ارش البکاره

ارش البکاره

ارش البکاره

تعریف ارش:
ارش، مقدار مالی  که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی که در شریعت برای آن اندازه‌ای مشخص نشده به خسارت دیده پرداخت می‌گردد و از آن در باب‌های تجارت و دیات سخن رفته است.

 

چگونگی محاسبه ارش
برای محاسبه ارش، نخست قیمت سالم و نیز معیوب کالا مشخص می‌شود؛ سپس نسبت میان مقدار زیادی از آن دو قیمت با قیمت صحیح به دست می‌آید و به همین نسبت از قیمت مورد توافق و نه قیمت واقعی اس

ارش بکارت
به مالی که برای جبران نقص وارد بر کنیز به جهت برداشتن بکارت وی توسط غیر مالک یا کسی که به منزله مالک است، پرداخت می‌گردد، ارش بکارت اطلاق می‌گردد.
بنابراین ما به التفاوت قیمت کنیز بکر و غیر بکر به مالک آن داده می‌شود. دو قول دیگر نیز در مسأله وجود دارد، نخست- که به مشهور نسبت داده شده است- پرداخت یک دهم قیمت کنیز و دیگری پرداخت بالاترین قیمت از دو امر یاد شده است (ما به التفاوت قیمت بکر و غیر بکر یا یک دهم قیمت).

ارش البکاره دختران در فقه و حقوق
با توجه به گسترش زندگی شهری و برخوردهای اجتماعی و به تبع آن گسترس روابط زنان و مردان در جامعه بحث آسیب های اجتماعی و انحرافات جنسی در جوامع بیش از پیش طرح می شود و در این میان دستگاه قضایی می باید به روش هایی برای رسیدگی به این دسته از جرایم توسل کند که در این میان بحث تعیین ارش البکارهبرای دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند جایگاه ویژه ای دارد که متاسفانه به طور صریح از سوی قانونگذار مورد بحث و کنکاش قرار نگرفته و حقوقدانان نیز تا به حال نگاه جدی به آن نداشته اند؛ لذا نگارنده در نوشتار حاضر به بررسی این مسئله، فروض متفاوت تحقق آن و نیز ارائه راهکارهایی در این باب نموده است.

در تعیین  ارش البکاره و مهرالمثل تعارضاتی در آراء محاکم ونیز نظرات فقهاء مشاهده می گردد و تا بحال نیز رویه واحدی در این موضوع دیده نشده است و همین اختلاف آراء سبب شده است تا به نوعی حقوق برخی افراد تضییع گردد

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

ارش البکاره  با مهر المثل چه تفاوتی دارد ؟

مطابق تعریفی که در ترمینولوژی حقوق از این موضوع صورت گرفته است مهرالمثل عبارتست از مالی که پس از وقوع نزدیکی و قبل از تراضی به مهرمعین به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود ( جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، صفحه ۷۰۲ ) امام (ره) درتحریر الوسیله جلد چهارم مساله ۵ صفحه ۵۸۴ و صاحب جواهر درجواهر الکلام اعتقاد دارند که مقصود از ارش البکاره همان مهرالمثل می باشد .

هرچند که امام ( ره ) درجلد دوم استفتاآت خودشان صفحه ۴۰۵ نظری دیگر می دهد بدین نحو که اگر مکرَه باکره باشد آیا علاوه بر مهر و دیه ، ارش بکارت نیز برای او واجب می باشد ؟ محل تردید است واحوط این است . که از این نظر چنین به دست می آید که امام ( ره ) قائل به تفصیل بین مهرالمثل و ارش البکارهشده اند .

از دیگر سو آیت الله شیخ صادق روحانی نیز درمجموعه استفاآت خویش اینگونه بیان می دارد که : درموارد ثبوت مهرالمثل ارش البکارهمعنی ندارد ، زیرا مراد از مهرالمثل مهر باکره است که با دخول بکارت زائل شده است وقهرا زیادتر ازمهرالمثل ثیبه است ، پس ارش البکارهدرهمان مهرالمثل ملاحظه می‌گردد .

در خصوص ماهیت ارش البکارهو مهرالمثل با توجه به نظر همه ی فقها در خصوص ازاله بکارت دختر در غیر تصادفات و سوانح باید قائل به مهرالمثل بود و البته در خصوص باکره و ثیبه میزان آن متفاوت است و به نوعی ارش البکاره دختر در مهرالمثل وی لحاظ گشته است.
در رابطه با دیه پارگی های غیر از پرده بکارت با این استدلال که برای آنهاارش جداگانه تعیین گردد موافقت شده است و آن مطابق با اصول حقوقی است زیرا ارش بکارت در رابطه با پرده بکارت است و مهر المثل نیز تنها به تفویت بضع زن تعلق دارد لذا تعیین ارشبرای سایر پارگی ها منطقی به نظر می رسد.
در رابطه با تاثیر رضایت یا عدم رضایت دختر در ازاله بکارت به نظر می رسد که نظر مشهور فقها منطقی باشد و قاعده (لامهر لبغی) در این مورد ساری و جاری باشد و باید خاطر نشان کرد که مختل شدن رضایت دختر چه به صورت فیزیکی (مانند اعمال زور) و چه غیر فیزیکی (مانند اغفال، بیهوش کردن و…) محقق می شود.
در رابطه با پارگی های ناشی از حوادث و تصادفات به نظر می رسد که باید قائل به پرداخت ارش البکاره برای این دسته از دختران بود و نه مهر المثل زیرا تفویت بضع در خصوص این دسته از دختران صورت نگرفته و تنها ارشمقدر برای پارگی پرده بکارت ایشان باید پرداخت گردد.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

 

برچسب ها
بستن
بستن