مقالات حقوقی

اجاره حیوانات

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختیار دیگری می…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

اجاره اشخاص

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختیار دیگری می…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

انتقال و فروش سرقفلی

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ سرقفلی مغازه با عنوان حق کسب و پیشه معرفی می شد. به…

بیشتر بخوانید »
دپارتمان ملکی

سرقفلی

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ سرقفلی مغازه با عنوان حق کسب و پیشه معرفی می شد. به…

بیشتر بخوانید »
دپارتمان ملکی

موارد فسخ قرارداد اجاره اماکن تجاری

قانون مدنی در ماده ۴۶۶ در تعریف عقد اجاره می گوید، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر به…

بیشتر بخوانید »
دپارتمان ملکی

موارد فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی

قانون مدنی در ماده ۴۶۶ در تعریف عقد اجاره می گوید، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر به…

بیشتر بخوانید »
دپارتمان ملکی

تعمیرات کلی و جزئی مورد اجاره بر عهده کیست؟

مال مورد اجاره باید به نحوی باشد که مستأجر بتواند به نحو مطلوب در طول مدت اجاره از آن بهره…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

تکالیف و حقوق مستاجر در قرارداد اجاره

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختبار دیگری می…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

تکالیف و حقوق موجر در قرارداد اجاره

در عقد اجاره مالک مال منافع مال خود را در قبال دریافت پول در زمان معین در اختبار دیگری می…

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

نحوه پرداخت اجاره بها در اجاره نامه

نحوه پرداخت اجاره بها در اجاره نامه هایی که تاریخ انعقاد آن قبل از ۱/۷/۱۳۷۶ است: قانون مدنی در ماده…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن