دپارتمان کیفری

استفاده از سند مجعول

استفاده از سند مجعول

«هشدارهای قانونی در خصوص جعل و مجازات های آن»

مطابق بند ۲۶ از ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری « جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی » علاوه بر اینکه جرم محسوب می گردد تخلف اداری نیز بوده است لذا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در صورت شکایت یا اعلام تخلف توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند مطابق قانون به تخلف مذکور رسیدگی و رأی قانونی صادر می نمایند.

به استناد ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری علاوه بر اینکه مکلف به رسیدگی به موضوع جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی می باشند باید پس از صدور رأی، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده (۲۴) این قانون اقدام می نماید.

حقوقدانان جعل را به دو قسم تقسیم کرده اند:
۱- جعل مادی

۲- جعل مفادی یا معنوی

جعل مادی عبارت است از : قلب حقیقت بوسیله یک عمل مادی در نوشتجات رسمی یا عادی، یا در چیز دیگری به ضرر دیگری و به قصد تقلب که مصادیق آن را قانونگذار در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بدین صورت بیان کرده است: « ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

 جعل مفادی یا معنوی عبارت است از:

قلب حقیقت در مضمون یک عمل حقوقی بدون اینکه به همراه عمل مادی باشد. به عنوان مثال: اگر نویسنده سندی به نقل از شخص بی سواد طرف قرارداد تعهد می کند که ثمن معامله را ده ماهه بپردازد ولی نویسنده مزورانه مهلت پرداخت را ده روز می نویسد، مرتکب جعل مفادی شده است.

 جعل مفادی یا معنوی در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بدین صورت بیان شده است.

هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

 تشدید مجازات کارمند دولت: مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی چنانچه جاعل یا فردی که به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته اند کارمند دولت باشد به حداکثر مجازات مقرر در این ماده (یعنی سه سال حبس) محکوم خواهد شد.

مجازات جزایی جرم جعل مفادی یا معنوی: مطابق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی جاعل علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات جعل برای کارمندان: مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی « هریک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک ماه تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 مجازات استفاده از سند تحول : مطابق ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی هرکس اوراق مجعول در موارد (۵۳۲) و (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد. علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی :

جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی : هرکس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

 ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی : عکس برداری از کارت شناسایی ، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سیر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید مهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد ، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً یا عامداً ، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .

ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی : هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از طرف دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حسب از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی : هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، دانشسراها ، مراکز تربیت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها ، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

برخی مصادیق مربوط به جرم جعل و استفاده از سند مجعول :

آیا می دانید: جرم و جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانونی مجازات (حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران) مطرح شده است.

آیا می دانید : جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر کدام قانون مجازات بعنوان جرم مستقل قلمداد ، و مجازات مستقل برای آن منظور شده است .

آیا می دانید : در جرم استفاده از سند مجعول بدون اینکه از مزایای آن سند بهره مندی حاصل گردد صرف ارائه سند جعلی کافی است تا مجازات استفاده از سند مجعول اعلام گردد.

آیا می دانید : در هیات های رسیدیگی به تخلفات اداری بعضی از همکاران به اتهام گواهی ضمانت جعلی بهره مندی از وام از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و محاکم قضایی به مجازاتهای حبس ، و انفصال محکوم شده اند.

آیا می دانید : فردی با مدارک جعلی بعد از چند سال تدریس در مدارس بدون بررسی اولیه به پست مدیر مدارس غیرانتفاعی منصوب شد و در حین خدمت درخصوص مدارک تحصیلی وی (کارشناسی) ادعای جعل شده و پرونده وی به همین اتهام در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی تحت رسیدگی می باشد.

آیا می دانید : همکار متصدی امور دفتری یا معاون اجرایی فعلی به اتهام جعل در مدارک تحصیلی دانش آموز به مجازات حبس به مدت ۵ سال محکوم است و در حال حاضر ۲ سال از مجازات حبس را تحمل نموده است.

سند مجعول

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

tag:

مجازات جرم جعل

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن