مقالات حقوقی

اجاره حیوانات

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختیار دیگری می گذارد. قانون مدنی در ماده ۴۶۶ در تعریف عقد اجاره می گوید، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر به صورت موقتی و در ازای مال الاجاره مالک منافع عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره نام گذاری کرده اند. مورد اجاره به حکم ماده ۴۶۷ قانون مدنی ممکن است اشیاء و املاک، حیوان یا انسان باشد. در پژوهش های پیشین درباره اجاره اشیا توضیحاتی ارائه دادیم و هم اکنون به بیان موارد مهم و کاربردی در عقد اجاره حیوانات خواهیم پرداخت. در اجاره حیوانات مورد اجاره و عین مستأجره حیوانی است که مستأجر قصد استیفای منفعت آن را دارد.

شرایط صحت عقد اجاره حیوانات :

  * شرایط طرفین در اجاره حیوانات :

در عقد اجاره طرفین باید دارای اهلیت کامل باشند. یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند. چرا که به استناد مواد ۱۹۰ و ۲۱۲ قانون مدنی از جمله شرایط صحت در هر معامله اهلیت طرفین است و معامله ای که در آن  احد طرفین فاقد اهلیت باشند محکوم به بطلان است.

* شرایط عوضین در اجاره حیوانات :

مقصود از عوضین در اجاره حیوانات منافع مال مورد اجاره و اجاره بها می باشد. در اجاره حیوانات عین مستأجره منافع حیوان است. که با استناد به ماده ۵۰۷ قانون مدنی در اجاره حیوانات سنجش منفعت به وسیله تعیین مدت یا به وسیله تعیین مسافت مشخص می شود. و به حکم ماده ۵۰۸ قانون مدنی اگر تعیین منفعت به وسیله تعیین مدت باشد تعیین راکب ( سوار ) یا محمول ( بار ) لازم نبوده اما با این وجود مستأجر نباید بیش از حد متعارف بر حیوان بار حمل کند یا سوار آن شود. و اگر تعیین منفعت به بیان مساحت و محل معین شده باشد، تعیین راکب یا محمول لازم است .

حیوان مورد اجاره هم به موجب ماده ۵۱۰ قانون مذکور لازم نیست که حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود. به عنوان مثال شخصی که حیوانات متعددی دارد و قصد اجاره آن را دارد لازم نیست در هنگام عقد اجاره مشخص کند که کدام حیوان معین به اجاره داده می شود، بلکه همین که نوع آن مشخص شود که اسب اجاره می دهد یا قاطرکفایت می کند.

در ادامه بخوانید : اجاره اشخاص 

تکالیف موجر و مستأجر در اجاره حیوانات :

* تکالیف موجر در اجاره حیوانات :

تسلیم حیوان مورد اجاره (موجر مکلف است حیوان مورد اجاره را پس از عقد قرارداد و در تاریخ معین شده در قرارداد، حسب مورد در محل وقوع عقد و یا محلی که در عقد اجاره معین شده است در حالتی به مستأجر تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوب از آن را ببرد. و چنانچه مشخص شود ، عین مستأجره قبل از عقد اجاره تلف شده است و یا موجر در زمان عقد اجاره قادر به تسلیم عین مستأجره بوده است لکن به علت تلف مورد اجاره قبل از قبض، قادر به تسلیم آن نیست عقد اجاره باطل است.

و اگر موجر علی رغم اینکه قدرت بر تسلیم مال الاجاره دارد ازتسلیم مبیع امتناع نماید مستأجر می تواند با استفاده از حق حبس از پرداخت اجاره بها امتناع کرده و یا با مراجعه به دادگاه الزام موجر را به تسلیم عین مستأجره بخواهد و چنانچه الزام موجر به تسلیم مورد اجاره ممکن نباشد مستأجر می تواند عقد اجاره را فسخ کند.)

* تکالیف مستأجر در اجاره حیوانات :

– پرداخت مال الاجاره ( مستأجر باید مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، مستأجر باید مال الاجاره را نقداً پرداختنماید. )

 – عدم تغییر در مصرف مورد اجاره : ( وفق بند دوم ماده ۴۹۰ و ماده ۵۱۱ قانون مدنی مستأجر باید حیوان مورد اجاره را در همان مصرفی که در عقد اجاره معین شده است استعمال نماید. بنابراین حیوانی را که برای سواری اجاره داده شده است را نمی توان برای بارکشی استفاده نمود. و در صورت عدم تعیین نوع مصرف در عقد اجاره مستأجر باید حیوان را در مصرفی استفاده نماید که از اوضاع و احوال استنباط می شود. )

– عدم تعدی و تفریط در مورد اجاره : ( به حکم بند اول ماده ۴۹۰ قانون فوق مستأجر باید در استفاده از حیوان مورد اجاره حد متعارف را رعایت کند و از تعدی و تفریط بپرهیزد در غیر این صورت مستأجر ضامن تلف حیوان خواهد بود. لذا چنانچه مستأجر در مورد اجاره مرتکب تعدی و تفریط شود، موجر می تواند وی را منع کرده و در صورت عدم منع حق فسخ عقد را خواهد داشت. )

 یک نکتهبراساس ماده ۵۰۹ قانون مدنی در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ؛ خانم حدیثه شهاب 

برای درخواست وکیل در تهران  با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن