ۱۲/۰۶/۹۲ )

[۲] . قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامینی مصوب ۱۳۳۴ و قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن