بیمهمقالات حقوقی

اصول حاکم بر بیمه و ضمانت اجرای نقض آن

با توجه به ماده یک قانون بیمه که اشعار می دارد : « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود را موضوع بیمه نامند. » در میا بیم که ( بیمه گر و بیمه گذار ) که طرفین قرارداد بیمه محسوب می شوند  به موجب قانون ملزم به رعایت تعهدات و اصول حاکم بر قرارداد بیمه می باشند .

بهتر است بخوانید : بیمه و انواع آن

اصول حاکم بر بیمه:

اصل حسن نیت، اصل غرامت، اصل نفع بیمه پذیر، اصل جانشینی، اصل تعدد بیمه، اصل داوری، اصل علت نزدیک و اصل اتکایی از اصولی هستند که حسب مورد بنا به موضوع بیمه، در قراردادهای بیمه ساری و جاری می باشند. به عنوان مثال در بیمه های مسئولیت اصل جانشینی مورد استناد قرار نمی گیرد برخلاف بیمه اموال که اصل جانشینی هم در کنار اصول دیگری چون اصل غرامت مورد استناد است.

اما اصل حسن نیت و اصل نفع بیمه پذیر اصولی کلی هستند که در تمامی قراردادهای بیمه مورد استناد است و موضوع بیمه تاثیری در مستند یا غیرمستند بودن این اصول ندارد. از این رو از بیان شرح اصول دیگر صرف نظر کرده و تنها به شرح این دو اصل می پردازیم :

 * اصل حسن نیت : اصل حسن نیت که برای هر دو طرف قرارداد بیمه یعنی ( بیمه گر و بیمه گذار ) می باشد از اصول اساسی حاکم برقرارداد بوده که باید از هردو طرف قرارداد ملزم به رعایت آن هستند. بر اساس این اصل بیمه گذار مکلف است در زمان انعقاد قرارداد بیمه کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد در اختیار بیمه گر قرار دهد و بیمه گر هم در مقابل موظف به بیان کلیه تعهدات خود به صورت واضح و شفاف بوده و همچنین متذکر شود چه عواملی در پرداخت خسارات احتمالی در وقوع حادثه  موثر است.

* اصل نفع بیمه پذیر : این اصل نیز همچون اصل حسن نیت در تمامی انواع بیمه ها جاری بوده و بدین معنا است که مطابق این اصل کسی محق به دریافت خسارت است که ذی نفع و مالک مال باشد. لذا کسی نمی تواند جهت دریافت خسارت در صورت بروز حادثه اموال دیگری را بیمه کند.

ضمانت اجرای نقض اصول حاکم بر بیمه توسط بیمه گذار:

– اقامه دعوی علیه بیمه گذار :

بیمه گذار مکلف و متعهد به پرداخت حق بیمه است و بیمه گر می تواند از طریق اقامه دعوی در مراجع قضایی پرداخت حق بیمه های معوقه و ضرر و زیانی که از این حیث به وی وارد شده است را از بیمه گذار مطالبه نماید. که البته لازم است متذکر شد از آن جایی که پرداخت حق بیمه به صورت نقدی بوده و عدم پرداخت آن موجب ایجاد حق فسخ برای بیمه گر می شود لذا اقامه دعوی جز در مواردی که بیمه گر با توافق بیمه گذار حق فسخ را به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه معین ننموده باشد دیده نمی شود.

– حق فسخ بیمه نامه :

یکی از ویژگی های عقد بیمه، لازم بودن آن است. ماده ۱۸۵ قانون مدنی در خصوص عقد لازم می گوید: « عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشند. مگر در موارد معینه »  لذا چنانچه بیمه گران حق فسخ را در صورت امتناع بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ضمن عقد بیمه در بیمه نامه قید کرده باشند، بیمه گر می تواند قرارداد بیمه را فسخ نماید.

ضمانت اجرای نقض اصول حاکم بر بیمه توسط بیمه گر:

– بطلان قرارداد :

چنانچه محرز شود بیمه گر ذیل عقد بیمه قصد سوءی داشته و در صدد از بین بردن حقوق بیمه گذار بوده است علاوه بر بطلان قرارداد، به بیان منصور امینی در مجله پژوهش های حقوقی موظف است از باب تسبیب[۱] خسارات وارد شده به بیمه گذار را جبران نماید.

– حق فسخ :

چنانچه بیمه گر در راستای عدم انجام تعهدات خود قصد سوءی نداشته و بخاطر اشتباه یا هر عامل دیگری از انجام نعهداتش امتناع کرده باشد اعطای حق فسخ به بیمه گذار می تواند مناسب ترین ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات بیمه گر باشد.

در ادامه بخوانید : مشاوره حقوقی بیمه

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن